Johan Jan Barends de Jonge
(Circa 1525-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geertje Pieter Adriaans

Johan Jan Barends de Jonge 80,615

  • Born: Circa 1525
  • Marriage: Geertje Pieter Adriaans 615

  General Notes:

Gezin is een verzameling.

9-3-1560
De Jonge Jan Berndt in Tienhoven (er moet dus ook een Oude Jan Berndt geweest zijn) dagvaardt Cornelis Florisz als borg voor de erfgenamen van Jan Meeusz.

Uit het waterschaps archief van Jaarsveld nr. 378 78 5-10-1583.
Extract.
Orconden ende kennen mits desen dat op heden date, voor ons in eygen propere persoonen gecomen ende gecompareert is geweest Bastiaen AdriaenPauwelszoon woenende in Lopick, Droech op ende gaff over den Ambachts Heeren vanden Lopickerwert, tot proffyt ende behoeff van gemeen-lant vanden selven wert den vryen eijgendom van een werdeken, soe groot ende cleyn,ende soe goet ende quaet, als 'tselve met potinghe ende beteelinghe gelegen leyt. Oostwaert van een werdeken behorende tot Amerfort d'welck nu by eene Mathys Joestenszoon gebruyckt wort, Ende Westwaert van een werdeken behorende aende Kercke van Iaersvelt. Twelck nu in pachten heeft Adriaen Pellen, Streckenden vanden Dyck des gerechticheyts van Iaersvelt tot in diepste vander Lecke toe, Ende hy Comparant is daer van vertegen met allen vollen rechten dat Schepenen kenden recht te syn tot behoeff ende profyt des gemeen Lants vanden Lopickerwert voorschreven. Ende beloofden dat te vryen ende te waren naerden rechten vanden lande als recht is. Sonder Fraude, Actum voor Johan Marcuszoon Schout Herman Lenaert ende den Jonghen Jan Bernertszoon Schepenen in Thienhoven desen V den Octobris XV c. drie ende tachtich.
Geextraheert vuijt Des Schepenen register van Thienhoven ende wert daer mede bevonden t'accorderen by my Secretaris aldaer.
de Bruyn 1583 80,247

Johan married Geertje Pieter Adriaans.615

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.