Bastiaan Cornelisz Alblas
(Circa 1545-Between 1598)
Marrigje
(Circa 1555-Between 1617)
Adriaan Bastiaans Alblas
(Circa 1582-Between 1660)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Theunisdr de Heer

Adriaan Bastiaans Alblas 65,198,238,414

  • Born: Circa 1582, Langerak 238,414
  • Marriage: Marrigje Theunisdr de Heer 198,238
  • Died: Between 1 december 1660 and 2 january 1663, Langerak, about age 78 198,238,414

  General Notes:

O.a. aannemer van dijk- en baggerwerken, schepen 1614-1616, 1619-1622, 1625, 1628, 1633, 1637, 1648-1654, waarsman 1645, substituutschout 1621-1622, 1625, 1628, 1629, 1633, 1637, armmeester 1618, achtman 1626, 1633 van Langerak.

ora Nieuwpoort 96 d.d. 23-5-1607: De heer van Langerack bekent dat hij bij Cornelis Bastiaensz Alblas voor de ene helft en Cornelis Bastiaensz Alblas de jonge, Andries en Adriaen Bastiaensz Alblas voor de andere helft aengebrocht is, gecocht van Dirck van Losecaet nom. uxoris 4˝ m. eijgen lants en 1˝ m. 1 roede leengoet in Langerack in een weer van 13 m.

ora Langerak 25 fol 109 d.d. 8-5-1624: Cornelis Bastiaensz den jongen, inw. deser heerl. van Langeraeck, bek. 100 car. gld. schuldich te zijn aen Henrick Pietersz, coorncooper en burger van Nieupoort, versekert op 4 m. lants, onverdeijlt liggende in twee weren, t'een groot 12 m., daer hij met sijn broeders Andries en Adriaem Alblas nu ter tijt op woent, en t'ander weer groot 8 m., daer Willem Alblas, sijn broeder, op is woenende, alles sulcx hij over d'erffenisse van zijn vader en moeder zal. daerin gerechtich is. [exact dezelfde tekst op fol 122 d.d. 6-3-1627].

2-10-1625
Adriaen Sebastiaens ALBLAS gesubstitueerdt schout.
Adriaen van der PUTTEN x Leonora Martens Clercq.

f172 4-7-1628
Wij Adriaen Bastiaense ALBLAS gesubst. schout Willem Cornelis en Corsti­aen Thonis schepe­nen (ook schepen Cornelis Pieters CROOCK f172v)
comp. Jan van Leeuwen hebbende proc. van de erfgen. van zalgr. Wouter van CRAIJENSTEIJN ende Pieter van TRESLONGH zalgr.
Boudewijn de MAN, Michiel van CRAIJENSTEIJN, Bartholomeus van SEGWAERT als man en voocht van Adriana CRAIJENSTEIJN, Johan van LANTSCHOT als man en voocht van Margriete van CRAI­JENSTEIJN en zich sterk makende voor Andries Bochaert als als man en voocht van Machteltie van CRAIJENSTEIJN en deseve als omen van weeskind van Deliana van CRAIJENSTEIJN.

f4v. 16-6-1629
Adriaen Bastiaens ALBLAS schout, Corstiaen Thonis ende Cornelis Peters CROOCK schepen comp. Willem Jans de BEST transp. aan Adriaen Cornelis schoenmaker won. Nieuwpoort landeke buijtendijcks oostw. Melchi­or Cornelis PAEP, westw. Claes Cornelis cs

f23 6-4-1633
comp. Meerten Claes als man en voocht van Henricken Willems transp. aan zijn schoonzusters Anna, Maritgen, Neeltgen en Susanna Willems 4 hont ende 1/3 hont afkomstig uit de erfenis van Willem Bastiaen ALBLAS zijn hvr. vader in het huijsweer als waer Andries ende Adriaen Basti­aens ALBLAS op won.

f27v 17-5-1634
Wij Adriaen Bastiaens ALBLAS gesubst. schout, Cornelis Bastiaen ALBLAS en Jan Joosten schepenen.
comp. Fransoos van NES' etc. als voocht van't weeskind van Aeltgen van NES' transp. aen Herber Pieters ROECK' de gerecht helft van een hofste­de etc. zie 7-1-1634

5-1634 f146
Wij Adriaen Bastiaens ALBLAS gesub. schout, Cornelis Bastiaens Alblas en Corstiaen Thonis als schepenen.
Rutger Wessel van Boetzelaer.

f149, f151 en f154
Wij Adriaen Bastiaens ALBLAS. Rutger Wessel van Boetselaer
Hr. Cornelis van Beveren, Oost Barendrecht, out burger van Dordrecht ende dijckgraef van de ALBLASserwaard.

f61 31-5-1638
Comp. Claes Dirricks de BEST voor hem zelve en Willem Jansse de BEST ende Jan Segersse VERDUIJN als omen ende voochden van Ghijsbert Dirricxs de BEST weeskind van Dirrick Jansse de BEST zalgr. met consent van de schout van Meerkerck transp. aen Adriaen Bastiaens ALBLAS van 1 mrg met huijsinge etc het voorstuk in een Dirrick Claesseweer­tje van 4 mrg 4,5 hont.

Weesk. Langerak 2 fol 95vo d.d. 24-8-1641: Maritgen Cornelis, wed. wijlen Adriaen Claesz, geass. met Adriaen Bastiaensz Alblas, haer oom en gec. voocht, ter eenre en Willem Claesz, rechte bloetvoocht van tnaergelaten weeskint van vn. Adriaen Claesz, sijn broeder, t.a.s. accord. beroerende de naergelaten goederen. Maritgen Cornelis sal behouden alle de imboedel en sal haer weeskint, m.n. Claes Adriaensz, nu out zijnde ontrent 11 jaren, de eerste 5 jaren onderhouden, waervoor zij sal hebben het jrl. genoth van 4 m. 5 hont lants met de portie van de huysinge, wesende de helft tgeene tselve weeskint geneffens haer toebehoort, gel. int weer daer sij woont int kerckeweer, oock mede achter Claes Jansz Stout en Alblasssen weer.

ora Langerak 25 fol 176vo d.d. 25-12-1642: Andries en Adriaen Bastiaensz Alblas en Bastiaen Cornelisz de jongen, soon van Cornelisz Bastiaensz Alblas vhs en voor zijn moeder Annitgen Joosten en zijn suster Maritgen Cornelis ter eenre en Gijsbert Mertensz als man en voocht van Hendricktgen Cornelis Alblasdr t.a.s. Zij hebben nu op huijden de heer van Langerack versocht seecker 1˝ m. een roe lants, waerin Gijs Mertensz vant selve leen de rechte helft heeft over erffenisse en door overlijden van Cornelis Bastiaensz Alblas, zijn huijsvrouwen vader, leggende in een weer van 13 m., waervan de rechte helft vant vsz. weer bij hen is gecocht van eenen Dirrick van Loosecaet nom. exorys daervan het transport op 8-8-1609 is gedaen. In de eijgenbrief was verhaelt dat het vsz. leen daerin niet is begrepen, gel. het vsz. leen ten dienmael op vn. Cornelis Alblas en nu door zijn overlijden op Andries en Adriaen Alblas en Annitgen Joosten de eene rechte helft en Gijsbert Mertensz voor de ander helft competerende, nu bij forme van treckinge van looten gevallen en als leenman gestelt vn. Gijsbert Mertensz.

25-12-1642 f177
Comp. Andries ende Adriaen Bastiaense ALBLAS ende Bastiaen Cornelis de jonge soon van Cornelis Bastiaense ALBLAS voor hem zelve ende hem sterkma­kende voor sijne moeder Annitgen Joosten ende sijn suster Marit­gen ter eenre ende Gijsbert Meertense als man en voogd van Hendrickgen Cornelis ALBLAS ter andere zijde ende alsoo zij comp. nu op heden etc. Leen­mannen van de here van Langerak, 1,3 mrg 1 hont land.

f94v 7-6-1643
Andries van Rietveld schout Adriaen Bastiaensz ALBLAS en Bastiaen Adriaens schepenen.
Comp. Jacob Barensz BOTTER won. Schoonhoven en Pieter Barensz BOTTER sijne broeder en Maritge Barens sijne suster transp. aen Aert Thonisz voor den gerechte helfte en Aeltgen Thonis wed. Willem Claesz en haere kinderen voor de andere helfte land inde Oostweeren.

f102 7-5-1644
Comp. Heijndrickgen Willems wed. van Meerten Claess geass. met Adriaen Bastiaens ALBLAS haer voocht transp. aen Thonis Claes.

7-1-1647 f214# 14 blz.
Comp. Andries Bastiaens ALBLAS man en voogd van Adriaentgen Thonis (de HEER), Adriaen Bastiaens ALBLAS " " " " Maritge Thonis (de HEER), Bastiaen Thonis getr. gehad hebbende Jannigje Thonis (de HEER) met Thonis en Bastiaen sijne sonen, Jan Claese man en voogd van Beligen Bastiaense, Lijsgen Bastiaensdr in deze geass. met Thonis Bastiaens haere broeder voor eene hand, Thonis Bastiaens, Jan Basti­aens als kinderen van Lijsgen Thonis (de HEER zalgr.) ende Daniel Jans als man en voogd van Geertgen Thonis (de HEER voorheen wed. van Cornelis Willems ALBLAS) geass. ende in't bij wesen van Pieter Aerts als man en voogd van Beelige Cornelis (ALBLAS) als naer dode vande voorn. Geertge Thonis mede succeffens van de voorn lotingen volgens secker testament bij de voorn. Annitge Dircks gemaekt, was hvr.van Thonis Cornelis de HEER, beijde zalgr.

f155 30-5-1648
Comp. Willem Barentse man en voocht van Maritgen Cornelis transp. aen Andries en ende Adriaen Bastiaens ALBLAS, aengekomen door't ol. van zijn schoonvader.

f7 16-5-1650
Adriaen Bastiaens ALBLAS, Jacob Bastiaens, Aert Aeltgen, Adriaen Thonis, Leendert Thonis, Cornelis Peeters, Jan Thonis BOON? alle saem visschers van de Slaepwurff in de Lecke etc. ook genoemd joncker Lodewijk heere van Lekkerkerck

f8 4-6-1650
Comp.Jacobs transp. aen Adriaen Bastiaens ALBLAS.

2-1-1663#
schepenen zijn Matthijs Jans de JONG en Bastiaen Meertens.
Testament van Martgen Thonis (de HEER) wed. van Adriaen Bastiaens ALBLAS. Aan Dirck en Jan Adriaens ALBLAS broers, haar kinderen krijgen het huis en schuur etc. en zij moeten daarvoor hun moeder levenslang onderhouden, oostw. Andries ALBLAS, westw. Cornelis Hen­dricks. Dan nog kinderen van zalgr. Basti­aen Adriaens ALBLAS en Hendrickje Adri­aens ALBLAS x Aert Ael­ten.
Anderen kinderen zijn; Neeltje, Thonis, Arie, Maritgen en Abraham.
Ook nog land aangekomen van Willem ALBLAS
zie ook Langerak RA.26 20-6-1663, 18-11-1664,6-12-1664 en 4-10-1665

f88a 23-6-1663#
Maritgen Bastiaen ALBLAS voor haer selve, Arie Cornelis Peteren ende Thonis Adriaen ALBLAS als omen en bloedvoogden over de verdere onm. broeders van Maritge Bastiaens ALBLAS samen kinderen van Bastiaen Adriaens ALBLAS, Leendert Gijsberts of Hijberts man en voogd van Neelt­gen Adriaens ALBLAS, Thonis Adriaens ALBLAS, ook als voogd en oom, Aelt Aerts voor hem selve, van de onm. suster van deselve Aelt Aertsen tesamen kinderen van Henricke ALBLAS ende Aert Aelts, Dirck Adriaens ALBLAS, Arie Ariens ALBLAS, Bastiaen Gijs­berts man en voogd van Maritge Adriaens ALBLAS, Abraham Ariens ALBLAS ende Jan Adriaens ALBLAS alle kinderen en kindskinderen van Maritgen Thonis de HEER en Adriaen Basti­aens ALBLAS

f95a 18-11-1664#
Comp. voor schout en schepenen van Langerak, Tonis ende Maritgen Basti­aens ALBLAS, geass. met en neffens Arie Cornelis Peeteren ende Tonis Adriaens ALBLAS als oom en bloedvoogd over de kinderen van Bastiaen Adriaens ALBLAS, voor 1/9 part, Leendert Hijberts man en voogd van Neeltgen Adriaens AL­BLAS1/9, Thonis Adriaens ALBLAS, Aelt Aerten voor hem self de voorn. Tonis ALBLAS als oom en bloedvoogd ook over de onm. suster beijde kinderen van Aert Aelten ende Hendrickie Adriaens ALBLAS 1/9, Dirck Adriaens ALBLAS1/9, Adriaen Adri­aens ALBLAS 1/9, Bastiaen Ghijsberts man en voogd van Marichtge Adriaens ALBLAS 1/9, Abraham Adriaens ALBLAS1/9, en Jan Adriaens ALBLAS 1/9.
alle erfgen en kinderen van Maritgen Thonis de HEER ende Adriaen Basti­aens ALBLAS.

f102 14-10-1665#
Loting tussen de kinderen van Arien Bastiaens ALBLAS, Dirck, Adriaen, Abraham en Jan, Leendert Hijberts x Neeltjen, Bastiaen Gijsberts x Marit­gen, Bastiaen x Maritge Cornelis hun kinderen, Thonis en Aert Aelts x Henri­chen Ariens ALBLAS.
oa. land in het Claeskens Dircks weer
79,238

Adriaan married Marrigje Theunisdr de Heer, daughter of Theunis Cornelisz de Heer and Annigje Dirks 198.,238 (Marrigje Theunisdr de Heer was born circa 1590 238 and died between 2 january 1663 and 23 june 1663 in Langerak 65,238.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.