arrow arrow
Aart Adriaans Corevaar
(Circa 1580-Before 1662)
? ?
(-)
Dirk Claasz
(Circa 1585-)
Susanna Sarvels
(Circa 1570-)
Theunis Aarts Corevaar
(Circa 1610-Before 1651)
Niesje Dirks
(Circa 1610-After 1662)
Dirk Theunisz Corevaar
(Circa 1635-1703)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gerritje Theunisdr Helmich

Dirk Theunisz Corevaar 1139,1142

  • Born: Circa 1635
  • Marriage: Gerritje Theunisdr Helmich
  • Died: 12 may 1703, Ottoland, at age 68 1139,1142
  • Buried: 15 may 1703, Ottoland 1139

  General Notes:

Op de heuvel te Hoogblokland, lidm. 1676 te Laagblokland.

Stedehouder en schepen.

23 jan 1702 comp. voor notaris J. Brouwer Gorinchem t/v Dirck Teunisz Corevaer als vader en erfgenamen van Anthonis Corevaer anders genaamd Helmich i.l. Baljuw van Laech Blokland.

Ra Blokland 1628- 1721: 1679 Dirck Tonisz Corevaer stedehouder en schepen van Bloklant

RA Blokland 68: 13.11.1667: Comp. Mathys Cornelisz Groenevelt , won. in Ottelant, speciale last en procuratie hebbende van Willem Brantwyck van Blocklant, tr. aan de kinderen en erfgenamen van Anthonis Aeryensz Hellmich zaliger in zijn leven gewoond hebbende in Molenaersgraeff, aan weer land groot int geheel 8 morgen op de noordzijde van Blockland, ten oosten den coopers en ten westen Dirck Thonisz Corevaer.

RA Blokland 69: 25.5.1668: Comp Pieter Jacob Nanninge weduwnaar van zaliger Comertgen Jans, Cornelis Janssen als bloedvoogd van de voorn. Commertgen Jans zaliger, haers kinderen, tr. aan Dirck Theunisz Corevaer, schepen, een weer lants groot 6 morgen op de noordzijde, ten oosten de weduwe van zaliger Jacob Adriaan Huygensen en ten westen d'Heer van Blocklandt.

RA Blokland 70: 25.5.1668: Comp Dirck Theunisz Corevaer, volgt de schuldacte bij nr. 69 afgelost 4.6.1670.

RA Blokland 82: 28.11.1676: Comp Jan Huygens Creuck als last en procuratie hebeende van zijn halve broeder en susters woonend Brandwyck tr. aan Huybert Aertsz Lopick en aan Aerien Jansz Winter als heilige Geest Armenmeesters van Brandwyck en Gybelant, 4 morgen lant etc. ten oosten Dirck Thonisz Corevaer en eten westen Cors Adrianesz.

RA Blokland 84: 6.6.1679: Comp Adriaen van Asperen, schout van Streefkerk, Floris Cornelisz, mede won. Streefkerk, Cornelis Jansz en Heyndrick Egbertsz won. tot Ouderkerk voor hen selven en speciale last hebbende van de verdere mede erfgenamen van Laurus Egbertsz. zalg. in leven wonende tot Streefkerck, tr. aan Dirk Thonisz Corevaer, stedehouder en schepen van Blocklant, 2 morgen 37 roede land etc. op de noordzijde van Blocklant en een weer int geheel 12 morgen, ten oosten de Heer van Blocklant en ten westen de koper zelf.

RA Blokland 89: 31.1.1684: Comp schout en schepenen op verzoek van de erfgenamen van Lidewy Jans in haar leven gewoond en overleden in Nieuleckerlant, volgens missive van de secretaris aldaer dd. 24.1.1684 ons overgezonden, getaxeert de helft van 6 morgen land gelegen op de kortzij van Blocklant, belent ten oosten de heer van Blocklant en ten westen Dirrick Tonisse Correvaar bij Lidewij Jans nagelaten.

RA Blokland 96: 14.4.1687: Comp Meritje Pieters Backer weduwe van Pieter Corssen, geassisteerd met Mychiel Huyberts Swartbol, haren voogd, is geld schuldig aan Jannigje Pieter Backer, weduwe van zaliger Pieter Jansz wonend tot Sliedrecht. onderpand op 9 morgen 2 hond 20 roede lant opt noortzijde van Blocklant opt oosteynde ten oosten de boessemcade en ten westen Dirck Teunisse Corevaer, afgelost 11.5.1696.

RA Blokland 113: 15.5.1696: Comp. Ary Pieters Swartebol, won. aan de Vlist, tr. aan Pouwels Cornelisz Starrenburgh, mr. timmerman 9 morgen 2 hont 25 roeden lant opt noortzijde van Blocklant, ten oosten de cade van de Overwaert en ten westen Dirck Theunisz Coorevaer.

RA Blokland 137. 11.5.1714: comp. de burgemeesters van Schoonhoven als gestelde curatelen over de boedel van wylen Gysbert Jaspersen Huysman in zijn leven gewoond hebbende Molenaersgraef, tr. aan de erfgenamen van wylen Gerrit Jaspers Huysman en Cathaline Huygen Schoonenburgh, de helft van 63 roeden lant gelegen op de cort- of noordzijde van Blockland in een weer van 12 morgen, ten oosten dHeer van Blockland en ten westen de erfgenamen van Dirck Teunissen Corevaer.

RA Blokland 139 19.7.1714: Comp Pauwels Cornelisz Sterrenbergh, president schepen tr. aan Johannis Huyberts de Leeuw, schuytemaker, won. op Blocklant seecker Voorhus en camertie met seecker bergschuyrtie en een gang van en uyt het camertie of brantgevel van voorn. 3 voeten en 6 duim braet etc. ten oosten de kinderen van Dirck Teunissen Coorevaar en ten westen de halve sloot van de
voorn. comp voor f 400,-. f 200,- gerest geld en f 200,- met een schuldbrief) (RA Blokland 146 23.7.1716: comp Peeter Maurits Broer, getr. met Cornelia Pauwels Sterrenburg, won. Brantwyck, als een mede erfgenaam van Pauwels Cornelisz Sterrenburgh, overleden Blocklant. tr. aan syn zwager Dingeman Sterrenburgh, 1/3e part van 12 morgen 3 hont lant op de Cort- of Noortzijde, ten oosten de vliet en ten westen de kinderen van wylen Dirck Theunisse Corevaer, en noch 1/3e part van 5 morgen 400 roeden lant op de zuidzijde int vlietweer, ten oosten de vliet en ten westen de Heer van Blocklant (op den Heuvel te Hoog Blokland).

ONA 3.3982 Dordrecht 1674, Dirk Teunis Corevaar 2000,- 36,- 13.aug.1688 eed gedaan geen 1000,- gesteld op f 5,-. Arij en Cornelis Corevaar voor henzelf en als voogd van Pieternella Corevaar, Michiel Goverts x Weintje Cornelis, alle erfgenamen van Dirk Teunis Corevaar, in 1719 verklaart geen 1000,- te hebben. Nog van Molenaarsgraaf f 4000,- van zijn vader ?

NA. 4099 1687/4-1688 minuutacten. 10.3.1687 Dirck Teunisse Corevaar, wonend Laag Blokland, machtigt...

NA.4122, 11-1691/1704 minuutacten, 1 pak. 13.3.1694 Dirck Teunisse Corevaar als gestelde curator van het gerecht van Laagblokland over de boedel van Geertruij Ariens Castelijn, weduwe van Jan Pauwels Starrenburch, mitsgaders Anthonij Helmich baljouw en schout van Blokland, machtigen de ed. procur. Abraham Lend? een zekere Teunis Ariens de Sooij? wonend te Molenaarsgraaf te vervolgen).
21.4.1690 (4567) Dirk Teunisz. Corevaar, schepen van Blokland, en Gerritje Teunis Helmich. 1139,1141,1142

Dirk married Gerritje Theunisdr Helmich, daughter of Theunis Ariens Helmich and Jannigje Cornelisdr. (Gerritje Theunisdr Helmich was born circa 1631 and died on 24 august 1712 in Ottoland 1141.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.