arrow arrow arrow
Bastiaan Cornelisz Uul
(Circa 1587-After 1666)
Sijgje Aarts
(Circa 1595-)
Theunis Aarts Corevaar
(Circa 1610-Before 1651)
Niesje Dirks
(Circa 1610-After 1662)
Theunis Bastiaans den Uijl
(Circa 1636-Between 1679)
Trijntje Theunisdr Corevaar
(Circa 1642-Between 1672)
Sijgje Theunisdr den Uijl
(Between 1666-After 1722)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Corsz van der Pijl

Sijgje Theunisdr den Uijl 65,73,79

  • Born: Between 11 april 1666-1671, Langerak 73
  • Marriage: Jan Corsz van der Pijl 16 june 1689, Langerak 65,73,79
  • Died: After 10 april 1722, about age 55 73

  General Notes:

SAD, ora Langerak 22, fol. 270. 23-8-1680: Is gecompareerd Adriaantgen Cornelis weduwe van zaliger Thonis Bastiaens den Uijl, wonende in deze vrijheerlijkheid Langerak, voor haar zelven, mitsgaders Jan Bastiaens den Uijl ende Aert Thonis Corevaer, als voogden van Sijgje Thonis, zijnde een nagelaten weeskind van Tonis Bastiaens den Uijl, dewelken hebben getransporteerd ten behoeve van Cornelis en Tonis Jans Boon, gebroeders beide wonende in deze vrijheerlijkheid, de vrije eigendom van vier morgen vier hont land met aenpart in de huijsinge ende betimmerte daarop staande, gelegen op Langerak, zijnde voordezen gekomen van Jan Jacobs Vuijren.

SAD, ora Langerak 27, d.d. 24-10-1693. 24-10-1693: Ariaantge Cornelis Stout, huisvrouw van Eijmert Gijsen en voordien weduwe van Teu­nis Bastiaans Uijl testeert. Zij vermaakt aanhaar zuster Jaapje Cornelis Stout 1/3 deel, aan Sijtge Teunis den Uijl een voordochter van haar eerste man 3 deel en aan twee nakinderen van haar zuster Jaepje, Beertge en Cornelis Pieters 3 deel. De erfgenamen moeten 200 gulden uitkeren aan de kinderen van Cornelis, Ariaantge, Niesje en Maritge Cornelis Stout.

24 f193 begin 1709
rentebrief ten lasten van Sijtie Teunis den Uijl wede van Jan Corssen

f198v +f206
Sijtie Theunis den Uijl wed. x Jan Cors van der Pijl.

26 9-12-1692
Codicil en testament van Ariaentge Cornelis Stout hvr. van Eijmert Gijsen, wonende alhier huwelijksvoorw. gepasseert op 15-1-1681, geen kinderen. Voordien wede van Teunis Bastiaens Uijl.
Jaepje Cornelis Stout haar suster 1/3 deel.
Sijtge Teunis de Uijl een voordochter van haar 1e man, 1/3 deel.
Beertge en Cornelis Pieters broer en suster en kinderen van de voorn. Jaepje Cornelis Stout, 1/3 deel omdat zij gestaan heeft als meter, tot pillegift.
Dat de erfgenamen te houden zijn aan de kinderen van Cornelis, Ariaentge, Niesje en Maritge Cornelis Stout, ook ev. kindskinderen te geven een somme van ƒ200,-

Langerak GA. 15-9-1709 zie ook RA.24 f193 16-9-1709
vestigt Sijtge Teunis den Uijl woonende alhier t.b.v. Maria van Harten woonende in Nieupoort eerstelijck op een huijs, schuer en berg met ses mergen lants, belent oost Teunis Blockelant ende west de erffgenamen van Jacob van den Blau en nog op een huijs omtrent agt mergen lants, belent oost Bastiaen Sanderts ende west Willem Jans van Veen, de somme van tweehondert gl.

SAD, ora Langerak 24, fol. 193. 16-9-1709: Sijtie Teunis den Uijl, weduwe van Jan Corssen, wonende in Langerak. bekende schul­dig te zijn ten behoeve van Maria van Harten wonende te Nieuwpoort, de som van 200 gulden tegen een rente van vijf procent per jaar. Als onderpand stelt zij een huis en schuur en berg met zes mer­gen land te Langerak.

SAD, ora Langerak 24, fol. 197v. 17-3-1714: Sijtie Teunis den Uijl weduwe van Jan Corssen, wonende in Langerak. bekende schuldig te zijn ten behoeve van Jan Bastiaans Vuren wonende onder Seventer de som van 600 gulden tegen een rente van vijf procent. Indien zij betaalt binnen drie maanden na de verschijndag mag zij vol­staan met vier procent. Als onderpand stelt zij een huis en schuur en berg met zes mergen land te Langerak.

idem 27-3-1714
vestigt Sijtge Theunis den Uijl weduwe van Jan Corss woonende alhier, t.b.v. Jan Bastiaens Vuerens de somme van ses hondert gulden op vijftien mergen lants, gelegen alhier in verscheyde percelen.

Zij lost af op 10-4-1722 f 400,- geleend geld van de diakonie, hiervan gaat f 200,- naar ingie Korse Peereboom op 4-5-1722.

idem 11-4-1722
vestigde Sijtge Tonis den Uijl, wed. van Jan Cornelisz van der Pijl t.b.v. Cornelis van der Geer op de qualiteit van omtrend 15 mergen en 1˝ hond hoy, weij en henniplanden met 2 huisjes, schuur en berg daarop staande, staande en gelegen in Langerak voor de somme van 1500 gld.


73,79,87

Sijgje married Jan Corsz van der Pijl, son of Cors Sanders and Jaapje Cornelisdr Stout, on 16 june 1689 in Langerak 65,73.,79 (Jan Corsz van der Pijl was born in 1653 in Langerak 65,73 and died in 1706 in Langerak 73.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.