Marrigje
(Circa 1555-Between 1617)

 

Family Links

Spouses/Children::
Bastiaan Cornelisz Alblas

Marrigje 65,198,238,414

  • Born: Circa 1555 238
  • Marriage: Bastiaan Cornelisz Alblas 198,238,414
  • Died: Between 30 may 1617 and 8 may 1624, Langerak, about age 62 238

  General Notes:

Arch. vh Geref. weeshuis te Schoonhoven 1 (legger van pachten en renten 1580-1601)
fol 21 een hofstede groot 13 m. waeronder 3 m. leens in Langerack, gemeen met Dirck Jansz Lonck, gecocht van Jan van der Stael, welcke 13 m. gebruyct worden by de naegelaeten wed. van Bastiaen Cornelisz Alblas en haer zoon Cornelis Bastiaensz, waervan de pacht geexpireert sal wesen Corsmisse 1598 toecomende en sal tvsz. jaer pachts opt weeshuijs verscheenen weesen en staen tontfanghen op den 9-2-[15]99 en opnieuw gepacht voor 6 jaren voor 102 car. gld. ingegaen Petrij ad Cathedram 1599. Op 4-2-1605 soo heeft Marrige, wedue wijlen Bastiaen Cornelisz Alblas gehuert die helft van de vsz. hofstede met 13 m. lants voor 4 jaren. Op 12-11-1608 hebben Cornelis en Andries Sebastiaensz, gebroeders, soonen van Bastiaen Alblas, gehuijrt de helft van vsz. 13 m. lants voor 6 jaren.

Heerl. Arch. Langerak 58 fol 2vo d.d. 8-11-1602: Gedeon van den Boetzelaer, vrijheer van Langeraeck, doet kondt dat zijn vader [Rutger] te leen verlijt heeft gehadt op Henrick Dirricxz Loncq zeker 3 m. 2 roeden lants in Langeraeck in een weer van 13 m., van outs genaempt dat overweer aen den Oosterwal, daer nu ter tijt op woont en als huijrman bruijcker aff is Cornelis Bastiaensz Alblas, str. tot de lds van Goudriaen, daer oostwaert Maritgen, die weduwe van Bastiaen Cornelisz ende westwaert Jan Mathijsz c.s. elcx naest gelant zijn, ende alzoo die helft vant selve perceel leengoet tot 1 m. 1 roede gecocht was bij Johan van der Stale t'Schoonhoven, die tselve eenige tijt gepossideert heeft gehadt zonder aen ons hult en eed gepresteert thebben, ende was oversulcx 't voorn. leen aen ons vervallen, dan om zeker consideratien vn. Johan van der Stale ons ootmoedelick heeft te kennen gegeven dat hij een onmundich weeskint te dier tijt was, hebben wij volstaen en verclaerde Johan van der Stale tselve leengoet weder vercocht heeft die weesmrn tot Schoonhoven tbv tweeshuijs en de weeskk. aldaer. Die worden hier nu mee verlijt.
414

Marrigje married Bastiaan Cornelisz Alblas 198,238.,414 (Bastiaan Cornelisz Alblas was born circa 1545 in Langerak 238 and died between 23 july 1598 and 17 october 1598 in Langerak 238,414.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.