Pieter Florisz Dogterom
(Circa 1585-Before 1655)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pietertje Hendriks van Hof

Pieter Florisz Dogterom 24,28,53,65,73

  • Born: Circa 1585, Meerkerk 73
  • Marriage: Pietertje Hendriks van Hof 28,53,65
  • Died: Before 12 july 1655, Meerkerkerbroek, before age 70 53,65

  General Notes:

Woont 1630 in 't (Meerkerker)broeck.

Meerkerk RA.3 19-8-1654
Comp. de voochden Jan Otten Vermeer en Adriaen Henricx van Hoff, over de
minderjarige weeskinderen van Floris Pieters x Geertgen Otten, trp. van 1 mrg. op de duijnen ten behoeve van Peterken Henricx wede wijlen Pieter Florisz, tevens trp. ten behoeve van Cornelis Henricx de cleijne man en voogd van Lijntge Pieters 7 hont weijland op Broeck

Meerkerk RA.23 19-8-1654
Comp. Pieterken Hendricks wede van Pieter Floris Dorchterom won. in Broeck en
belooft aen te nemen etc. de erfenis. Sijmon Jans de Best te Langerak een obligatie van 900 car. guld etc. ten laste van de boedel. zij zal cost en schadeloos houden Cornelis Hendricks de Groot en Cornelis Hendricks de Cleijne haere zwagers [schoonzoons} mitsgaders de kinderen ofte voochden van de onm. kinderen van Floris Pieters hare soon idem bovenstaande personen een acte van schuldbekentenisse

Meerkerk RA.3 16-11-1654
zelfde voogden trp. aan Willem Dircks de helft van 11 hont

Meerkerk RA.23 15-9-1654 lootcedulle
Comp. Cornelis Hendricks de Groote als man en voogd van Merrichgen Pieters ende Cornelis Hendricks de Cleijne als getrouw hebbende Lijntgen Pieters ter eenre. ende Jan Otten Vermeer ende Adriaen Hendricks van Hoff als voochden van de nagelaten weeskinderen van Floris Pieters zalgr. alle als kinderen ende kintskinderen van Pieter Floris Dochterom haere zalgr. vader resp. grootvader
4 mrg. lant op de Duijnen ende noch 14 hont op Middelbroek
Cornelis Hendricks de Groote 1 mrg op de Duijnen in een weer groot 2 mrg strekkende voor ter halve Lerckwetering af noordw tot achter ter halve nieuwsteech toe oostw Claes Leenderts Verhoeff, westw Gijsbert Dircks de Best
Cornelis Hendricks de Cleijne 1 mrg waarvan 1 mrg westw vande voorn 1 mrg en de mrg mede in't weertgen van voorn. etc.

[RA Meerkerk 23 11-12-1654] (dit stuk met ander handschrift)
Comp. Cornelis Hendricks de Groot als man en voogd van Marrigje Pieters ende Cornelis Hendricks de Cleijnen als getrout hebbende Lijntje Pieters, mitsgaders Jan Otten Vermeer ende Adriaen Hendricks van Hoff als voogden vande nagelaten onm. kinderen van Floris Pieters zalgr. op de approb. van de Drossaert ter eenre ende Jan Gerrits den Uijl won. te Langerak als in echte gehad hebbende Aeltje Pieters salgr. alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Florisz Doctorum hare vader resp. grootvader (Pieterke Hendricks wel vermeld) , testament van 25-1-1649
Jan Gerrits den Uijl 285 guld
verderop is "de" bij Groot en Cleijn doorgehaald

[N.A. weeskamer Langerak 2 fol. 129v] Compareerden Jan Gerritsz. den Uijl laatst wedr. van Aeltgen Pieters ter eenre, ende Cornelis Hendrickse de Cleijne, won. Meerkercksbroeck en getr. met Lijntgen Pieters, en gelastichde van Pietertgen Hendrickse wede van Pieter Floris Dochterom, mede won. aldaar zijn schoonmoeder en grootmoeder van de nagelaten kinderen en hij als behuwd-oom en voogd over de nagelaten kinderen van Aeltgen Pieters en Jan Gerritsz. den Uijl, met namen Gerrit Jansz. 7 en Niesgen Jans 4 jaar, ter andere zijde. Zij komen na examinatie des boedels en scheiding overeen. Jan Gerritsz. zal zijn kinderen opvoeden en alimenteren tot haren mondigen dage ofte huwelijken state, waartegen Den Uijl zal houden de gehele boedel die hij gemeen had met zijn huisvrouw. Op voorwaarde dat de kinderen nooit zullen worden aangesproken voor welke schuld dan ook. De kinderen zullen hebben hun moeders deel in de nalatenschap van hun voorn. grootmoeder, te versterven van het ene kind op het andere en mocht het laatste kind zonder nakomelingen overlijden, dan zal de ene helft gaan naar vaders zijde en de andere helft naar moeders zijde. Mocht Pietertgen Henricx overlijden binnen de minderjarigheid van de kinderen, dan zal de bovengenoemde Den Uijl het vruchtgebruik hebben. Jan Gerritsz. den Uijl zal ook sodanige zijne gerechtigheid hebben in de goederen van der voors. kinderen grootvader die door Pietertgen Henricxdr. in lijftocht worden bezeten. [] 6-7-1655. Gezien bij de secretaris 12-7-1655. 24,73,78

Pieter married Pietertje Hendriks van Hof, daughter of Hendrik Cornelisz van Hof and Marrigje Simons 28,53.,65 (Pietertje Hendriks van Hof was born circa 1590 in Meerkerk 73 and died between 12 july 1655 and 22 december 1656 53.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.