Bastiaan Cornelisz Alblas
(Circa 1545-Between 1598)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje

Bastiaan Cornelisz Alblas 159,457,592,1165

  • Born: Circa 1545, Langerak 592
  • Marriage: Marrigje 457,592,1165
  • Died: Between 23 july 1598 and 17 october 1598, Langerak, about age 53 592,1165

  General Notes:

Bouwman, schepen 1596-1597, waarsman van Langerak 1598.

Hij en zijn kinderen komen als landbezitters voor in de werenlijsten van Langerak van 1579 en 1599. In 1536 kwam hij nog niet op de werenlijsten voor.

In een geschil met zijn buurman wordt hij in 1583 "den Alblasser" genoemd.

Hij is 1598 is gestorven. In juli van dat jaar gaat hij nog met paard en wagen voor de kasteelheer van Langerak naar Asperen. In oktober van dat jaar wordt gesproken over Bastiaen Cornelisz Alblas zaliger.

Arch. vh Geref. weeshuis te Schoonhoven 1 (legger van pachten en renten 1580-1601)
fol 21 een hofstede groot 13 m. waeronder 3 m. leens in Langerack, gemeen met Dirck Jansz Lonck, gecocht van Jan van der Stael, welcke 13 m. gebruyct worden by de naegelaeten wed. van Bastiaen Cornelisz Alblas en haer zoon Cornelis Bastiaensz, waervan de pacht geexpireert sal wesen Corsmisse 1598 toecomende en sal tvsz. jaer pachts opt weeshuijs verscheenen weesen en staen tontfanghen op den 9-2-[15]99 en opnieuw gepacht voor 6 jaren voor 102 car. gld. ingegaen Petrij ad Cathedram 1599. Op 4-2-1605 soo heeft Marrige, wedue wijlen Bastiaen Cornelisz Alblas gehuert die helft van de vsz. hofstede met 13 m. lants voor 4 jaren. Op 12-11-1608 hebben Cornelis en Andries Sebastiaensz, gebroeders, soonen van Bastiaen Alblas, gehuijrt de helft van vsz. 13 m. lants voor 6 jaren.

OA Langerak 81 d.d. 22-10-1597: onder aerbeyts loonen, vacatien aan Bastiaen Cornelisz vanwegen zyn soon van twaterschap te maecken 58 gld. 2½ st.

dito d.d. 28-10-1598: onder Aerbeytsloon Bastiaen Cornelisz Alblas van de groote vliet en van wagenhuyr op 23 julij tot Asperen reedt

Arch. vh Geref. weeshuis te Schoonhoven 71 d.d. 17-10-1598: Anthonis Adriaensz van Abeel, schout, Thonis Cornelisz de Heer en Thonis Willemsz, schepenen in der heerl. Langeraeck aen de zuytzijde der Lecke, doen condt dat op huyden voor ons gecompareert is Jan van der Stale, woen. t'Schoonhoven, welcke transp. aen de weesmrs. binnen der stede Schoonhoven tbv 't weeshuijs aldaer de helft van 10 m. lants, leggende in een weer van 13 m., daervan de voordere 3 m. leen is, met huijs etc. daer op staende, daer aff de wederhelft derselver 10 m. toecompt Dirrick Jansz Lonck ter Gouda, gelegen in Langeraeck, daer oostwaert de weduwe en d'erfgen. van Bastiaen Cornelisz Alblas zal. en westwaert Claes Willemsz c.s., genaempt Ben-schoppersweer, vuijtwijsende den brieve van decrete by den hove van Utrecht verleent op Pieter Willemsz Vlaming t'Schoonhoven als mombaer inder tijt van Jan van der Staele, van date 30-7-1580 [weer 84] [zegels ontbreken].

Heerl. Arch. Langerak 58 fol 2vo d.d. 8-11-1602: Gedeon van den Boetzelaer, vrijheer van Langeraeck, doet kondt dat zijn vader [Rutger] te leen verlijt heeft gehadt op Henrick Dirricxz Loncq zeker 3 m. 2 roeden lants in Langeraeck in een weer van 13 m., van outs genaempt dat overweer aen den Oosterwal, daer nu ter tijt op woont en als huijrman bruijcker aff is Cornelis Bastiaensz Alblas, str. tot de lds van Goudriaen, daer oostwaert Maritgen, die weduwe van Bastiaen Cornelisz ende westwaert Jan Mathijsz c.s. elcx naest gelant zijn, ende alzoo die helft vant selve perceel leengoet tot 1½ m. 1 roede gecocht was bij Johan van der Stale t'Schoonhoven, die tselve eenige tijt gepossideert heeft gehadt zonder aen ons hult en eed gepresteert thebben, ende was oversulcx 't voorn. leen aen ons vervallen, dan om zeker consideratien vn. Johan van der Stale ons ootmoedelick heeft te kennen gegeven dat hij een onmundich weeskint te dier tijt was, hebben wij volstaen en verclaerde Johan van der Stale tselve leengoet weder vercocht heeft die weesmrn tot Schoonhoven tbv tweeshuijs en de weeskk. aldaer. Die worden hier nu mee verlijt.

f21 3-5-1604#
Pieter Cornelis VINCK, won. Lopik, aen Jan Cornelis 4 mrg. lants wesende de gerechte helfte van een weer lants van 8 mrg genaempt Sege­renweer strekk. halve dijcksloot tot aan Goudriaan oostw. de erfgen. van Basti­aen Cornelis ALBLAS ende westw. bagijnenclooster.

ora Nieuwpoort 96 d.d. 23-5-1607: De heer van Langerack bekent dat hij bij Cornelis Bastiaensz Alblas voor de ene helft en Cornelis Bastiaensz Alblas de jonge, Andries en Adriaen Bastiaensz Alblas voor de andere helft aengebrocht is, gecocht van Dirck van Losecaet nom. uxoris 4½ m. eijgen lants en 1½ m. 1 roede leengoet in Langerack in een weer van 13 m.

f50 10-6-1609
Dirrick LOSECOOT burger tot Schoonhoven als erfgen. van Dirrick Jans LONCQ zalgr. trp. aan Cornelis Bastiaens ALBLAS voor d'eenen helft ende Cornelis Bastiaens ALBLAS den jongsten, Andries en Adriaen Bastiaens ALBLAS met hun drieen voor de andere helfte van 13 mrg. t/m de 1/2 landscheidinge van Goudriaan. oostw.. de wed. Bastiaen Cornelis ALBLAS westw.. Dirrick Claesz.

f98 30-5-1617
Aert Jacobs, Jacob Aerts, Thonis Aerts, Pieter Aerts, Jan Jaspers man en voogt van Pieter­gen Aerts elck voor hen zelve ende Aert Jacobs als vader ende hen sterkmakende voor Annitge en Maritgen Aerts sijn dochters altesa­men won. Nieuwpoort aen Adriaen Jacobs won. Langerak 4,5 mrg. is de helfte heeft self al de andere helft met de weeskinde­ren van Maritge Adriaens. oostw.. Daniel Bastiaens, westw.. de wed. van Bastiaen Corne­lis ALBLAS en haer kinderen.

f179v 15-12-1628
comp. Adriaen Dirricks voor hem selve ende Pleuntgen Dirricksdr geass. met voors Adriaen hare broeder een transp. aen Adriaen Jacobs 2 mrg 2 hont ende drie quartier honts uit de erffenis van haar moeder op een hofstede groot 9 mrg van de dijksloot tot aan Goudriaen oostw. Daniel Bastiaens cs westw. de kinderen van Bastiaen Cornelis ALBLAS.

f22 8-6-1632
comp. Meerten Claesse als man en voocht van Henrickgen Willemsdr transp. aen Ariaentgen, Anna, Maritgen, Neeltgen ende Susanna Willems 4 hont in 3 verschijde­ne weren daer also de kinderen ende gemene erfgen. van zalgr Bastiaen Cornelis ALBLAS op won. komt van Neeltge Dirricks hare ol. moeder.

f56 4-12-1637
Comp. Adriaentgen Willems geass. met Jan de bode hare voocht transp. aen Cornelis Hen­dricksse de 1/2 en Annitgen en Maritgen Willemsdr ALBLAS de 1/2 9 hont in't huijsweer van Willem Bastiaens ALBLAS zalgr.x Neelt­gen Dirricxsdr, mitsg. in't weer van Bastiaen ALBLAS zalgr. schoon­broeder is Maarten Claesse.


457,592,868,1165

Bastiaan married Marrigje 457,592.,1165 (Marrigje was born circa 1555 592 and died between 30 may 1617 and 8 may 1624 in Langerak 592.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.