Huijbert Pieters
(Circa 1525-)
Anna
(-)
Pieter Huijberts
(Circa 1555-Between 1618)
Neeltje Willems
(Circa 1570-)
Willem Pieters Rouwert
(Circa 1595-Between 1652)

 

Family Links

Spouses/Children::
Neeltje Reijers

Willem Pieters Rouwert 362

  • Born: Circa 1595
  • Marriage: Neeltje Reijers 290
  • Died: Between 17 november 1652 and 4 november 1653, about age 57 290

  General Notes:

21-8-1618
Peter Hubertsz (ziek) herroept al zijn (mogelijke) eerdere testamenten. Erfgenamen zijn nu:
1. zijn zoon Jan Petersz verwekt bij zijn 1e huisvrouw Lijsken Gerritsd en Willem, Lijsken, Catrij[n]ken, Metken en Hendricksken Peterskinderen verwekt bij zijn tegenwoordige huisvrouw Neelken Willemsd, elk vooruit 150 gl en dat voor zijn andere kinderen ter deling komen.
2. Zijn totaal van 11 kinderen zullen v/d rest gelijkelijk erven.

17-3-1619
Neelken Willemsd wde van Peter Hubertsz geassisteerd met haar zoon Willem Petersz verkl schuldig te zijn aan Barbera Joostensd X za Lauwerens [van] WECKUM, tegenwoordig won terGauwe, een erflosrente groot 12 gl 10 st jaarlijks, te nemen uit haar hofstede en huis en land binnen-en buitendijks, groot totaal 9˝m.

7-6-1619
Neelken Willemsd X za Peter Hubertsz, geassisteerd met haar zoon Willem Petersz verkl voldaan te zijn door Truij Gerrit Gerritsz wde en de broers Gerrit en Jan Peters v/d 1e termijn van kooppenningen van 3˝m op Authenae i/d Vierhoven (vogens koopcedulle dd 18-3-1619).

25-6-1621
Neelken Willemsz wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz, geassisteerd met haar zoon Willem Petersz voor hem zelf en voor zijn zusters tr aan Truij Reijersd wde van Gerrit Gerritsz en de broers Gerrit en Jan Petersz 3˝m op Authenae i/d Vierhoeven, genaamd 'de Kerckhoeff', bov de gemenelands ... (marge ontbreekt) en ben de v/d Dom en Oudmunster te Utrecht, strekk v/d Authenaese weg tot Thoenis Joosten van Everdingen. Alles volgens een accoord opgericht tussen comparanten en voorn Truij Reijersz, etc dd 8-3-1619.

22-11-1624
Wouter Jansz VAN LEEUWEN en Gerrit Aertsz schepenen.
Neelken Huijberts wde en boedelhoudster van Peter Hubertsz en Willem Petersz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters, de mondige Catrina en Metken Peters en de onm Hubertgen Peters, tesamen kinderen van bovengenoemd echtpaar, beloven Peter Jansz cleermaecker en burger te Culemborg een erflosrente groot 6 gl jaarlijks, te nemen uit huis en hofstad en landen en boomgaard, groot tesamen ca 9˝m te Everdingen, bov Jouffr Cornelia MEERHOUTS en ben de geinstitueerde erfgenamen van Jouffr Alidt VAN EVERDINGEN, strekk v/d Lange Meent tot i/d diepte v/d Lek.

4-9-1626
Willem Peter Hubertsz voor hem zelf, Arien Engbertsz X Elizabeth Peters (wettig geboorte), Lenert Willemsz X Catrina Peters en Huijbertgen Peters tr aan Jouffr Cornelia MEERHOUTS 9˝m met huis en berg, bov voorn Cornelia MEERHOUTS en ben Steven Hubert Roeloffsz, strekk v/d diepte v/d Lek tot over ofte a/d Lange Meent.

30-11-1626
Willem Petersz won te Culemborg tr aan zijn zwager Lenert Willemsz en aan zijn zuster Katrina Peters hun deel v/d 3e termijn v/d hofstede zoals Jouffr Cornelia MEERHOUTS van hun comparanten en andere zusters en zwager gekocht heeft.

15-11-1636
Henrick Leenaertsz proc hebbende van zijn grootvader Dirck Cornelisz STORM, bestevader en rechte bloedvoogd v/h onm nagelaten dochterke van Cornelis Dircksz za X Anna Tonis (dd 14-11-1636) en Tonis Tonisz voor hem zelf, verkl schuldig te zijn a/d onm kinderen van Willem Willemsz moelenaer za X Hubertgen Peters (met hun momboiren Willem Petersz en Tonis Tonisz - zie slot van acte), in leven gewoond hebbende te Vianen, een erflosrente groot 15 gl 12 st jaarlijks, te nemen uit hun huis en erve te Everdingen, bov Arien Egbertsz en ben de erfgenamen van Cornelis Jan Corsz; mitsgaders nog hun aandeel i/d 'Cappel acker' op Goilberdingen, bov de boomgaard van za Gerrit Corsz VERVELL en ben ... (niet ingevuld). Hoofdsom 250 gl.

5-2-1641
Reijer Henricksz won te Everdingen vekl schuldig te zijn aan Willem Petersz als voogd en mombor van moederszijde v/d 2 onm kinderen van za Willem Willemsz X Hubertgen Peters en Tonis Jansz als voogd van vaderszijde, 100 gl.

2-3-1642
Wouter Jansz VAN LEEUWEN verkl schuldig te zijn aan Willem Petersz ROUWERT en Thonis Jansz van Marienweert als oom en bloedvoogd v/d 2 onm kinderen van za Willem Willemsz X Hubertgen Peters een erflosrente groot 6 gl 5 st jaarlijks, te nemen uit zijn huis staande binnen Everdingen, bov de kerksteeg en ben Sijmon Cornelisz VERWEIJ.

7-5-1642
Wij, Jan Cornelis DE BONDT en Willem Petersz ROUWERT, schepenen, doen condt dat voor ons kwamen Wilhelm REIJNOLDI, schout, Willem Pertersen ROUWERT, Dirck Roelofsz DE VOS, Jacob Volkersen, Meerten Willemsz en Aert Cornelisz heemraden van Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen, etc. Nemen van een erflosrente groot 2.000 gl.

20-10-1642
Willem Petersz ROUWERT verkl schuldig te zijn aan Roelof Bastiaensz won op Zijderveld 120gl, wegens leverantie van een paard.

26-10-1643
Bastiaen Jansz, molenaer won te Everdingen, verkl schuldig te zijn aan Willem Petersz ROUWERT 44 cg herkomende van koop van paarden.

4-5-1645
Willem Petersz ROUWERT stelt zich borg als principael voor zijn zwager Arien Egbertsen DE GUIJT voor 150 gl van coop van rijs door Arien van Cornelis Dircksen CRIJTERS.

2-9-1647
Willem Petersz ROUWERT verkl schuldig te zijn de diaconie van Everdingen 100 cg en stelt als onderpand zijn campken land op Authenae i/d Vierhoeven, groot ca 7h, bov Cornelis Gobelsz DE WEERT en ben de erfgenamen van za Balthasar VAN DER VECHT.

16-7-1647
Arien Egbertsz DE GUIJT en zijn zwager Leenaert Willemsz stellen zich borge en princpael voor de pacht, die Willem Petersz ROUWERT heeft overgenomen van Huijbert Peter Coenen van 2˝m op Bolgrij, genaamd 'Keeckencamp', en zoals de zelfde Huijbert Peter Coenen het ook overgenomen heeft van Henrick Dircksz MOLL en die het v/d kerk van Zijderveld had gepacht.

6-2-1650
Willem Petersz ROUWERT en Antoenis Crijnen schepenen.
Voorn Willem Petersz ROUWERT neemt tot zijn last de rentebrief, die Wouter Jansz VAN LEEUWEN gepasseerd en belooft heeft aan voorn Willem Peters en Toenis Jansz als omen en bloedvoogden v/d onm kinderen van za Willem Willemsz X Huijbertgen Peters, etc.

6-4-1651
Arien Egbertsz en Leenaert Willemsz stellen zich borg voor hun zwager Willem Petersz ROUWERT.

9-2-1652
Reijer Henricksz, won a/d Hagesteijnse dijk, verkl schuldig te zijn aan Toenis Jansz won te Marienweert als voogd van vaderszijde en Willem Petersz ROUWERT als voogd van moederszijde v/d onm kinderen van za Willem Willemsz X Huijberten Peters, genaamd Willem Willemsz en Ottgen Willems, 200 cg hercomende van een schepenacte dd 5-2-1641 en verlopen rente tbv voorn onm kinderen. Hij belooft nu in 2 termijnen te betalen.

17-11-1652
Aert Gerritsz en Antonis Gerritsz VAN HOLLANT schepenen.
Willem Petersz ROUWERT de rato caverende voor zijn zwager Reijer Henricksz, belooft Jkr Dirck VAN WEESE als admistrateur van zijn ‘alders’ boedel in kwijting en voldoening van een schepenacte dd 21-10-1622 tbv van Jkr Dirck VAN WEES ‘de Alde’ gepasseerd, groot 70 gl, te voldoen in 2 termijnen.

4-11-1653
Cornelis KNEU, Reijer Henricksz en Neeltgen Reijers wde van Willem Petersz ROUWERT, verkl schuldig te zijn aan Sr Adriaen Pauwelsz, coopman te Rotterdam, 600 g, te nemen uit comparantens 3m gehuurd land op Everdingen, in huur genomen van Aert Gerritsz, schepen alhier en stellen als speciaal onderpand, de tabak, die zij gedurende 3 jaren daarop zullen verbouwen.

23-7-1654
Aert Gerritsz verkl schuldig te zijn aan Franck Jansz UITTEWAEL 51 gl 18 st wegens panding door voorn UITTEWAEL op 13-4-1654 gedaan op de kinderen en erfgenamen van Willem Petersen X Neeltgen Reijers, gewesene echtelieden.

22-3-1655
Reijer Willemsz ROUWERT, Aert Gerritsz X Anneken Willems ROUWERT, Neeltgen en Judich Willems, alle kinderen en erfgenamen van za Willem Petersz ROUWERT X Neeltge Reijers en voor hun broer en zwager Peter Willems ROUWERT en tr aan Jouffr Cornelia MEERHOUTS de helft v/h gewas van 3m raapzaad en de helft van 2m gerst, samen liggende op het land v/d voorn Jouffr MEERHOUTS op Everdingen. 290

Willem married Neeltje Reijers.290 (Neeltje Reijers was born circa 1600.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.