Jacob Willems Nederberg
(Circa 1630-)
? ?
(-)
Willem Jacobs Nederberg
(Circa 1660-1724)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lijntje Willems Baars

Willem Jacobs Nederberg 329,483

  • Born: Circa 1660
  • Marriage: Lijntje Willems Baars 5 december 1687 329,483
  • Buried: 14 april 1724, Bergambacht 329

  General Notes:

Nog onzeker hoe dit zit.

notaris Hugo Pijlle te Schoonhoven
Toegangsnummer ac1060
Inventarisnummer 7204
Aktenummer 145
Datum 05-12-1687
Jacob Willemsse Nederbergh (merk: drietand), wonende in Berchambacht, verclaerde uyt puyre mildicheyt of weldadicheyt bij gifte onder den levenden te schencken aen Willem, Gerrit en Machteltje Jacobs, sijn meerderjarige kinderen, twee hoffsteden met hare timmeragien, tesamen groot 21 morgen 1 hond en 25 roeden lants, gelegen in Berchambacht, d'eene in Benedenbergh en d'andere in Tussenlanen, belent en streckende volgens de respectievelijke eygendomsbrieven en andere bescheyden daervan sijnde (...), sulcx deselve tot desen huydigen dage bij hem beseten sijn en dat met de belastinge van 3600 gulden capitael, die den comparant in obligatien en andere bescheyden aen personen, sijn kinderen bekent, op de voorgemelte landerijen verschuldigt is, metten verloopen interesse van dien, en verclaerde derhalve te renuntieeren van de wetten en ordonnantien de giften prejuditiabel. Compareerden mede de voorschreven Willem, Gerrit en Machteltje Jacobs, dewelcke verclaerden bij desen de voorschreven donatie en belastinge danckelijck te accepteren en daerenboven te beloven geduyrende 't leven van haer vader denselven jaerlijcx uyt te reycken yder een somme van 50 gulden, makende tsamen 150 gulden, waervan 't eerste jaer verscheenen sal sijn mey 1689 en soo voort geduyrende 't leven van haer vader (...). Getuigen: Arien Jansse van Haer en Jasper Cornelisse Cok, wonende alhier.

notaris Hugo Pijlle te Schoonhoven
Toegangsnummer ac1060
Inventarisnummer 7204
Aktenummer 146
Datum 05-12-1687
Willem Jacobsse Nederbergh, meerderjarig jonghman, bruydegom, geadsisteert met Jacob Willemsse, sijnen vader, ter eenre en Lijntje Willems Baers, meerderjarige dogter, toecomende bruyd, geadsisteert met Claes Dircxe Baers, haren neeff en vooghd, alle wonende in Berchambacht, ter andere sijde, verclaerden dat sij met malcanderen hebben gecontracteert een wettigh toecomend huwelijk en met den anderen sijn verdragen dat hetselve sal werden voltrocken onder de volgende conditien, te weten dat tussen hun geene de minste gemeenschap van goederen wesen sal (...) en dat oversulcx naer het scheyden van het aenstaende huwelijk yder aen hem of haer sal behouden alle sijne of hare goederen, dogh dat de toecomende bruydegom tot subssidie van het aenstaende huwelijk sal aen en inbrengen 1/3 part in twee hoffsteden en landerijen, tesamen groot 21 morgen 1 hond en 25 roeden, leggende in Berchambacht, d'eene in Benedenbergh en d'andere in Tussenlanen, belend en streckende volgens de bescheyden daervan sijnde, met de belastinge van 1/3 part van 3600 gulden capitael en nogh 50 gulden jaerlijcx, die ten behoeve van des bruydegoms vader sijn leven langh geduyrende moet werden betaelt en daerenboven nogh 1/3 part van alle soodanige meubele goederen, koebeesten en bouwgereetschap als hem, bruydegom, bij scheydinge met sijn broeder en suster te doen, sullen werden aenbedeeelt, welcke scheydinge en te doene lootinge van de voorschreven landerijen sijluden willen dat in desen voor inventaris sal verstrecken en dat deselve gehouden sullen werden van soodanige cracht en waerde alsoff deselve in desen van woorde tot woorde ware geÔnsereert, nogtans met seclusie van gemeenschap alsvoren. Ende ten respecte der goederen van de bruyd dat deselve bruyd tot onderstant van 't voorschreven huwelijck sal aen en inbrengen alle hare goederen, soo landerijen. rentebrieven, obligatien, contanten, meubele goederen, huysraet als anders, soo en sulcx d'selve bij scheydinge met haer broeder en susters te doen, sullen werden aenbedeelt en toegecavelt, ook hare op te comen erffenisse en versterffenisse, welcken allen aengaende mede verstaen sal moeten werden de gemeenschap uytgeslooten te sijn, egter winst en verlies staende de toecomende huwelijcke te vallen halff en halff gelast en genooten sullen werden. Is wijders geconditioneert dat, indien de toecomende bruydegom eerst comt aflijvich te werden, dat de bruyd boven de juweelen en cleynodien, die de bruydegom haer sal hebben gecogt, nogh uyt de eerste en gereetste goederen van de bruydegom tot een douarie sal genieten d'somme van 1000 Carolusgulden. Verbindende voor de naercominge van 'tgeene voorschreven staet de toecomende bruydegom en bruyd hunne respectieve persoonen en goederen. Getuigen: Arien Jansse van Haer en Jasper Cornelisse, wonende alhier.

notaris Hugo Pijlle te Schoonhoven
Toegangsnummer ac1060
Inventarisnummer 7204
Aktenummer 169
Datum 13-04-1688
Willem Jacobsse Nederbergh ter eenre en Gerrit Jacobsse Nederbergh ter tweeden en Jan Gerritsse Verkerk, getrouwt met Macheltje Jacobs Nederbergh ter derden sijde, tesamen kinderen van Jacob Willemse Nederbergh, alle woonende in Berchambagt, te kennen gevende dat gemelte Jacob Willemsse, hun comparanten vader, volgens acte voor mij notaris (...) op 1-12-1687 gepasseert, uyt puyre weldadicheyt bij gifte onder de levenden ten behoeve van hun comparanten heeft gegeven twee hoffsteden met hare timmeragien tesamen groot 21 morgen 1 hond en 25 roeden lants, gelegen in Berchambagt, en dat met de belastinge van 3600 gulden capitaal, die hun vader volgens obligatien en andere bescheyden aen persoonen hun comparanten bekent verschuldicht is en voorts op soodanige verdere conditien als de voorschreven acte is medebrengende, alle welcke voorschreven landereyen tussen hun comparanten tot nogh toe in 't gemeen sijn gepossideert en gebruykt en alsoo hun niet langer gelegen quam in de voorschreven gemeenschap te continueren, soo sijn deselve metten anderen bij forme van blinde lootinge nopende de voorschreven landerijen geprocedeert tot finale schiftinge, scheydinge en deylinge en dat onder soodanige last als bij yder lot sal werden uytgedruckt in manieren naervolgende. Eerstelijk is 't lot A te beurt gevallen aen Jan Gerritsse Verkerk, waeronder denselven is aengecavelt een hoffstede gelegen in Berchambaght in Tussenlanen op de Zuytsijde met huys, berch, schuyr, bepootinge en beplantinge daerop staende, groot 2 morgen 4 1/2 hond lants, strekkend voor van den halven huyswegh aff zuytwaerts op tot den halven Kerckwegh toe, belend O. Niesjen Jacobs en W. Aeghjen Pieters, mits dat hij voor dit lot sal moeten maken en onderhouden een stuck winninghdijk, groot 6 ‡ 7 bos, gelegen tussen Joris Claesz en Sijbrant Cornelisse; nogh een stuk lants gelegen in de hoffstede van Dirk Fransse over de Kerkwegh, groot 2 morgen, strekkend van de halve Kerckwegh aff zuytwaerts op tot de halve nieuwe weteringe toe, belend O. Reyn Tijsse en W. Coen Claesse c.s., des dat hij voor dit land sal moeten maken en onderhouden de helft van de winninghdijk gelegen bij broeksteegh boven Ammerstol, sijnde het westeynde, alsmede de helft van de hooftdijck ende de griende gelegen buytendijcx aen de westsijde, strekkend tot de Snackerslooth toe, deselven is nogh te beurt gevallen 1 morgen 1 hont weylant, genaemt "de cromme elleboogh", strekkend van de halve huysweteringe aff tot de cayck toe, belend O. Thijs Jansse en W. de kinderen van Gerrit Maertensse; nogh de helft van een griendinge groot in 't geheel 3 hond, sijnde de oostsijde, genaemt "Mey Burgers", belend O. Hendrik Jansse metselaer c.s. en W. de kinderen van Bastiaen Sijbrantsse, waerjegens Jan Verkerck tot sijn laste sal moeten nemen en behouden 1/3 part van de voorschreven 3600 gulden, bestaende eerstelijk in een obligatie van 800 gulden, houdende ten behoeve van Marritje Willems, weduwe van Jacob Gerritsz, wonende tot Stolwijk, ende nogh een obligatie van 400 gulden, welcke Willem Willemsse de Jongh ten laste van voorschreven Jacob Willemsse, hun comparanten vader, spreeckende heeft, beyde met een jaer verlooppen intresse van dien. Waernaer den gemelten Willem Jacobsse Nederbergh te beurt gevallen is 't lot B, bestaende eerstelijck in een perceel lants groot 3 morgen, waeronder is 1 morgen leenlant, dat verheven werd aen de heer van Montfoort, gelegen in 't Oppernieuwout van Berchambagt, strekkend van de groote cadijcxe weteringh aff noortwaerts op tot de rhee toe, belend O. Niesjen Maertens en W. Gerrit Aertsse, vrij van hoogedijckagien; nogh een stuck hoylant groot 1 morgen, gelegen ten westen van voorschreven 3 morgen, strekkend van de Dorre Reeca aff tot aen Aeghje Pieters toe; nogh een stuck hoy- en weylant, groot 1/2 morgen, genaemt "Koevoets", strekkend van de halve Kerckwegh tot de halve nieuwe weteringe toe, belend O. Daem Ariensse en W. de kinderen van Geen Gerritsse, item een griendinge groot 3 hond, strekkend van de dwarssloot van 't backertje van Ammers tot den dwerssloot van den schout van Berchambagt, belend O. de kinderen van Maerten Jansse en W. Hendrik Jansse Metselaer, welcke voorschreven twee laeste partijen gehouden sijn te maken omtrent 4 roeden hooftdijk met ontrent 3 ‡ 4 voet winningh boven Ammerstol onder 't huysje van Arien Bruynen; denselven is nogh aengeloot 't heuveltje, verongelt werdende voor 10 hond, gelegen in Benedenbergh, strekkend van de halve wechsloot aff zuytwaerts op tot het lant van Marrichje Nanninghs, belend O. Reyn Cornelisse en W. Arien Jansse Verkerk, sijnde belast met een stuk winningh op queyersdijk, gelegen tussen de graefflijckheyt en Gerrit Aertse, laestlijk nogh een kennipwerffjen groot 5 hond 50 roeden, strekkend van de halven slooth van Geen Gerritsse Boer noortwaerts op tot Arien Goossenses lant toe, belend O. Marrichje Erasmis en W. Brant Cornelisse Bosch, jegens 'twelcke Willem Jacobsse mitsdesen mede tot sijnen laste neemt 1/3 part in de voorschreven 3600 gulden, bestaende tselve eerstelijk in een obligatie ten behoeve van Zacharias Willemsse, inhoudende in capitaal 400 gulden, item in een obligatie ten behoeve van de heer Johan Botter, bailljuw van Berchambaght, van gelijcke 400 gulden, ende nogh een obligatie mede van 400 gulden, dewelcke Cornelis Louwen ten laste van hun comparanten vader respectievelijk sprekende hebben, alle met een jaer verlooppen intresse van dien. Ten derden is den voornoemde Gerrit Jacobsse te loote gevallen 't lot C, bestaende in een hoffstede met huys, bergh, schuyr, pootinge en plantinge daerop met 5 morgen wey-, hoy- en kenniplant, staende en gelegen in Beneenbergh van Berghambagt, strekkend van de Cayck aff tot de diepte van de Lek, belend O. Gerrit Aertsse en W. Niesjen Maertens, sijnde belast met de winningh op queyersdijk tussen Gerrit Aertsse en Koen Claesse, nog met een stuk winningdijck gelegen tussen de hofstede van Reymtje Croonen en Gerrit Aertsse en nogh een stuk winninghdijk gelegen tussen Bouwen Cornelisse en Gerrit Aertse, item een kennipwerff gelegen ten oosten van de voorschreven hoffstede, groot 11/2 hont, strekkend van de halve huysweteringh tot den halven dwarssloot van Niesjen Maertens, nogh een stuk coylant gelegen in Benedenbergh, strekkend van den halven dwarssloot aff tot de kayck toe, belend O. en W. Koen Klaesse en Jan Maertensse, groot 3 hont 75 roeden, nogh een kennipwerff genaemt "de Krommen Elleboogh", groot 2 hont, strekkend van de halve huyswegsweteringe aff noortwaerts op tot den halven dwarssloot toe, item de helft van een griendinge groot in 't geheel 3 hont, genaemt "Mey Burgers", sijnde de westsijde, waervan de oosterse helft hiervooren onder 't lot A is aengecavelt, belend alsvooren, sijnde belast met 't maken van omtrent 3 roeden steenen dijck, waervan de oosterse helft in 't geheel is ontlast, laestlijk nogh 75 roeden kenniplant gelegen in de hofstede van den Hoet bij 't slot van heer van Asbergen (sic, ='s-Heeraertsberg), waerjegens denselven Gerrit Jacobsse mede tot sijnen laste neemt gelijk derdepart in de voorschreven 3600 gulden, bestaende in een obligatie van 800 gulden, houdende ten behoeve van de kinderen van Gerrit Jacobsz en nogh een obligatie van 400 gulden capitaal, dewelcke Claes Jacobsz ten laste van hun comparanten vader respectievelijk sprekende hebben met een jaer verlooppen intresse van dien. En sal dit vsz. lot en moeten gedoogen dat hun vader sijn leven langh geduyrende heeft het gebruyck en bewooninge van de westerse sijdelcamer van de hoffstede in Benedenbergh. Boven 'twelcke dit lot C nogh sal moeten uytreycken op mey 1689 aen de looten A en B tsamen de somme van 100 gulden. Bekennende de voorschreven comparanten en deelgenooten gesamentlijk metten anderen in voegen voorschreven vsz. landerijen absolutelijck en finalijck gescheyden en gegrontcavelt te hebben en sullen alsoo gedeylt blijven nu en ten eeuwigen dagen sonder malcanderen om eenige naerdere scheydinge te molesteren directelijck nogh indirectelijck off ter saecke van eenige onder- ofte overmate ten laste van den anderen iets te pretenderen, alsoo alle de voorschreven landerijen sijn gescheyden en gedeylt (...). Verbindende voor de naercominge van 'tgeene voorscreven staet hunne respectieve persoonen en goederen subject alle regten en regteren. Gedaen in Berchambagt ter presentie van Gerrit en Hendrick Aertsse Stolcker, wonende mede aldaer, als getuygen. 483

  Burial Notes:

Begraven in het graf dat op naam van Jacob Willems staat.

Willem married Lijntje Willems Baars, daughter of Willem Pieters Baars and Lijntje Sijbrands, on 5 december 1687 329.,483 (Lijntje Willems Baars was christened on 29 march 1654 in Bergambacht 329 and died on 15 june 1700 in Bergambacht 329.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 483

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.