Johan Jan Barends de Jonge
(Circa 1525-)
Geertje Pieter Adriaans
(-)
Jan Jans van Tienhoven
(Circa 1570-1632)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Marrigje Cornelisdr

2. Aartje Ariens

Jan Jans van Tienhoven 65,219,551,615

  • Born: Circa 1570
  • Marriage: (1): Marrigje Cornelisdr 65
  • Marriage: (2): Aartje Ariens 65,219,551
  • Died: 12 october 1632, at age 62 65,247

   Another name for Jan was Jan Jans Barends. 247

  General Notes:

Verrichtingvan 8-9-1602 [Weesk. Tienhoven 1], waarin als voogden van de vijf kinderen van Jan Jan Bernetsz. genoemd worden Bernet Jansz. en Claes Jan Bernetsz., schepen van Tienhoven, van vaderszijde en Adriaen Cornelisz. van moederszijde.

14-9-1602 boedelscheiding
Jan Jansz Berents boedelhouder van de nagelaten goederen (zijn hvr. Marrichjen Cornelisdr is ovl.) ter eenre
Claes Jans Berents en Bernet Jansz voogden van vaderszijde, Adriaen Cornelisz van moederszijde van de nagelaten kinderen ter andere kinderen met name Jan, Cornelis, Geertken, Jan en Adriaen.
Jan Jansz Berents houdt de helft van 5 ackeren in de hofstede waar hij op woont in Tienhoven, 3 mrg 3 hont lants wesende de helfte van 7 mrg, eertijts gecomen van Adriaen Schalcken, mede in Tienhoven, westw. van de wederhelft, nu toekomende de kinderen van Dirck Petersen, nog 6 mrg vrijlants gelegen achter Tienhoven onder Ameijde, weleer gecomen van Lambert Petersen Roeck, alias smitken, nog 6 mrg 4 hont in't Hoogeijnd van Middelkoop die vooralsnog gemeen sal blijven, een camp leegh lants daer Jan Berents aen de oostzijde bedeelt sal blijven, nog aen d'enen helft van 3 mrg lants gelegen in't Hoogeijnd van Middelkoop in de hofstede van Thonis Heimansz genaampt de Ossecamp, te weten die oostzijde, bovendien nog gemeen de helft van 2 mrg in't Hoogeijnd van Middelkoop gemeen met Aert Anthonisz Middagh, met oock noch 2 mrg 5 hont land gelegen in Tienhoven op den Hoogenweert.
Hiertegens krijgen de 5 kinderen d'andere helft van de 5 ackeren in Tienhoven achter de hofstede, 4 mrg 4 hont mede in Tienhoven ten westen van de voorz 5 ackeren wesende de helft van 9 mrg 2 hont van outs gemaapt de Cleijne Hofstede, nog 2 mrg lants ter Ameijde op de polder Aextervelt binnen die steege, wesende de helft van 4 mrg van outs genaampt die vernaeltinge, sulcx die gegrondcavelt sijn tegens die wed. van Huijch Dircksz de Ridder, nog 4 mrg lants mede op ten voorsz polder binnen die steege, soe die gecocht sijn van Peter Buijense, timmerman en weleer gecomen van de wed. van Henrick Andriesz en hare kinderen, nog de wederhelft van seecker campgen weijlant in't Hoogeijnde van Middelkoop, bovendien nog de helft van 3 mrg daervan de wederhelft haer vader ten deel gevallen is in't Hoogeijnde van Middelkoop in de hofstede van Tonis Hermansz gen't de Ossecamp.
Jan Jansz Berents moet elk kind nog ? 325,- uitreiken.
Het merk van Adriaen Cornelisz voogt van moederszijde was (zie)

20-5-1613
Heymen Aelbertsz. (borg Berrent Jansz.) transporteert aan Jan Jan Berrentsz. de jonge te Tienhoven 2 morgen land in Meystervelt, oostw de erfgenamen van Gijsbert Adriaensz. Verduyn en westw de erfgenamen van Cornelis Bijlen.

28-4-1616
Jan Jans van Tienhoven, verkoop land, betaald 7-5-1618

8-4-1625
grondcavelen de kinderen van Jan Jansz Berents geproc. bij Marigen Cornelisdr met name Jan Jansz, Adriaen Jansz, Geertken Jansdr, Jan Jansz die men gemeenlijk noempt Claesz, mitsgaders Cornelis Jansz, de goedern en landen jegens haer vader te deel gevallen geregisteert etc 15-2-1610.

3-2-1631
transport. Adriaen Jansz Berents aen Jan Jansz Berents zijnen vader seeckere helft van een hofstede in Tienhoven gemeen met de voors Jan Berents voor f 3850,-

18-1-1633
volgt een acte van accoord, waarin verwezen wordt naar een acte van uijtcoop dd. 28-12-1632, zodat op deze laatste datum Jan Janz Berents ovl. moet zijn.

"Alsoe Jan Jansz Berents ten eersten echten houwelijck gehadt heeft wijlen Maria Cornelisdr en daerbij geproc. heeft 5 kinderen met namen; Jan Jansz zalgr. heeft nagelaten 1 dr. genaampt Marichgen Jans, Cornelis Jansz, Jan Jansz, Geertken x Dirck Aertsz Pijnssen ende Adriaen Jansz. deselve ten 2e huw. met Aertke Adriaens daerbij hij oock verweckt heeft 4 kinderen te weten; Adriaen Jansz, Peter Jansz, Marrichjen Jansz ende Swaentken Jans Berents.
Ende dat de goederen nagelaten bij den voorn. Jan Berents zalgr. tussen de voorn Aertken Adriaensdr zijn wed. ende zijn voors voor- als nae kinderen noch onverscheijden waren. Ende willende de voors Aertken Adriaensdr als boedelhoudster deselve kinderen soe van't eerste als tweede bedde bewijzen haere vaderlijke erffenisse soe ist dat de voors Aertke Adriaensdr nae voorg geleverde staat en inventaris van alle de goederen met haere kinderen van haere vaderl. successie is geaccordeerd als volgt;
De wed. sal behouden voor soeveel die 5 voorkinderen haer contigent belanckt alle die goederen bij Jan Berents achtergelaten, behalve dat Cornelis, Jans Berents oudsten zoon salhebben alle sijns vaders cleederen en zijn seegel. De wed. moet elck van de 5 kinderen ? 1540,- betalen in 3 jaar tijds.
Zij bewijst voorts aan Adriaen Jansz haeren oudste gehouwel. soon seecker 14 hont lants op de polder Aexsterveld over die stege onder Ameijde, soo als hij ten houwelijck genoten heeft ende bij sijnen vader gegeven sijn volgens huw.voorw. van 25-2-1628.
Aan haer 3 andere kinderen Marichjen, Peter en Swaentke bewijst zij de helft van huijs en hofstede, groot . mrg 2 hont in Tienhoven, gemeen nu met hare moeder.
Voogden van de kinderen zijn Jan Berents haeren neeff van vaderszijde, Herbert Adriaensz haer oom en Cornelis Bastiaensz Neck als aengehuwde oom van moederswegen.
(De neef is ws. Jan Claes Jan Berents zijn nakomelingen noemen zich ook van Tienhoven, evenals Adriaen Jan Jans Berents, zijn halfbroer Adriaen Jan Berents de jonge uit zijn 2e huw. kinderen noemen zich Hooglander Herbert Adriaensz de oom woonde te Langerak)
Aertken Adriaensdr heeft volgens testament van 6-3-1628 nog een schuld aan haer dochter Marrichgen Jans, waarvan de rente op 12-10-1632 is ingegaan ten welcke tijde Jan Berents is ovl.

f34 1-6-1635
Comp. Aertje Ariendr wede van Jan Jan Berents scheidinge met haar kinderen geassisteert met Cornelis Bastiaens Neck hare gecoren voocht transp. aan Arien Herberts hare neef een huijsinge en hofstede met 6 mrg. 3 hont lants in een weer van 15 mrg. genaampt Grietje Borgersweer van de Leck tot aan Noordeloos toe, boven tegenover de Slaapwurff, de westzijde van't selver weer daar de oostzijde toecompt aan Herbert Arien de vader van Arien Herberts voorn, strekkende van de Lecke tot aan Noordeloos toe oostw. Jan Teunis Boon westw. de wede en kinderen van Bastiaen Jans Koninck. 79,80,247,615

Jan married Marrigje Cornelisdr, daughter of Cornelis and ? ?.65 (Marrigje Cornelisdr died before 14 september 1602 65.)

Jan also married Aartje Ariens, daughter of Arie and ? ? 65,219.,551

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.