arrow
Pieter Ariens Baars
(Circa 1595-)
Marrigje? Willems van Bollesteijn
(Circa 1600-)
Sijbrand
(Circa 1600-)
? ?
(-)
Willem Pieters Baars
(Circa 1625-)
Lijntje Sijbrands
(Circa 1630-)
Lijntje Willems Baars
(1654-1700)

 

Family Links

Spouses/Children::
Willem Jacobs Nederberg

Lijntje Willems Baars 329,483

  • Christened: 29 march 1654, Bergambacht 329
  • Marriage: Willem Jacobs Nederberg 5 december 1687 329,483
  • Died: 15 june 1700, Bergambacht, at age 46 329

  General Notes:

notaris Hugo Pijlle te Schoonhoven
Toegangsnummer ac1060
Inventarisnummer 7204
Aktenummer 89
Datum 05-12-1686
Willem Woutersse de Bruyn, als in huwelijk hebbende Marritje Willems Baers, Huybert Cornelisse Agteroff, wonende tot Bodegraven, als getrouwt hebbende Maria Willems Baers, Lijntje Willems Baers, meerderjarige dogter, mitsgaders Claes Dircxe Baers en Jacob Cornelisse, testamentaire voogden over Pieter, Commertjen en Grietje Willems Baers, ale kinderen en erffgenamen van Willem Pietersse Baers en Lijntje Zybrants, gewoont hebbende en overleden in Berghambacht Bovenbergh, geven te kennen dat door het overlijden van haer vader en moeder hunlieder verscheyde hoffsteden en landerijen sijn aenbestorven, dewelcke tot nog toe in 't gemeen en onverdeelt sijn gepossideert en beseten en alsoo hun niet gelegen quam in de vsz. gemeenschap langer te continueren, sijn deselve metten anderen bij blinde lootinge geprocedeert tot scheydinge en deylinge van alle deselve landerijen, waernae is aenbedeelt aen Willem Woutersse en Huybert Cornelisse tesamen het lot A, bestaende eerstelijck in een hofstede met huys, bergh, schuyr en 5 1/2 morgen lants, staende en gelegen in Berchambacht Bovenbergh, belend O. de weduwe van Cornelis Jacobsse Vuyrens, W. Pieter Elbertse, strekkend van de halve huysweg noortwaerts op ter halve Vlist toe, item de kennipwerff gelegen bij de stad Schoonhoven, verongeldende voor »»n hont, belend Z. Dirk Versteegh, N. Jasper Cornelisse, strekkend voor van de buttersloot tot agter aen de halve steegh, nogh een half kennipackertje gelegen aent noortsijde van de bovengescreven acker, leggende gemeen met de kinderen van Dirk en Arien Pietersz Baers, nogh 2 morgen wey- en hoylant, gelegen mede in Bovenbergh aen de driesprongh, belend O. de kinderen van Cornelis Pieter Jansse, W. de armen van Berchambacht, strekkend van de halve dwarssloot van de kinderen van Dirk Pieterse Baers tot de halve dwarssloot van de dogter van Arien Pietersse Baers, nog een partije lants groot 5 morgen mede gelegen in Bovenbergh, belend O. de kinderen van Jan Woutersse, W. de kinderen van Dirk Pietersse Baers, strekkend voor van de geheele kayck tot agter ten halver cadeslooth toe, nog 1 morgen lants gelegen aen de oostzijde van de bovenstaende partije aen de Bachtenaer, belend O. de armen van Berchambacht, strekkend van de halve dwarssloot van Grietje Wouters tot de halve Vlister cadesloot toe, ende nog twee partijen lants leggende neffens den anderen mede gelegen in Bovenbergh, groot 5 morgen 5 hont 25 roeden, belend O. de heer van Rems en W. Jacob Cornelisse Verkayk, strekkend van de halve dwarssloot van de kinderen van Dirk Pietersse Baers tot de halve weteringe ten deele en voorts tot de halve wegh van de weduwe van Cornelis Jacobsse Schouten ende laestelijk nog tot egaliteyt en vereffeninge van 't lot A een losrentebrieff van 1000 gulden capitaal, staende ten laste van 't gemeenlant van Hollant en Westvrieslant ten comptoire van Gouda op den 3-5-1642 beleyt ten name van Maria Nannen tot Berchambacht, gefolieert 4945, rentende bij reductie jegens den penning 25, verschijnende den 3-11 en 3-5, waervan de renten t'haren behoeve ingang genomen hebben op den 3-11-1686, waernaer Lijntje, Pieter, Commertje en Grietje Willems Baers gesamentlijk en in 't gemeen te beurte sijn gevallen de loten B ende C, bestaende 't lot B in 'tgeene volgt. Als eerstelijk een hoffstede met huys, bergh, schuyr, pootinge en plantinge daerop met 5 morgen 1 hont 75 roeden lants, staende en gelegen in Bovenbergh, belend O. Arien Cornelisse en W. Gerrit Willemsse, strekkend voor van de wegh aff tot agter aen de kayk toe, item nog een partije lants mede gelegen in Bovenbergh, groot 6 morgen lants, belend O. Pieter Willemse de Jongh en W. Aert Janse, strekkend van de halve Kerckweg noortwaards op tot aen de huysweg toe, nogh 1 1/2 morgen lants mede gelegen in Bovenbergh, belend O. Claes Ariensse Verhoogh en W. Pieter Meesse, strekkend van de halve kayk noortwaards op tot aen de halve cadesloot van Stolwijck, nogh eene mergen 11/2 hont lants mede gelegen in Bovenbergh, belend O. Willem Willemse de Jongh en W. de weduwe van Jacob Ariensse Verkayck, strekkend van de weteringe aff noortwaards op tot de halve dwarssloot van Willem Willemse de Jongh toe, nogh 1 morgen lants gelegen in Berkoude gemeen in een perceel van 4 morgen, waertoe de resterende 3 morgen competeert de kinderen van Dirk en Arien Pietersse Baers, belend en strekkend volgens de eygendomsbrieff daervan sijnde, laestelijck nog tot egalisatie van 't vsz. lot B een somme van 60 gulden in gelt of anders een suffisante rentebrieff off obligatie van gelijcke somme. 'T lot C, Lijntje, Pieter, Commertje en Grietje Willems Baers tesamen alsvoren te beurt gevallen, bestaet in 'tgeene volcht als eerstelijck een hoffstede met huys, bergh en schuyr met 10 morgen wey-, hoy- en kennieplant gelegen in Berchambacht Benedenberg, belend O. Dirk Jansse c.s., W. de gewesen weduwe en kinderen van Jacob Jansse Verkerk, strekkend van de Oudendijk aff noortwaards op tot aen de kayk toe, item een kamp lants omtrent 2 1/2 morgen, gelegen ten oosten van de vsz. hofstede, belend O. Joris Jansse Verkerk, sijnde vrij van alle ongelden, nogh 1 morgen 11/2 hont hoylant, gelegen t'eynde van de kayk mede in Benedenbergh, belend O. Joost Nannense en W. Gijsbert Sijbertse, strekkend van de weteringe noortwaards op tot de opstal van de Stolwijkse cade toe, nogh een griendinge groot omtrent 1 morgen gelegen mede in Benedenberg op de Nes, belend O. Meerten Gerrits c.s. en W. Gerrit Fredericxe ende nog den heuvel gelegen in Tussenlanen met 4 morgen 2 hont 25 roeden lants daeraen behoorende, belend O. Willem Willemse de Jongh en W. de kinderen van Reyer Beuyense, strekkend voor van de halve huyswegh noortwaards op tot aen de kayk toe ende nog tot supplement van lot C een obligatie van 60 gulden capitaal met de verlopen interesse van dien ten laste van Jacob Aertsz, jegenwordig wonende in den Houck onder Berchambacht. Bekennende de comparanten gesamentlijk alle de vsz. hofsteden en landerijen absolutelijk en finalijk geschift en gedeylt te hebben. Wijders bekennen de gesamentlijke comparanten de rentebrieven tot supplement van yders lot overgenomen en ontfangen te hebben, bestaende 't supplement van lot B in geld en twee losrentebrieven ten laste van 't gemeenlant van Hollant ten comptoire van Gouda, d'eerste van 200 gulden capitaal op de leste mey 1625 beleyt op de naem van Lijntge Nannens, verschijnende jaerlijks de leste november en leste mey, gefolieerd 106, en de tweede beleyt op de naem van Poulus Leendertse op den 3-2-1631, inhoudende 400 gulden capitaal, verschijnende jaerlijks den 3-8 en 3-2, gefolieerd 2972, rentende beyde bij reductie tegens 4 gulden van 't hondert in 't jaer, waervan de renten t'haren behoeve ingang genomen hebben op den 3-8 en 1-11 deses jaers. Getuigen: Gerrit Willemse (tekent Gerrit Willemsz) en Cornelis Pieterse (zet merk C:P:), wonende aldaer.

notaris Hugo Pijlle te Schoonhoven
Toegangsnummer ac1060
Inventarisnummer 7204
Aktenummer 146
Datum 05-12-1687
Willem Jacobsse Nederbergh, meerderjarig jonghman, bruydegom, geadsisteert met Jacob Willemsse, sijnen vader, ter eenre en Lijntje Willems Baers, meerderjarige dogter, toecomende bruyd, geadsisteert met Claes Dircxe Baers, haren neeff en vooghd, alle wonende in Berchambacht, ter andere sijde, verclaerden dat sij met malcanderen hebben gecontracteert een wettigh toecomend huwelijk en met den anderen sijn verdragen dat hetselve sal werden voltrocken onder de volgende conditien, te weten dat tussen hun geene de minste gemeenschap van goederen wesen sal (...) en dat oversulcx naer het scheyden van het aenstaende huwelijk yder aen hem of haer sal behouden alle sijne of hare goederen, dogh dat de toecomende bruydegom tot subssidie van het aenstaende huwelijk sal aen en inbrengen 1/3 part in twee hoffsteden en landerijen, tesamen groot 21 morgen 1 hond en 25 roeden, leggende in Berchambacht, d'eene in Benedenbergh en d'andere in Tussenlanen, belend en streckende volgens de bescheyden daervan sijnde, met de belastinge van 1/3 part van 3600 gulden capitael en nogh 50 gulden jaerlijcx, die ten behoeve van des bruydegoms vader sijn leven langh geduyrende moet werden betaelt en daerenboven nogh 1/3 part van alle soodanige meubele goederen, koebeesten en bouwgereetschap als hem, bruydegom, bij scheydinge met sijn broeder en suster te doen, sullen werden aenbedeeelt, welcke scheydinge en te doene lootinge van de voorschreven landerijen sijluden willen dat in desen voor inventaris sal verstrecken en dat deselve gehouden sullen werden van soodanige cracht en waerde alsoff deselve in desen van woorde tot woorde ware ge‘nsereert, nogtans met seclusie van gemeenschap alsvoren. Ende ten respecte der goederen van de bruyd dat deselve bruyd tot onderstant van 't voorschreven huwelijck sal aen en inbrengen alle hare goederen, soo landerijen. rentebrieven, obligatien, contanten, meubele goederen, huysraet als anders, soo en sulcx d'selve bij scheydinge met haer broeder en susters te doen, sullen werden aenbedeelt en toegecavelt, ook hare op te comen erffenisse en versterffenisse, welcken allen aengaende mede verstaen sal moeten werden de gemeenschap uytgeslooten te sijn, egter winst en verlies staende de toecomende huwelijcke te vallen halff en halff gelast en genooten sullen werden. Is wijders geconditioneert dat, indien de toecomende bruydegom eerst comt aflijvich te werden, dat de bruyd boven de juweelen en cleynodien, die de bruydegom haer sal hebben gecogt, nogh uyt de eerste en gereetste goederen van de bruydegom tot een douarie sal genieten d'somme van 1000 Carolusgulden. Verbindende voor de naercominge van 'tgeene voorschreven staet de toecomende bruydegom en bruyd hunne respectieve persoonen en goederen. Getuigen: Arien Jansse van Haer en Jasper Cornelisse, wonende alhier. 483

Lijntje married Willem Jacobs Nederberg, son of Jacob Willems Nederberg and ? ?, on 5 december 1687 329.,483 (Willem Jacobs Nederberg was born circa 1660 and was buried on 14 april 1724 in Bergambacht 329.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 483

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.