Jan Verkerk
(-)
? ?
(-)
Gerrit Jans Verkerk
(Circa 1630-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. ? ?

2. Machteld Gerrits van den Dool

Gerrit Jans Verkerk 286

  • Born: Circa 1630
  • Marriage: (1): ? ?
  • Marriage: (2): Machteld Gerrits van den Dool 286

  General Notes:

27-2-1673
Gerrit Jansz Verkerck, wnd op Noordeloos machtigt Pieter de With procureur te Gorcum om in zijn naam te procederen tegen de Hr ANTHONIJ van Muijlwijck

notaris Hugo Pijlle te Schoonhoven
Toegangsnummer ac1060
Inventarisnummer 7204
Aktenummer 151
Datum 16-01-1688
Jan Gerritsse Verkerk, meerderjarigh Jonghman, wonende op Noordeloos, toecomende bruydegom, geadsisteerd met Gerrit Jansse Verkerk, desselfs vader, ter eenre en Machteltje Jacobs Nederbergh, meerderjarige dochter, geadsisteerd met Jacob Willemsse, haren vader, toecomende bruyd, wonende in Berchambagt, ter andere sijde, verclaren dat sij hebben gecontracteert een toecomend wettigh huwelijck onder de volgende conditien, te weten dat tussen hun, toecomende egtgenooten, geene de minste gemeenschap van goederen wesen sal, nogh van tegenwoordige nogh ook van toecomende aen te sterven erffenisse, maer dat de gemeenschap dien alles aengaende tussen henlieden sal sijn en blijven geÎxcludeert en dat oversulcx naer 't scheyden van 't aenstaende huwelijck yder der toecomende egtgenooten, 't sij in wat geval het soude mogen wesen aen hem off haer sal hebben en behouden en naer hem off haer nemen alle sijne off hare goederen, sonder dat d'eene voor schulden van d'ander voor date van 't hywelijck gemaekt, eenighsints aenspreeckelijck sal sijn, dogh dat de toecomende bruydegom tot subsidie van 't aenstaende huwelijck sal aen en inbrengen eerstelijck 1 1/2 morgen lants gelegen in Tussenlanen in Berchambacht, in Jonckers hoffstede, strekkend van den Kerkwegh aff noortwaerts op tot de weteringe toe, sijnde de westerse viertel, sullende vrij wesen van 't maken van de Leckendijck, daer mede belast sijn en blijven de volgende oosterse viertel off anders voor sooveel des bruydegoms vader daerinne in eygendom competeert en sal naer 't overlijden van sijn vader deselve 1 1/2 morgen bij onpartijdige moeten werden geÎstimeert om in de te doene scheyding van zijn vaders boedel te werden vergeleecken, en nogh het gebruyck off de jaerlijcxe vruchten van 5 hond 75 roeden lants, sijnde de oosterse viertel, daervan de Heylige Geestarmen van Berghambacht 2 hond lants competeren, gelegen in deselve hofstede, strekkend mede van de Kerkwegh off noortwaerts op tot de dwerssloot van Aert Jacobsse huyswerff toe, daer oostwaert Aert Jacobsse en westwaert Jan Henricxse naest gelant sijn en dat geduyrende 't leven van sijn vader en langer niet, als wanneer 'tselve vrij in den boedel van denselven sijnen vader sal comen, nog sal den bruydegom inbrengen de somme van 300 gulden, die zijn vader nae de solemnisatie van 't huwelijck ten eerstelijk belooft te sullen voldoen en neffens nogh 50 gulden die de bruydegom bij desselfs outmoye zaliger is gelegateert, mitsgaders nogh twee koeyen en twee vaersen. Ende ten respecte der goederen van de bruyd, dat zij tot onderstant van 't huwelijck sal aen en inbrengen 1/3 part in twee hofsteden en landerijen tsamen groot 21 morgen 1 hond en 25 roeden lants, d'eene gelegen in Benedenbergh en d'andere in Tussenlanen onder Bergambacht, belend en streckende volgens de bescheyden daervan sijnde met de belastinge van 1/3 part van 3600 gulden capitaal ende nogh 50 gulden jaarlijks die ten behoeve van haer vader, sijn leven langh geduyrende, sal moeten werden betaelt en daerenboven nogh 1/3 part van alle soodanige meubile goederen, koebeesten en bouwgereetschap als deselve bruyd, bij scheydinge met hare broeders te doen, sullen werden aenbedeelt, welcke scheydinge en te doene lootinge van de voorschreven landerijen en andere goederen sijlieden willen dat in desen voor inventaris sal verstrecken en dat deselve gehouden sal werden van soodanige cracht en waerde alsoff deselve in desen van woorde tot woorde ware geÔnsereert, welcken aengaende mede verstaen sal moeten werden de gemeenschap uytgeslooten te sijn, dat egter winst en verlies staende huwelijck te vallen halff en halff gelast en genooten sullen werden. Is wijders geconditioneert dat indien de bruydegom eerst en voor de toecomende bruyd comt afflijvich te werden sonder kind off kinderen na te laten, dat in sulcke gevallen deselve bruyd uyt de goederen van de bruydegom sal genieten de somme van 500 Carolusgulden, alsmede alle soodanige juweelen en cleynodien als de bruydegom aen de bruyd sal comen te vereeren, dogh ingevalle de bruydegom de langstlevende mogte comen te werden, dat in sulcke gevalle deselve weder bij hem naer sig genomen sullen mogen werden. Getuigen: Adriaen van Abeel en Barent van Erckel, wonende alhier. Onderschrift d.d. 17-6-1688: Wij ondergescreven, Jan Gerritsse Verkerk en Machteltje Jacobs, egtelieden, bekennen van alles voldaen te wesen 'tgeene onsen vader en schoonvader Gerrit Jansse Verkerk volgens de voorenstaende huwelijkse voorwaerden ons ten huwelijck heeft belooft.

14-2-1689 f50
Arien Claessen van den Dool, jm. wonende Noordeloos, als bruidegom geass. met zijn broeder Jan Claessen van den Dool en zijn oom Cornelis (tekent: Gerritsz) van den Dool beiden mede wonende Noordeloos, t.e.; en Lijsje Gerrits Verkerck, jd. wonende Noordeloos, als bruid geass. met haar vader Gerrit Jansz Verkerck en haar broeder Jan Gerritsz Verkerck, beiden mede wonende Noordeloos, t.a.z.: huw. voorw.
Inbreng bruidegom:
-een gerecht 1/5 part in een hofstede gelegen op noordz. van Noordeloos groot in 't geheel 15˝ mrg.
-1/5 part in 14 hont gelegen op Grootewaert a/d kae
Inbreng bruid:
-5 hont hoijlant gelegen op Blommendael onder Meerkerck achter de koij
-een acker groot 1 hont 50 roe
-twee ackers groot 1 hont 75 roe
-1/4 part van 11 hont op Blommendael gemeen en onverdeeld met de bruyts vader, broers en broerskinderen

27-5-1690 / fol. 40-53
Ingen (tekent: Gerritsen) Boel, schout, Willem Gerritsz van den Dool en Joris Ariensz Verwolff, schepenen.
Jan Gerritsz Verkerck, Arie Claesz van den Dool x Lesken Gerrits en Hilleken, Anneke en Mecheltie Gerrits minderjarige kinderen geass. met Joris Jansz Verkerck haar oom van vaderszijde en Gerrit Gerritsz van den Dool haar oom van moederszijde, testamentaire voogden, samen kinderen van Gerrit Jansz Verkerck za. x Macheltie Gerrits, mitsgaders Cornelis Ariensz Hooglander won. in Berch Ambacht x Marichie Gerrits Verkerck voordochter van voornoemde Gerrit Jansz Verkerck za. verdelen en verloten de goederen door hun vader za. nagelaten, Cornelis Ariensz Hooglander, 2 mrg hoijlant gelegen op noordzij van Noordeloos 3 hont 50 roe hoijlant gelegen als voren over de tient gemeen in 5 hont met Joris Ariensz en nog de noordhelft in een hennipacker groot 2 hont gelegen als voren;
Hilleke, Anneke en Mecheltie Gerrits: de hofstede op Grootewaert groot 6 mrg met huys en schuer, 2 mrg 75 roe gelegen op Berch Ambacht, met nog 14 hont land gelegen op noordzijde;
Jan Gerritsz Verkerck; het lege huijs met 5˝ mrg land gelegen op Grootewaert;
Arien Claesz van den Dool: 6 mrg 3 hont land gelegen op Blommendael. Verwezen wordt in de acte naar het testament van Gerrit Jansz Verkerck
d.d. 15-12-1681 voor notaris Brouwer te Gorinchem, vervolgens naar de nadere testamentaire dispositie van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 12-12-1689 voor dezelfde notaris.
Ook wordt vermeld het testament van Gerrit Jansz Verkerck x Mecheltie Gerrits d.d. 5-9-1657 voor notaris Adriaen Ooms in de Nieuwpoort. 98,286,483

Gerrit married ? ?.

Gerrit also married Machteld Gerrits van den Dool, daughter of Gerrit Jorisz van der Wolf and Lijsbeth Jans.286 (Machteld Gerrits van den Dool was born circa 1645.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.