Huijbert Pieters
(Circa 1525-)
Anna
(-)
Pieter Huijberts
(Circa 1555-Between 1618)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Lijsbeth Gerrits

2. Neeltje Willems

Pieter Huijberts 771,1436

  • Born: Circa 1555
  • Marriage: (1): Lijsbeth Gerrits 771
  • Marriage: (2): Neeltje Willems 771,1436
  • Died: Between 21 august 1618 and 17 march 1619, about age 63 771

  General Notes:

31-7-1604
Peter Hubertsz verkl schuldig te zijn aan Jacob VAN MEDEMBLIJCK, burger tot Utrecht, een erflosrente groot 6 cg 5 st, te nemen uit 8m met huis en berg met de uiterwaard daarvoor, gelegen tot Everdingen, bov de erfgenamen van meijster Liebrecht MEERHOUDT en ben Jouffr Alit VAN EVERDINGEN.
Kantlijn 14-6-1630: Aelken Roecken ... Juffr Cornelia MEERHOUT (rest onleesbaar).

22-4-1605
Op heden heeft Jouffr Alit VAN EVERDINGEN verzocht a/d schout Berndt Jansz VAN BENTHUM, dat tussen haar boomgaart en de weert over de kille tot i/d Lek en de boomgaart van Peter Hubertsz, etc. Verzoek om de juiste scheiding vast te leggen, hetgeen toegestaan wordt.

5-1-1607
Aert Gijsbertssz DE KEIJSER en Gerrit Aelbertsz STECK schepenen. Peter Hubertsz tr aan zijn huisvrouw Cornelia Willemsd de lijftocht van al zijn goederen. Zij hebben kinderen.

9-8-1608
Cornelis Jansz DE KEIJSER en zijn kind Jan Cornelisz in echte verwekt bij za Marij Gerrit Jansz VAN HOLLANTsd, door tussenspreken van Jan Gerritsz VAN HOLLANT als rechte bloedvoogd v/h onm kind en door Aert Jansz DE KEIJSER, Hendrick Cornelisz en en Jan Goessensz als vrunden en magen, doen uitkoop van zijn moeders versterf en wel als volgt:
1. 150 gl, kleren en cleinoden, het kind toebehoerende.
2. de kleren en kleinoden worden vercocht aan comparants schoonmoeder Marichgen voor de som van 82 gl; het kind heeft dan ook echt op 232 gl bij mondigheid of huwelijk.
3. de vader moet het kind opvoeden.
4. Peter Hubertsz en Jan Cornelisz VERWEIJ voor Gerrit Aelbertsz en Gerrit Aertsz als schepenen op 24-1-1611, constitueren zich borg. Peter Hubertsz stelt daartoe als onderpand zijn hofstad, huis en berg met de uiterwaard op Everdingen, bov Johan MEERHOUDT als Raed van zijne Gen, ben Jouffr Alidt VAN EVERDINGEN, en nog 3 op Authenae in de 4-hoeven, bov de Zijderveldse weg en ben de pastorie tot Everdingen.
Jan Cornelisz VERWEIJ stelt als onderpand zijn huis, hofstad a/d Diefdijk en nog 2m1h op Over Zijderveld, gemeen voor met Cornelis Pellen.

28-2-1614
Hubert Petersz, Gerrit Petersz mitsgaders Lambert Gerritsz X Anna Peter Hubertsd doen uitcoop v/d erfenis aangekomen door dode van hun moeder Elizabeth Gerritsd die huisvrouw geweest is van Peter Hubertsz en verklaren dat hun vader hun 400 gl betaald heeft.

28-2-1614
Cornelis Jacobsz en Dirck Thoenisz VAN WAMEL schepenen.
Jerefaes Goessenz voor hem zelf en medevoogd over de kinderen van Anna Goessens za X Jan Hendricksz tr aan Oth Cornelisz en zijn broer Hermen Cornelisz 8 gl jaarlijks, die zij sprekende hebben op Peter Hubertsz als erfgenaam van zijn vader Hubert Petersz za en gepand op de halfscheiding van 8m met huis en hofstad, waarvan Anna Roeloffsd STRAETMANS de eigendom verkregen heeft volgens de brief aano 13-8-[15]49 ende Anna Hermensd haar bestemoeder in erfenisse verkregen heeft.

28-2-1615
Huwelijkse voorwaarden tussen Dirck Hendricksz won tot Beusichem en Hendrickgen Petersd won tot Everdingen. Door tussenspreken van Jacob Jacobsz, Jan Cornelisz en Cornelis Jansz, namens Dierck Hendricksz, te eenre en haar vader Peter Hubertsz, Hubert Petersz, Jan Petersz en Gerrit Gerritsz, namens Hendrickgen Petersd, te andere.
Inbreng bruidegom: huis en hofstad gelegen tot Water Beusichem, wel verstaande dat Dirck Hendricksz uitgekocht heeft zijn kind (genaamd Dirckgen Dircksd) in echt verwekt bij Alith Reijer Jansz VAN HOLLANTsdr za in presentie van Jan Gerritsz VAN HOLLANT als voogd en momboir.
Inbreng bruid: 141 gl 10 st te betalen door haar vader (66 gl 10 st) en Gerrit Geritsz (75 gl).

6-1-1618
Jan Jansz BAERS en Cornelis Pellen schepenen.
Peter Hubertsz won binnen Everdingen verkl schuldig te zijn aan Thomas SASBURCH 300 cg en stelt als onderpand 3m i/d Vierhoeven, bov de gemenelands weg en ben de Dom en Oudmunster te Utrecht.
Kantlijn 14-3-1659: Ontvangen door mij, J. VAN DER VECHT, rentmr van heer Cornelis SASBURCH uit handen van Oth Reijersz en Lenaert Willemsz 300 gl.

17-1-1618
Jan Petersz voor hem zelf en mede voor Henrixken Petersd X Dirck Henricksz renuncieert tbv zijn vader Peter Hubertsz de erfenis hem en zijn voorn zuster aangekomen door dode van hun moeder Elisabeth Gerritsd. Er zijn meer broers en zusters.

21-8-1618
Peter Hubertsz (ziek) herroept al zijn (mogelijke) eerdere testamenten. Erfgenamen zijn nu:
1. zijn zoon Jan Petersz verwekt bij zijn 1e huisvrouw Lijsken Gerritsd en Willem, Lijsken, Catrij[n]ken, Metken en Hendricksken Peterskinderen verwekt bij zijn tegenwoordige huisvrouw Neelken Willemsd, elk vooruit 150 gl en dat voor zijn andere kinderen ter deling komen.
2. Zijn totaal van 11 kinderen zullen v/d rest gelijkelijk erven.

17-3-1619
Neelken Willemsd wde van Peter Hubertsz geassisteerd met haar zoon Willem Petersz verkl schuldig te zijn aan Barbera Joostensd X za Lauwerens [van] WECKUM, tegenwoordig won terGauwe, een erflosrente groot 12 gl 10 st jaarlijks, te nemen uit haar hofstede en huis en land binnen-en buitendijks, groot totaal 9m.

7-6-1619
Huijbert en zijn broers Gerrit en Jan Petersz, Lambert Gerritsz X Lambertgen Petersd, Jacob Jelisz X Aeltgen Petersz en Dirck Henricksz X Henricken Petersd (wettig geboorte), tesamen voorkinderen en zwagers van hun vader en schoonvader Peter Hubertsz, verkl ontvangen te hebben van hun stiefmoeder Neelken Willemsd 600 gl, zijnde de 1e termijn volgens de magescheid (dd 4-11-1608) tussen voorn comparanten en de nakinderen van voorn Peter Hubertsz X voorn Neelken Willemsd.

7-6-1619
Neelken Willemsd X za Peter Hubertsz, geassisteerd met haar zoon Willem Petersz verkl voldaan te zijn door Truij Gerrit Gerritsz wde en de broers Gerrit en Jan Peters v/d 1e termijn van kooppenningen van 3m op Authenae i/d Vierhoven (vogens koopcedulle dd 18-3-1619).

25-6-1621
De broers Huijbert, Gerrit en Jan Petersz en Crijntken Toenisd X de voorn Jan Petersz, Lambert Gerritsz X Anneken Petersd, Jacob Jelisz X Aelken Petersd en Dirck Henricksz X Henricken Petersd, tesamen kinderen van za Peter Hubertsz X za Lijsken Gerritsd, renuncieren de erfenis van hun vader en schoonvader Peter Hubertsz tbv van Neelken Willemsd wde en boedelhoudster v/d voorn Peter Hubertsz za.

25-6-1621
Neelken Willemsz wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz, geassisteerd met haar zoon Willem Petersz voor hem zelf en voor zijn zusters tr aan Truij Reijersd wde van Gerrit Gerritsz en de broers Gerrit en Jan Petersz 3m op Authenae i/d Vierhoeven, genaamd 'de Kerckhoeff', bov de gemenelands ... (marge ontbreekt) en ben de v/d Dom en Oudmunster te Utrecht, strekk v/d Authenaese weg tot Thoenis Joosten van Everdingen. Alles volgens een accoord opgericht tussen comparanten en voorn Truij Reijersz, etc dd 8-3-1619.

30-7-1621
Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Peter Gheerloffsz schepenen.
Jan Jacobsz VAN VEEN, secretaris etc, als gemachtigde van Jkr Frederick VAN HERTEVELT als enige testamentaire erfgenaam van zijn moeije Elisabeth WELLANTS tr tbv Anthoenis WELLANTS een rentebrief groot 12 gl 10 st jaarlijks, sprekende op huis en hofstad met ca 8m, gelegen op Everdingen, eertijds behoord hebbende Anna Hubert Petersz wde en nutertijt de wde van Peter Hubertsz.

9-4-1622
Matheus VEENENDE(=A?)EL, proc hebbende van Jacob VAN MEDEMBLICK, wijnkoper te Utrecht (proc notaris Gerrit KNIJFF, Utrecht 23-3-1622), tr aan Jacob Berntsz VAN VEEEN een rentebrief groot 100 gl hoofdsom, sprekende op 8m met hofstad op Everdingen en de uiterwaard a/d voorzijde v/d hofstad, gepasseerd door Peter Hubertsz dd 31-7-1604.

22-11-1624
Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Gerrit Aertsz schepenen.
Neelken Huijberts wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz en Willem Petersz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters, de mondige Catrina en Metken Peters en de onm Hubertgen Peters, tesamen kinderen van bovengenoemd echtpaar, beloven Peter Jansz cleermaecker en burger te Culemborg een erflosrente groot 6 gl jaarlijks, te nemen uit huis en hofstad en landen en boomgaard, groot tesamen ca 9m te Everdingen, bov Jouffr Cornelia MEERHOUTS en ben de geinstitueerde erfgenamen van Jouffr Alidt VAN EVERDINGEN, strekk v/d Lange Meent tot i/d diepte v/d Lek. 771

Pieter married Lijsbeth Gerrits.771

Pieter also married Neeltje Willems 771.,1436 (Neeltje Willems was born circa 1570.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.