Johan Jan Barends de Jonge
(Circa 1525-)
Geertje Pieter Adriaans
(-)
Arie
(-)
? ?
(-)
Jan Jans van Tienhoven
(Circa 1570-1632)
Aartje Ariens
(-)
Arie Jans de jongste van Tienhoven
(Circa 1605-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Adriaantje Jacobs Roeck

2. Aafje Cornelisdr den Hooglander

Arie Jans de jongste van Tienhoven 159,497

  • Born: Circa 1605
  • Marriage: (1): Adriaantje Jacobs Roeck 25 february 1628 159,497
  • Marriage: (2): Aafje Cornelisdr den Hooglander Circa 15 february 1642, Ameide 159,497

   Another name for Arie was Arie Jan Barends. 497

  General Notes:

34. Zijn huis, (1546: genaamd het Hoge huis), met singel achter de kerk in Ameide (1482: strekkend van de hofstede, die Reiner van Hemert, vader van de leenman, kocht van Pieter van Loon: 1593: strekkend zuidwaarts tot de gemene straat; 1637: de Brantsloot; noordwaarts tot het huis van Arnout van Honthorst; 1637: de boomgaard van Willem Arnoutsz.), noord (1576: erven Jan Marcusz.), (1637: oost: de kerkgracht, west: de Brantsteeg).
9-4-1477: Reinout van Hemert bij opdracht in ruil voor nr. 316, 10 fo. 75v.
13-8-1482: Gijsbert van Hemert, neef van de leenheer, 12 fo. 10.
19-4-1488: Mr. Gerard van Gronsveld bij overdracht door Gijsbert van Hemert, neef van de leenheer, 12 fo. 52v.
27-5-1493: Lambert Pietersz., schout van Ameide, bij overdracht door mr. Gerard van Gronsveld, 12 fo. 85v.
6-3-1504: Jan Pietersz., 12 fo. 175v en fo. 181v.
26-4-1508: Jan Jan Pietersz. te Ameide met lijftocht van Maarten Jacobsd., zijn moeder, en Jacob Jansz., zijn jongere broer, 12 fo. 196.
30-4-1546: Jacob Jansz. bij dode van Jan Pietersz. (!), zijn vader, 17 fo. 139-
575
7-3-1576: Willem Roek Jacobsz. bij dode van Jacob Roek Jansz., zijn vader, 24 fo. 178v-179.
9-1-1593: Hugo de Ridder Dirksz. bij overdracht door Willem Roek Jacobsz., waarna overdracht aan Jacob Herbertsz., 26 fo. 7v.
30-8-1616: Pieter Roek Lambertsz. voor Geertje Jacobsd., zijn vrouw, bij dode van Jacob Herbertsz., haar vader, waarna overdracht aan Jacob Roek Lambertsz., 27 fo. 10.
21-6-1623: Pieter Roek Lambertsz. voor Lambert Roek, zijn neef, bij dode van Jacob, diens vader, 2712 fo. 42v-43.
29-1-1629: Adriaan Jansz. voor Adriaantje Jacobs Roek, zijn vrouw, bij dode van Lambert, haar broer, 27/2 fo. 113v.
5-5-1637: Afstand door Neeltje Cornelisd., weduwe Jacob Roek Lambertsz., hertrouwd met Lubbert Coppelaar Lubbertsz., aan Adriaantje, dochter van Jacob Roek, 28 fo. 84v-85.
18-6-1637: Afstand door Jan Roek Lambertsz. voor Gerberg Jacob Roek, zijn
nicht, oud ca. 20 jaar, 28 fo. 86.
19-6-1637: Cornelis Neck Bastiaansz. bij overdracht door Adriaan Jan Bernardsz. voor Adriaantje Roek, diens vrouw, 28 fo. 86v.
13-6-1648: Nikolaas de Waal Jansz. bij overdracht door Cornelis Neck Bastiaansz., 29 fo. 120.

49. 1 morgen land (1629: in 4 morgen 1% hont) op Aaxterveld in Ameide, noord: Hendrik Fockier (1610: Jan Markusz. C.S.; 1616: en Hendrik de Bruin), zuid: erven Jan Pietersz. (1610: Jacob Adriaausz. Oskamp; 1616: Dirk Adriaausz. Oskamp).
4-10-1533: Willem Allardsz. bij dode van Allard Willemsz., zijn vader, met lijftocht van Aartke, zijn moeder, 17 fo. 28.
13-3-1536: Albert Koenraadsz. bij overdracht door Willem Allardsz., bevestigd door Aartke, diens moeder, waarna overdracht aan Adriaan Adriaansz., 17 fo. 46-47.
3-6-1540: Jacob Jan@. bij overdracht door Adriaan Adriaansz., 17 fo. 77v.
29-5-1585: Lambert Pietersz. voor Gerberg, dochter van Jacob Jansz. Roek, zijn vrouw, bij dode van haar vader, 25 fo. 66v-67.
20-4-1610: Jacob Roek Lambertsz . bij dode van Gerberg , zijn moeder, 26 fo. 2 19.
30-8-1616: Pieter Roek Lambertsz. voor Lambert Roek bij overdracht door Jacob, diens vader, 27 fo. 10.
29-1-1629: Adriaan Jansz. voor Adriaantje Jacobs Roek bij dode van Lambert, haar broer 27/2 fo. 113v.
8-12-1656: Adriaan Jansz. ook voor zijn kinderen bij dode van Adriaantje Roek, zijn vrouw, bij huwelijksvoorwaarden, 29 fo. 185v.

18-1-1633
volgt een acte van accoord, waarin verwezen wordt naar een acte van uijtcoop dd. 28-12-1632, zodat op deze laatste datum Jan Janz Berents ovl. moet zijn.

"Alsoe Jan Jansz Berents ten eersten echten houwelijck gehadt heeft wijlen Maria Cornelisdr en daerbij geproc. heeft 5 kinderen met namen; Jan Jansz zalgr. heeft nagelaten 1 dr. genaampt Marichgen Jans, Cornelis Jansz, Jan Jansz, Geertken x Dirck Aertsz Pijnssen ende Adriaen Jansz. deselve ten 2e huw. met Aertke Adriaens daerbij hij oock verweckt heeft 4 kinderen te weten; Adriaen Jansz, Peter Jansz, Marrichjen Jansz ende Swaentken Jans Berents.
Ende dat de goederen nagelaten bij den voorn. Jan Berents zalgr. tussen de voorn Aertken Adriaensdr zijn wed. ende zijn voors voor- als nae kinderen noch onverscheijden waren. Ende willende de voors Aertken Adriaensdr als boedelhoudster deselve kinderen soe van't eerste als tweede bedde bewijzen haere vaderlijke erffenisse soe ist dat de voors Aertke Adriaensdr nae voorg geleverde staat en inventaris van alle de goederen met haere kinderen van haere vaderl. successie is geaccordeerd als volgt;
De wed. sal behouden voor soeveel die 5 voorkinderen haer contigent belanckt alle die goederen bij Jan Berents achtergelaten, behalve dat Cornelis, Jans Berents oudsten zoon salhebben alle sijns vaders cleederen en zijn seegel. De wed. moet elck van de 5 kinderen ? 1540,- betalen in 3 jaar tijds.
Zij bewijst voorts aan Adriaen Jansz haeren oudste gehouwel. soon seecker 14 hont lants op de polder Aexsterveld over die stege onder Ameijde, soo als hij ten houwelijck genoten heeft ende bij sijnen vader gegeven sijn volgens huw.voorw. van 25-2-1628.
Aan haer 3 andere kinderen Marichjen, Peter en Swaentke bewijst zij de helft van huijs en hofstede, groot . mrg 2 hont in Tienhoven, gemeen nu met hare moeder.
Voogden van de kinderen zijn Jan Berents haeren neeff van vaderszijde, Herbert Adriaensz haer oom en Cornelis Bastiaensz Neck als aengehuwde oom van moederswegen.
(De neef is ws. Jan Claes Jan Berents zijn nakomelingen noemen zich ook van Tienhoven, evenals Adriaen Jan Jans Berents, zijn halfbroer Adriaen Jan Berents de jonge uit zijn 2e huw. kinderen noemen zich Hooglander Herbert Adriaensz de oom woonde te Langerak)
Aertken Adriaensdr heeft volgens testament van 6-3-1628 nog een schuld aan haer dochter Marrichgen Jans, waarvan de rente op 12-10-1632 is ingegaan ten welcke tijde Jan Berents is ovl.

27-6-1639
worden voogden gesteld over de kinderen van Adriaenken Jacob Lamberts Roeck hvr. bij haar leven van Adriaen Jan Berents ovl. St. Johan 1639
Deze voogden zijn Aelbert Gijsbertsz heemraet te Tienhoven (hvr. was Adriaentken Jansdr Noomen een kleindr van Peter Jan Berents) Aelbert Claesz (Jan Berents) schepen te Tienhoven als neven en naaste bloetvoogden.

12-2-1662
Willem Adriaens, Jacob Dircks x Aeltie Adriaens en Adriaen IJmertssen (van Oostrum) x Grietgen Adriaens voorkinderen van Adriaen Jan Berents ter eenre
Bastiaen Cornelisse Hoochlander en Peter Jans Berents als bloetvoochden over de 4 onm. kinderen

17-5-1662
Adriaen IJmerts van Oostrum metselaar te Ameide transport aan Willem Adriaens
sijn swager van een onverdeelde boedel met verdere kinderen en erfgen. van Adriaen Jan Berents

Comp. voor schout en schepenen van Tienhoven
Adriaen Claesse van Kleij en Adriaen Cornelisse beide won. Noordeloos ter eenre ende Bastiaen Cornelisse Hooglander ende Pieter Jansz
Berents als voochden van de onm. kinderen van Adriaen Jans Berents ende Aeffien Cornelisse beide zalgr. inder minne geaccordeert, een jaer alimentatie van Dirckien Adriaens en Adriaen Adriaens kinderen van de voors Adriaen Jansz te weten dat bij de voors Adriaen Claesse en Adriaen Cornelisse de voors 2 kinderen voor de tijd een jaar ingaande 18-2-1662 de voogden zullen betalen ? 78,- en aan Willem Adriaens Berents voor Cornelis Adriaens soontien van Adriaen Jan Berents voor ? 39,- en Jan Jan Berents voor Jan Adriaens soontje van idem voor 1 jaar.

3-6-1669
comp. Jan, Cornelis ende Dirckje Adriaen Berents tesamen kinderen van Adriaen Jan Berents ende Aeffien Cornelis echtlieden nu alle mondig ende dat Bastiaen Cornelis Hooglander haeren oom ende vocht afrekening gedaen en bedankt is. 628,839

Arie married Adriaantje Jacobs Roeck, daughter of Jacob Lamberts Roeck and Aaltje Aalberts Vermaat, on 25 february 1628 159.,497 (Adriaantje Jacobs Roeck was born circa 1605 and died before 27 june 1639 159.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 159,497

Arie also married Aafje Cornelisdr den Hooglander, daughter of Cornelis den Hooglander and ? ?, circa 15 february 1642 in Ameide 159.,497 (Aafje Cornelisdr den Hooglander was born circa 1615.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.