arrow arrow arrow arrow
Leendert Barends van Asperen
(Circa 1580-Before 1643)
Bastiaantje Jans
(-)
Pieter Cornelisz Muijs
(1611-)
Adriaantje Leenderts
(Circa 1610-)
Jan Leenderts van Asperen
(1613-)
Cornelia Pieters Muijs
(1635-)
Pieter Jans van Asperen
(1658-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Lydia Joosts Schiltman

2. Lijsbeth Lodesteijn Benschop

Pieter Jans van Asperen 1125,2063

  • Born: Alblasserdam 1125
  • Christened: 26 may 1658, Alblasserdam 1125
  • Marriage: (1): Lydia Joosts Schiltman 12 july 1682, Alblasserdam 1125
  • Unmarried: (2): Lijsbeth Lodesteijn Benschop

  General Notes:

Schout van Leckerlant.

32. 3-1-1686. De heer Eghbert Backer, burgermr der stede Oudewater, wedr van juffr. Anna Velthuysen, ter eenre en de heren Barent Verlek, penningmr. van de Crimpenerwaert en secr. van Berchambacht, en Gerrit Velsenaer, getrouwt met Bijna Verlek, kinderen van Gillis Barentsz. Verlek, soo v.h.s. als haer sterkmakende
voor hare suster Maria Verlek, de heer Cornelis Woel, raet en vroetschap alhier, als in huwelijk hebbende juffr. Maria Huysman, doghter van Lijntgen Huygen Schoonenbergh, Willem Jongeneel, schout en secr. tot Bleskensgraeff, als vader en voogt over sijne kinderen geprocr. bij Annitgen Huygen Schoonenbergh, mitsg. nog als voogt over de minderjarige erfgenamen van vn. Lijntgen Huygen Schoonenbergh en sigh voorts tesamen vervangende voor de contingente portie van Pieter van Asperen, getrouwt met de doghter van Neeltje Huygen Schoonenbergh op desselfs approbatie tesamen voor de helft geďnstitueerde erfgenamen van moederssijde van gemelte Anna Velthuysen, geven te kennen, dat vn. Anna Velthuyse n bij haer testament op 4-3-1683 onder haer hant gepasseert en ten selven dage voor de notaris Laurens Balbian tot Gouda becrachtigt, de 2e comp.ten hadde geďnstitueert wegens moederssijde in de helfte van haren boedel, daervan de 1e comp. sijn leven lang gedurende competeert de lijftocht, maer egter bij deselve testamente heeft gewilt dat Ds. Velthuysen soude genieten soodanige legitime portie als de 1e comp.ts moeder bij voorsterven van de 1e comp. uijt de boedel soude hebben moeten trecken en bovendien verscheijde legaten gemaect en besproocken, behalve dat oock de gehele boedel met twee distincte fidei commisse was belast, want de 2e comp.ten een inventaris van de boedel van Anna Velthuysen rijpel. hadde nagesien en overwogen hoeveel zijl. ten overlijden van de 1e comp. wegens de helft van de erffenisse souden comen te trecken, soo sijn partijen nopende deselve erffenisse overeengecomen alsvolgt, t.w. dat de 1e comp. in vollle voldoening van het expertatyse van de 2e comp.ten ofwel derselver erffenisse sal voldoen eens de somma van 500 gld., welcke de 2e comp.ten bekennen ontfangen te hebben, renuncierende derhalve van ale recht en actie als haer enigsins daeraen gecompeteert heeft, des dat niettemin de 1e comp. sal affdoen alle schulden en lasten van de boedel van Anna Velthuysen tot de doodschulden incluijs, mitsg. de vsz. legitime portie en besproocken legaten, edog alleen met dese limitatie, indien de weeskinderen van Lijntje Huygen Schoonenbergh op hare meerderjarigheyt dese mogte comen te querelleren dat dan vn. Jongeneel voor de prestatie deser in den respecte van deselve kinderen in sijn privé niet aenspraeckel. verbonden sal sijn.
Get. Ds. Samuel Velthuysen, predicant tot Werckendam en Johan Maes, notaris en proc. tot Oudewater.

07.11.1686
83 Adriaen (Aelbertsz) Hoogeveen, erfgenaam van Aelbert Hoogeveen, sijn vader zich sterk makende voor zijn broer en twee zusters: Adam, en Agatha en Elisabeth Hoogeveen, wonende Dordrecht. Willem Jongeneel, schout als voogt van de minderjarige erfgenamen van Huych Jansz, en zich sterk makende voor: Cornelis Woell, getrouwd met Maria Huysman, en Pieter van Asperen, getrouwd met Lida Schiltman, beiden uit dien hoofde mede-erfgenamen van Huych Jansz, zij allen dragen over aan Joost Zymonsz huys en erf over de kerck, oost: dorps Kercksteegh, west: de dorpsgracht.

113. 22-5-1687. Elisabeth van Benschop, won. alhier, machtigt d'heer Hiob Houttuijn, proc. voor den Hove van Hollant, omme voor denselve hove tot den uijteijnde te vervolgen en defenderen soodanige saeke en proces als sij genootsaekt is te institueren op en jegens Pieter van Asperen, schout van Leckerlant, tot dien eijnde alle vereijste soo substantiele als incidentele termijnen in regten te observeren en voorts generalijck alles anders te doen 't gunt nopende de vsz. saeke eenigsints sal werden gerequireert.
Get. Mons. Lucas Asschenbergh en Hendrik Hoek, won. alhier.

118. 9-6-1687. Aaghge Cornelis, geswoore vroetvrouwe binnen dese stede, Willemijntje Aerts, huijsvrouwe van Cornelis de Metselair en Geertje Gerrits, huijsvrouwe van Poulus Leendertsse Duijs, beijde won. tot Lopik, dewelcke ter requisitie van Lijsbet van Benschop, jegenwoordig woonachtig binnen dese stede, verclaerden getuijcht te hebben, dat sij deposanten als vroedvrouw en gebuijren resp. in de maent maert deses jaers sijn versogt geweest omme de requirante in haer barensnood te adsisteren, dat de eerste deposante als vroetvrouwe, alvorens de requirante in haer uijtterste behulpsaem te sijn, heeft affgevraecht wie vader vant kind was, waervan requirante hoopte te verlossen, dat vervolgens deselve daerop tegens de eerste deposante int bijwesen van de deposanten gesamentlijck solemneel heeft veclaerd dat niemant anders vader vant kind was, waervan sij alsdoen stonde te verlossen, als de persoon van Pieter van Asperen, schout van Leckerlant, sonder dat sij, requirante, met yemant anders eenige vleeschelijcke conversatie hade gehat, waerop deselve corten tijd daerna van een jonge soon is verlost, gevende voor redenen van wetenschap bij alle ’t geene vsz. is present geweest te sijn.
Get. Hendrik Hoek en Barnardus van der Burgh, won. alhier. 248,1125,2063

  Christening Notes:

Getuigen: Pieter van Asperen, Willem Jacobsen en Neeltjen Aarjens.

Pieter married Lydia Joosts Schiltman, daughter of Joost Adriaans Schiltman and Neeltje Huijgs Schonenberg, on 12 july 1682 in Alblasserdam.1125 (Lydia Joosts Schiltman was born circa 1660 in Ouderkerk 1125.)

Pieter also had a relationship with Lijsbeth Lodesteijn Benschop.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.