arrow
Hendrik Cornelisz van Hof
(Circa 1560-After 1620)
Marrigje Simons
(Circa 1568-After 1638)
Pieter Florisz Dogterom
(Circa 1585-Before 1655)
Pietertje Hendriks van Hof
(Circa 1590-Between 1655)
Floris Pieters Dogterom
(Circa 1614-Before 1654)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geertje Ottodr Vermeer

Floris Pieters Dogterom 73,78

  • Born: Circa 1614, Meerkerkerbroek 78
  • Marriage: Geertje Ottodr Vermeer 5 march 1637, Meerkerk 73,78
  • Died: Before 30 march 1654, Meerkerk, before age 40 73

  General Notes:

Meerkerk RA.3 29-5-1651.
Floris Pieters trp. aan Gerrit Joris, koopt kort daarna een boomgaard ook te Meerkerk.

21-6-1651
Comp. Floris Pieters Dochterom alhier is schuldig aan Arij Frans Hacker

Meerkerk RA.3 30-5-1654
Comp. Jan Otten Vermeer en Adriaen Hendricks van Hoff als voogden nagelaten
weeskinderen van Floris Pieters Dochterom trp. ten behoeven van Philips
Anthonisse een secker huisinge etc.

Meerkerk RA.3 19-8-1654
Comp. de voochden Jan Otten Vermeer en Adriaen Henricx van Hoff, over de
minderjarige weeskinderen van Floris Pieters x Geertgen Otten, trp. van 1
mrg. op de duijnen ten behoeve van Peterken Henricx wede wijlen Pieter Florisz,
tevens trp. ten behoeve van Cornelis Henricx de cleijne man en voogd van
Lijntge Pieters 7 hont weijland op Broeck

Meerkerk RA.23 19-8-1654
Comp. Pieterken Hendricks wede van Pieter Floris Dorchterom won. in Broeck en
belooft aen te nemen etc. de erfenis. Sijmon Jans de Best te Langerak een obligatie van 900 car. guld etc. ten laste van de boedel. zij zal cost en schadeloos houden Cornelis Hendricks de Groot en Cornelis Hendricks de Cleijne haere zwagers [schoonzoons} mitsgaders de kinderen ofte voochden van de onm. kinderen van Floris Pieters hare soon idem bovenstaande personen een acte van schuldbekentenisse

Meerkerk RA.23 15-9-1654 lootcedulle
Comp. Cornelis Hendricks de Groote als man en voogd van Merrichgen Pieters ende Cornelis Hendricks de Cleijne als getrouw hebbende Lijntgen Pieters ter eenre. ende Jan Otten Vermeer ende Adriaen Hendricks van Hoff als voochden van de nagelaten weeskinderen van Floris Pieters zalgr. alle als kinderen ende kintskinderen van Pieter Floris Dochterom haere zalgr. vader resp. grootvader
4 mrg. lant op de Duijnen ende noch 14 hont op Middelbroek
Cornelis Hendricks de Groote 1 mrg op de Duijnen in een weer groot 2 mrg strekkende voor ter halve Lerckwetering af noordw tot achter ter halve nieuwsteech toe oostw Claes Leenderts Verhoeff, westw Gijsbert Dircks de Best
Cornelis Hendricks de Cleijne 1 mrg waarvan 1 mrg westw vande voorn 1 mrg en de mrg mede in't weertgen van voorn. etc.

Meerkerk RA.23 11-12-1654
Comp. Cornelis Hendricks de Groot als man en voogd van Marrigje Pieters ende
Cornelis Hendricks de Cleijnen als getrout hebbende Lijntje Pieters, mitsgaders Jan Otten Vermeer ende Adriaen Hendricks van Hoff als voogden van de nagelaten onm. kinderen van Floris Pieters zalgr. op de approb. van de Drossaert ter eenre ende Jan Gerrits den Uijl won. te Langerak als in echte gehad hebbende Aeltje Pieters salgr. alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Florisz Doctorum hare vader resp. grootvader (Pieterke Hendricks wel vermeld), testament van 25 1 1649 Jan Gerrits den Uijl 285 guld
verderop is "de" bij Groot en Cleijn doorgehaald

Meerkerk WK.9 1656 boedelrek.
Jan Otten Vermeer, neffens Adriaen Henricksen van Hoff als voogden van van de weeskinderen van Floris Pieters Docterom x Geertgen Otten.

13-9-1667
Cornelis Hendricks de groote won. Gijbelant, bekent schuldig te wezen aan Willem Cornelis Achterlander won. tot Giessen Oudekerk ? 69,- 10 st. en aan Adriaen van Hoff ende Jan Otten Vermeer als voochden over onm. kinderen van Floris Pieters Dochterom f 42,- 16 st 73,80

Floris married Geertje Ottodr Vermeer, daughter of Otto Aarts Vermeer and Zwaantje? Pieters, on 5 march 1637 in Meerkerk 73.,78 (Geertje Ottodr Vermeer was born circa 1615 in Meerkerkerbroek 78 and died before 30 march 1654 73.)

  Marriage Notes:

Derde proclamatie. 78

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.