Lijsbeth Lodesteijn Benschop
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pieter Jans van Asperen

Lijsbeth Lodesteijn Benschop 170

  • Unmarried: Pieter Jans van Asperen

  General Notes:

113. 22-5-1687. Elisabeth van Benschop, won. alhier, machtigt díheer Hiob Houttuijn, proc. voor den Hove van Hollant, omme voor denselve hove tot den uijteijnde te vervolgen en defenderen soodanige saeke en proces als sij genootsaekt is te institueren op en jegens Pieter van Asperen, schout van Leckerlant, tot dien eijnde alle vereijste soo substantiele als incidentele termijnen in regten te observeren en voorts generalijck alles anders te doen ít gunt nopende de vsz. saeke eenigsints sal werden gerequireert.
Get. Mons. Lucas Asschenbergh en Hendrik Hoek, won. alhier.

118. 9-6-1687. Aaghge Cornelis, geswoore vroetvrouwe binnen dese stede, Willemijntje Aerts, huijsvrouwe van Cornelis de Metselair en Geertje Gerrits, huijsvrouwe van Poulus Leendertsse Duijs, beijde won. tot Lopik, dewelcke ter requisitie van Lijsbet van Benschop, jegenwoordig woonachtig binnen dese stede, verclaerden getuijcht te hebben, dat sij deposanten als vroedvrouw en gebuijren resp. in de maent maert deses jaers sijn versogt geweest omme de requirante in haer barensnood te adsisteren, dat de eerste deposante als vroetvrouwe, alvorens de requirante in haer uijtterste behulpsaem te sijn, heeft affgevraecht wie vader vant kind was, waervan requirante hoopte te verlossen, dat vervolgens deselve daerop tegens de eerste deposante int bijwesen van de deposanten gesamentlijck solemneel heeft veclaerd dat niemant anders vader vant kind was, waervan sij alsdoen stonde te verlossen, als de persoon van Pieter van Asperen, schout van Leckerlant, sonder dat sij, requirante, met yemant anders eenige vleeschelijcke conversatie hade gehat, waerop deselve corten tijd daerna van een jonge soon is verlost, gevende voor redenen van wetenschap bij alle 't geene vsz. is present geweest te sijn.
Get. Hendrik Hoek en Barnardus van der Burgh, won. alhier. 483

Lijsbeth had a relationship with Pieter Jans van Asperen, son of Jan Leenderts van Asperen and Cornelia Pieters Muijs. (Pieter Jans van Asperen was born in Alblasserdam 402 and was christened on 26 may 1658 in Alblasserdam 402.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.