Johan Jan Barends de Jonge
(Circa 1525-)
Geertje Pieter Adriaans
(-)
Cornelis
(-)
? ?
(-)
Jan Jans van Tienhoven
(Circa 1570-1632)
Marrigje Cornelisdr
(-Before 1602)
Jan Jans van Tienhoven
(Circa 1595-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Annigje Aarts

2. Marrigje Hendriks van Nes
3. Aantje Pieters

Jan Jans van Tienhoven 65,73,80,169,612

  • Born: Circa 1595
  • Marriage: (1): Annigje Aarts 612
  • Marriage: (2): Marrigje Hendriks van Nes 20 november 1631, Meerkerk 78,80
  • Marriage: (3): Aantje Pieters 19 july 1641, Lexmond 73,78,169

   Another name for Jan was Jan Claas. 65

  General Notes:

14-9-1602 boedelscheiding
Jan Jansz Berents boedelhouder van de nagelaten goederen (zijn hvr. Marrichjen Cornelisdr is ovl.) ter eenre
Claes Jans Berents en Bernet Jansz voogden van vaderszijde, Adriaen Cornelisz van moederszijde van de nagelaten kinderen ter andere kinderen met name Jan, Cornelis, Geertken, Jan en Adriaen.
Jan Jansz Berents houdt de helft van 5 ackeren in de hofstede waar hij op woont in Tienhoven, 3 mrg 3 hont lants wesende de helfte van 7 mrg, eertijts gecomen van Adriaen Schalcken, mede in Tienhoven, westw. van de wederhelft, nu toekomende de kinderen van Dirck Petersen, nog 6 mrg vrijlants gelegen achter Tienhoven onder Ameijde, weleer gecomen van Lambert Petersen Roeck, alias smitken, nog 6 mrg 4 hont in't Hoogeijnd van Middelkoop die vooralsnog gemeen sal blijven, een camp leegh lants daer Jan Berents aen de oostzijde bedeelt sal blijven, nog aen d'enen helft van 3 mrg lants gelegen in't Hoogeijnd van Middelkoop in de hofstede van Thonis Heimansz genaampt de Ossecamp, te weten die oostzijde, bovendien nog gemeen de helft van 2 mrg in't Hoogeijnd van Middelkoop gemeen met Aert Anthonisz Middagh, met oock noch 2 mrg 5 hont land gelegen in Tienhoven op den Hoogenweert.
Hiertegens krijgen de 5 kinderen d'andere helft van de 5 ackeren in Tienhoven achter de hofstede, 4 mrg 4 hont mede in Tienhoven ten westen van de voorz 5 ackeren wesende de helft van 9 mrg 2 hont van outs gemaapt de Cleijne Hofstede, nog 2 mrg lants ter Ameijde op de polder Aextervelt binnen die steege, wesende de helft van 4 mrg van outs genaampt die vernaeltinge, sulcx die gegrondcavelt sijn tegens die wed. van Huijch Dircksz de Ridder, nog 4 mrg lants mede op ten voorsz polder binnen die steege, soe die gecocht sijn van Peter Buijense, timmerman en weleer gecomen van de wed. van Henrick Andriesz en hare kinderen, nog de wederhelft van seecker campgen weijlant in't Hoogeijnde van Middelkoop, bovendien nog de helft van 3 mrg daervan de wederhelft haer vader ten deel gevallen is in't Hoogeijnde van Middelkoop in de hofstede van Tonis Hermansz gen't de Ossecamp.
Jan Jansz Berents moet elk kind nog ? 325,- uitreiken.
Het merk van Adriaen Cornelisz voogt van moederszijde was (zie)

8-4-1625
grondcavelen de kinderen van Jan Jansz Berents geproc. bij Marigen Cornelisdr met name Jan Jansz, Adriaen Jansz, Geertken Jansdr, Jan Jansz die men gemeenlijk noempt Claesz, mitsgaders Cornelis Jansz, de goedern en landen jegens haer vader te deel gevallen geregisteert etc 15-2-1610.

8-4-1625
comp. Adriaen Bouwensz won. Middelkoop als getrouwd hebbende de wed. van Jan Jansz (nl. Neeltje Dircx Sterck), Cornelis Jansz, Dirck Aert Pijnsen x Geertken Jansdr, Jan Jansz alias Jan Claesz, mitsgaders Adriaen Jansz.
Adriaen Jan Berents is bedeelt eerst aen de helft van de huijsinge en hofstede in Tienhoven mette helft van de 5 ackeren hiermaels bij lotinge tegens hare vader gedaen, beneffens nog een 1/6e deel van 3 mrg lants leggende alhier over de stege in't quartier van de hoeff gecomen van Davidt Lauwertsz gemeen met Jan Berents zijnen vader die de helft van de 3 mrg is competerende en met Jan Jansz gen't Jan Claesz met 1/6e deel en Dirck Aert Pijnsen met 1/6e deel. Ook krijgt hij nog ? 100,- van de andere loten.

18-1-1633
volgt een acte van accoord, waarin verwezen wordt naar een acte van uijtcoop dd. 28-12-1632, zodat op deze laatste datum Jan Janz Berents ovl. moet zijn.

"Alsoe Jan Jansz Berents ten eersten echten houwelijck gehadt heeft wijlen Maria Cornelisdr en daerbij geproc. heeft 5 kinderen met namen; Jan Jansz zalgr. heeft nagelaten 1 dr. genaampt Marichgen Jans, Cornelis Jansz, Jan Jansz, Geertken x Dirck Aertsz Pijnssen ende Adriaen Jansz. deselve ten 2e huw. met Aertke Adriaens daerbij hij oock verweckt heeft 4 kinderen te weten; Adriaen Jansz, Peter Jansz, Marrichjen Jansz ende Swaentken Jans Berents.
Ende dat de goederen nagelaten bij den voorn. Jan Berents zalgr. tussen de voorn Aertken Adriaensdr zijn wed. ende zijn voors voor- als nae kinderen noch onverscheijden waren. Ende willende de voors Aertken Adriaensdr als boedelhoudster deselve kinderen soe van't eerste als tweede bedde bewijzen haere vaderlijke erffenisse soe ist dat de voors Aertke Adriaensdr nae voorg geleverde staat en inventaris van alle de goederen met haere kinderen van haere vaderl. successie is geaccordeerd als volgt;
De wed. sal behouden voor soeveel die 5 voorkinderen haer contigent belanckt alle die goederen bij Jan Berents achtergelaten, behalve dat Cornelis, Jans Berents oudsten zoon salhebben alle sijns vaders cleederen en zijn seegel. De wed. moet elck van de 5 kinderen ? 1540,- betalen in 3 jaar tijds.
Zij bewijst voorts aan Adriaen Jansz haeren oudste gehouwel. soon seecker 14 hont lants op de polder Aexsterveld over die stege onder Ameijde, soo als hij ten houwelijck genoten heeft ende bij sijnen vader gegeven sijn volgens huw.voorw. van 25-2-1628.
Aan haer 3 andere kinderen Marichjen, Peter en Swaentke bewijst zij de helft van huijs en hofstede, groot . mrg 2 hont in Tienhoven, gemeen nu met hare moeder.
Voogden van de kinderen zijn Jan Berents haeren neeff van vaderszijde, Herbert Adriaensz haer oom en Cornelis Bastiaensz Neck als aengehuwde oom van moederswegen.
(De neef is ws. Jan Claes Jan Berents zijn nakomelingen noemen zich ook van Tienhoven, evenals Adriaen Jan Jans Berents, zijn halfbroer Adriaen Jan Berents de jonge uit zijn 2e huw. kinderen noemen zich Hooglander Herbert Adriaensz de oom woonde te Langerak)
Aertken Adriaensdr heeft volgens testament van 6-3-1628 nog een schuld aan haer dochter Marrichgen Jans, waarvan de rente op 12-10-1632 is ingegaan ten welcke tijde Jan Berents is ovl.

8-5-1642
Comp. Jacob Peters voor hem selve en Jan Jans als man en voocht van Aentgen Peters trp. aen Jan Gerrits x Neeltgen Peters hun swager seker lant op Spinhoven

8-5-1642 trp. dd en van 16-1-1648
Memorie ofte staet van goederen
Jan Jans za als man en voocht van Aentgen Peters sijn hvr heeft geprossiteert ende genoten uijte erfenisse van Peter Jans haer vader za mitsgaders uijte erfenisse van hare meu Aentgen Peter Dircx za ende uijt de erffenisse van Gijsbert Peters Coppelaer hare broeder
Inden eersten heeft Jan Jans met de vers Aentgen Peters sijn hvr. inde erfenisse van haer vader za gehadt ende hij aen Jan Gerrits sijn swager heeft getransp. het 6e part in 4 mrg. 4 hont in Spinhoven gelegen, als op Achthoven blijkens dd 8-5-1642 455-12-0
Item heeft Jan Jans met Aentgen portie in de nalatenschap van Aentgen Pr Dircks hare meu za waervan dat gelijcke portie aen Claes Peters hare broeder bij Jan Gerrits hare swager is vercoft blijken coopcedulle van dd 5-6-1653 voor 120-0-0
Dat mede de verz Jan Jans is aenbestorven een 5e part in de nagelaten goederen van Gijsbert Peters Coppelaer hare broeder za is mede vercoft voor de som van 281-0-0
Daerneffens noch het 5e part in de huijsraet

20-9-1652 f57 mgs
Comp. Huijbert Hermans op Achthoven wedr. van Aentgen Peters ter eenre ende Cornelis Peters voor sijn selve mitsgaders Merrigen Hermans wede van Dirck Peters als moeder van de onm. kinderen aen voors. Dirck Peters verweckt en Cornelis Jans man en voocht van hvr. mitsgaders Jan Gijsberts, Jacob Peters en Claes Peters, broeders, Jan Gerrits en Jan Jans van Thienhoven hare swagers, kinderen van Annegen Peters zalgr. haer suster en meu resp. ter andere zijde. Huijbert Hermans voor de helft en de samelijke erfgenamen voor de andere helfte

15-1-1653 f61 loot
Comp. Cornelis Peters voor sijn selve, Merrigje Hermans wede zalgr. Dirck Peters mitsgaders Cornelis Jans, Jan Gijsbert, Jacob Peters en Claes Peters gebroeders mitsgaders Jan Gerrits sterkmakende voor Jan Jans als swager alle erfgenamen van Aentgen Peters etc.

7-1-1654
Wij Floris van Oij schout Jan Jacobs Verhoef ende Jan Herberts van Dorth schepenen van Meerkerk.
Comp. Thonis Hendricksz van Nesch voor hem selve, Jan Hendricks van Nesch, Jan Jansz van Tienhoven als vader en voocht van zijn onm. dochter geproc. aen Marrichgen Hendricks van Nesch sijn hvr. zalgr., Daem Adriaens getrout hebbende Lisbeth Arijens en Aert Arijens te samen kinderen van Elisabeth Hendricks van Nesch ende noch de voorn Thonis Hendricksz van Nesch ende Barent Philipsen als voogden vande naegelaten weeskinderen van Weijntge Hendricks van Nesch geproc. bij Adrijaens Berentse. Alle te samen broeders ende susters van Cornelis Hendricksz van Nesch ovl. op den Burggraeff alhier.
En verklaerde de comp. te approberen ende van goede waerde te houden het testament bij Cornelis Hendricks van Nesch ende Leendert Hendricks van Nesch gesamelick op den 21-6-1646 voor Aelbrecht vanden Both notaris tot Vianen gemaeckt. Er worden 6 guld. gelegateert.

Comp. voor schout en schepenen van Tienhoven
Adriaen Claesse van Kleij en Adriaen Cornelisse beide won. Noordeloos ter eenre ende Bastiaen Cornelisse Hooglander ende Pieter Jansz
Berents als voochden van de onm. kinderen van Adriaen Jans Berents ende Aeffien Cornelisse beide zalgr. inder minne geaccordeert, een jaer alimentatie van Dirckien Adriaens en Adriaen Adriaens kinderen van de voors Adriaen Jansz te weten dat bij de voors Adriaen Claesse en Adriaen Cornelisse de voors 2 kinderen voor de tijd een jaar ingaande 18-2-1662 de voogden zullen betalen ? 78,- en aan Willem Adriaens Berents voor Cornelis Adriaens soontien van Adriaen Jan Berents voor ? 39,- en Jan Jan Berents voor Jan Adriaens soontje van idem voor 1 jaar.

21-3-1661
Comp. Jacob Pietersz won. aen de Bazeldijck wedr. van Aeffien Jansz ter eenre ende Jan Jansz van Thienhoven als bestevader en voocht van de kinderen van selve Aeffien Jans aen Jacob Pieters verweckt geass. met Philippus Thonis deser kinderen oom noch Pieter Pieters Donck als out oom noch Jan Jansz voocht van Huijbertien Huijberts onm. voorkint van voorn Aeffien Jans verweckt aen Huijbert Dircksen Donck, volgt verdeling etc.

4-5-1664 f85
Comp. Jan Peters en Jacob Peters gebroeders voor haer selve en den voorz Jan Peters als oom ende Jan Gerrits als vader ende voocht van de kinderen van Neeltgen Peters mitsgaders den voorz Jan Peters mede als oom en voocht van kijnderen van Claes Peters ende Jan Jans man en voocht van Aentgen Peters altesaem erfgenamen van Gijsbert Peters Coppelaer haren broeder za ter eenre ende Jacob Cornelis mitsg Jacobgen Cornelis voor haer selve ende sterkmakende voor Jantgen Cornelis haer suster en Huijbert Joosten hare swager te samen erfgenamen van Neeltge Cornelis hare suster za gewesen hvr. van verz Coppelaer ter andere zijde alle de nagelaten goederen zijn 2 delig geloot ende gescheijden.

8-10-1668
Claes Jaspers van Cooten getr. hebbende Geertje Jans van Tienhoven won. Noordeloos trp. aan Aentje Peters wede Jan Jans van Tienhoven, 2 hont land op Blommendaal. 80,169,248

Jan married Annigje Aarts, daughter of Aart Dirks Pijns and Geertje Bastiaans.612 (Annigje Aarts was born circa 1595.)

Jan also married Marrigje Hendriks van Nes, daughter of Hendrik van Nes and ? ?, on 20 november 1631 in Meerkerk 78.,80 (Marrigje Hendriks van Nes was born circa 1605 in Meerkerk 78.)

  Marriage Notes:

Derde proclamatie. 78

Jan also married Aantje Pieters, daughter of Pieter Jans and Annigje Pieters, on 19 july 1641 in Lexmond 73,78.,169 (Aantje Pieters was born circa 1620.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.