arrow arrow
Jan Ariens
(Circa 1602-Before 1658)
Gerritje Ariens de Soij
(Circa 1605-)
Cornelis Jans Stout
(1596-1669)
Beertje Ariens
(Circa 1600-Before 1666)
Pieter Jans van der Pijl
(-1710)
Jaapje Cornelisdr Stout
(Circa 1630-Before 1701)
Cornelis Pieters van der Pijl
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Meesdr Visser

Cornelis Pieters van der Pijl 26,79

  • Marriage: Marrigje Meesdr Visser 65

  General Notes:

26 9-12-1692
Codicil en testament van Ariaentge Cornelis Stout hvr. van Eijmert Gijsen, wonende alhier huwelijksvoorw. gepasseert op 15-1-1681, geen kinderen. Voordien wede van Teunis Bastiaens Uijl.
Jaepje Cornelis Stout haar suster 1/3 deel.
Sijtge Teunis de Uijl een voordochter van haar 1e man, 1/3 deel.
Beertge en Cornelis Pieters broer en suster en kinderen van de voorn. Jaepje Cornelis Stout, 1/3 deel omdat zij gestaan heeft als meter, tot pillegift.
Dat de erfgenamen te houden zijn aan de kinderen van Cornelis, Ariaentge, Niesje en Maritge Cornelis Stout, ook ev. kindskinderen te geven een somme van É200,-

SAD, ora Langerak 27, d.d. 24-10-1693. 24-10-1693: Ariaantge Cornelis Stout, huisvrouw van Eijmert Gijsen en voordien weduwe van Teu≠nis Bastiaans Uijl testeert. Zij vermaakt aanhaar zuster Jaapje Cornelis Stout 1/3 deel, aan Sijtge Teunis den Uijl een voordochter van haar eerste man 3 deel en aan twee nakinderen van haar zuster Jaepje, Beertge en Cornelis Pieters 3 deel. De erfgenamen moeten 200 gulden uitkeren aan de kinderen van Cornelis, Ariaantge, Niesje en Maritge Cornelis Stout.

28-3-1716#
Pieter Jans v.d. Pijl ol? verdeling tussen de beide dr's. Gerrigje en Beertje, de beide broers Cornelis en Cors
Dirck Willems, Kors Daniel, Jan Klaas STOUT ende Willem Teunis Bloc≠kland test. voogden over de onm. kinderen van Teunis Willems Rosendael en Gerrig≠je Pieters v.d. Pijl, in hun leven egtelieden te Langerak, ter eenre; Bastiaen Jans Vurens (gehuwd met Beertje Pieters v.d. Pijl) ter andere zijde, geloot een huising en 9 mrg. 1 hont land te Langerak uit de diepte van de Leck tot aen de scheiding met Goudriaen toe. oostw. Jan VUIJCK ende erfgen. van Cornelis Dircks Kuijper, westw. Cornelis Pieters v.d. Pijl en de armen van Langerak.
Pieter en Willem Teunis Rosendael het voorhuis met de stoep aan de westzij≠de, op de middelmuur af te roijen met de gerechte helft v.d. hogedijck etc. grond en vrij uitpad en nog meer grond, Basti≠aen Jans Vuren het achterhuis en grond.
(Familie verband kinderen Rosendaal:
Dirck Willem Dane is een broer van Teunis Willem Dane Rosendaal en Kors Daniel Willem Dane een zoon van zijn broer deze als voogden van vaders≠zijde. Jan Klaas STOUT is getr. met de wed. van Cornelis Corne≠lis STOUT die een broer was van Jaepken Cornelis STOUT de moeder van Gerrigje Pieters v.d. Pijl, Willem Teunis Blockland is een zoon van de halfzus van Gerrigje Pieters v.d. Pijl.)

f222 15-7-1728
Pieter en Willem Teunisz Roozendaal zijn schuldig op een hofstede van 19 mrg 575 roe en 4 mrg 350 roe in een weer met Bastiaen Vuurens belenders zijn Cornelis Pieters van der Pijl en erfgen. van Jan Corss van der Pijl

Sliedrecht Ra.1162/20 28-12-1744
Comp. Willem Meese Visser, won. in Sliedregt, Pieter Meese Visser won. op Giessendam buytendams, Leyntje Meese Visser wed. van Corstiaen Pieterse Peyl en Cornelis Pieterse Peyl als in huwelijk hebbende Marigje Meese Visser, beijde won. te Langerak, Swaantje Ariens van der Hoek wed. van Hendrik Pieterse Prins, item Claas van de Donk in huwelijk hebbende Pietertje Ariens van der Hoek, beijde won. onder Niemandsvrient, kinderen van wijlen Wijntje Meese Visser, mitsgaeders Geysbert Pieters Both als in huwelijk hebbende Neeltie Leenderts Visser won. onder Naaltwijk in Sliedregt enige dr. van wijlen Leenderts Meese Visser en sijnde tesamen de enige erfgenamen van wijlen Arie Meese Visser, voor de ene helfte alsmede Daniel Pauwelse van de Giessen, won. in de stede Heukelom soo voor sijn selven en als last en procuratie hebbende van sijn suster Aaltie Pauwels van de Giessen, Hendrik Pauwelse van de Giessen, schoolmr. en mathematicus won. in de stadt Rotterdam, alle 3 kinderen van wijlen Pauwels van de Giessen en laatstelijk Casper Bellaerts won. te Dordregt als in huwelijk hebbende Anna Geerits die een dr. is van wijlen Geertruij van de Giessen, welke Pauwels en Geertruy de enige broer en suster sijn geweest van wijlen Corne- lis van der Giessen in sijn leven schoolmr. te Papendregt en vader van wijlen Seygie Cornelis van de Giessen in haer leven wed. van voors. Arij Meese Visser sijn de enige nigte en neven van s'vaders sijde van de gemelde Seygie Cornelis van de Giessen en de welke bij haer testamente verleden voor notaris Evert van Asperen tot Giessen dam residerende 2-6-1733 sijn geinstitueert tot haere enige erfge-namen hooft voor hooft de welke verklaarden verkogt te hebben. ingevolge publ. verkoping van 9-11-1744 aan Cornelis Leendertse Scharm schepen van Sliedregt van 1 mrg 137 roe hooylant gelegen in Niemantsvrient in Reyneweer oft westerseweer van Niemantsvrient in't agterblok f75,- 73,87

Cornelis married Marrigje Meesdr Visser, daughter of Mees Ariens Visser and ? ?.65 (Marrigje Meesdr Visser was born circa 1675.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.