Pieter Dirks
(Circa 1580-)
? ?
(-)
Pieter Jans
(Circa 1600-)
Annigje Pieters
(Circa 1605-)
Aantje Pieters
(Circa 1620-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Jans van Tienhoven

Aantje Pieters 73,78,192

  • Born: Circa 1620
  • Marriage: Jan Jans van Tienhoven 19 july 1641, Lexmond 73,78,192

  General Notes:

8-5-1642
Comp. Jacob Peters voor hem selve en Jan Jans als man en voocht van Aentgen Peters trp. aen Jan Gerrits x Neeltgen Peters hun swager seker lant op Spinhoven

8-5-1642 trp. dd en van 16-1-1648
Memorie ofte staet van goederen
Jan Jans za als man en voocht van Aentgen Peters sijn hvr heeft geprossiteert ende genoten uijte erfenisse van Peter Jans haer vader za mitsgaders uijte erfenisse van hare meu Aentgen Peter Dircx za ende uijt de erffenisse van Gijsbert Peters Coppelaer hare broeder
Inden eersten heeft Jan Jans met de vers Aentgen Peters sijn hvr. inde erfenisse van haer vader za gehadt ende hij aen Jan Gerrits sijn swager heeft getransp. het 6e part in 4 mrg. 4 hont in Spinhoven gelegen, als op Achthoven blijkens dd 8-5-1642 455-12-0
Item heeft Jan Jans met Aentgen portie in de nalatenschap van Aentgen Pr Dircks hare meu za waervan dat gelijcke portie aen Claes Peters hare broeder bij Jan Gerrits hare swager is vercoft blijken coopcedulle van dd 5-6-1653 voor 120-0-0
Dat mede de verz Jan Jans is aenbestorven een 5e part in de nagelaten goederen van Gijsbert Peters Coppelaer hare broeder za is mede vercoft voor de som van 281-0-0
Daerneffens noch het 5e part in de huijsraet

4-5-1664 f85
Comp. Jan Peters en Jacob Peters gebroeders voor haer selve en den voorz Jan Peters als oom ende Jan Gerrits als vader ende voocht van de kinderen van Neeltgen Peters mitsgaders den voorz Jan Peters mede als oom en voocht van kijnderen van Claes Peters ende Jan Jans man en voocht van Aentgen Peters altesaem erfgenamen van Gijsbert Peters Coppelaer haren broeder za ter eenre ende Jacob Cornelis mitsg Jacobgen Cornelis voor haer selve ende sterkmakende voor Jantgen Cornelis haer suster en Huijbert Joosten hare swager te samen erfgenamen van Neeltge Cornelis hare suster za gewesen hvr. van verz Coppelaer ter andere zijde alle de nagelaten goederen zijn 2 delig geloot ende gescheijden.

8-10-1668
Claes Jaspers van Cooten getr. hebbende Geertje Jans van Tienhoven won. Noordeloos trp. aan Aentje Peters wede Jan Jans van Tienhoven, 2 hont land op Blommendaal. 80,192

Aantje married Jan Jans van Tienhoven, son of Jan Jans van Tienhoven and Marrigje Cornelisdr, on 19 july 1641 in Lexmond 73,78.,192 (Jan Jans van Tienhoven was born circa 1595.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.