Jan Aarts Vermeer
(Circa 1510-)
? ?
(-)
Aart Jans Vermeer
(Circa 1535-)
? ?
(-)
Otto Aarts Vermeer
(Circa 1570-After 1635)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Marrigje Gijsberts

2. Zwaantje? Pieters

Otto Aarts Vermeer 73,78,552,553

  • Born: Circa 1570, Meerkerk 73
  • Marriage: (1): Marrigje Gijsberts 73
  • Marriage: (2): Zwaantje? Pieters
  • Died: After 25 october 1635, after age 65 552
  • Buried: Meerkerk 553

  General Notes:

Register der communicanten ende lidmaten tot Meerkerk bij de komst van Ds. Tobias Velthuyse ca half 1638: Ott Aertsen Vermeer in 't Meerkercksbroeck met sijn hvr.

nr 114 27-1-16??
Comp Geertgen Pietersdr X Dirrick Aertssoon za in zijn leven won te Hoornaar geass met haar tegenwoordige man en vgd Cornelis Marceliss te eenre en Ott Aertssoon VERMEER haar zusters man in plaets als voocht, Huich Baijenss als last hebbvan Heijlken Jansdr X za Jacob Adriaenss van Brantwijck "van gelijcken" geass met Jan Corneliss haer dochters man in plaets als vgd zijn huisvrouwes moeder, Lenaert Samuelss vzz en Dionijs Janss VAN MUIJLWIJCK X Geertgen Gerritsdr, allen tesamen erfgenamen v/d voorn Dirrick Aertssoon za te andere, scheijding als volgt:
Geertgen Pietersdr X Cornelis Marceliss: part van de volgende goederen te weten een hofstede op Hoornaar, strekk v/d werf van Ariaen Claess tot een griendeke v/d veersloot v/h oudt huis, nw de bloklandse weg; 17 h in de heerlijkheid van Noordeloos, strekk v/d halve wetering tot aan de voordijk, bov de wde Neelke Beernts, ben Arien (?) Janss Imerts,
Heijlke Jansdr: het huis en buitengoed waarop de overledenen plachten te wonen met hennipland en griendeke gelegen te Hoornaar, strekk v/d voorn erfgenamen's halve binnesloot t/d tegenwoordige schout van Hoornaar Jan Janss, bov de bloklandse opslag, ben de donck; nog "pleuntgens" (??) 10 h gelegen over de middelweg in de grote weert onder Noordeloos, strekk v/d halve middelweg af, bov Adriaen Corneliss, ben de erfgenamenvan Peter Adriaenss; nog 10 h gelegen binnen de middelweg in de voorn grote weert, strekk v/d halve middelweg t/d halve vaart, bov de heilige geest van Hoornaar, ben Pieter Geritss oudt captn za; nog 13 h in de zelfde weert, strekk v/d vaart af t/d halve dwarssloot toe, bov de heilige geest voorn, ben "pontiaen" (??),
Lenaert Samuelss en Dionijs VAN MUIJLWIJCK Janss: werf, griendeke en hennipland, strekk v/d halve binnensloot t/d werf van Pr Pieterss, gelegen op Hoornaar, bov v/d halve steenweg t/d Donck; nog 3 (?) m te Noordeloos gelegen bij de grote weert molens, strekk v/d meijschen (?) opslag af ter halve vaertwater toe, bov Pieter Gerritss oudt capteijn te Hoornaar voorn, ben Lenaert Claess; nog 7 h in de voorn grote weert onder Noordeloos, strekk v/d halve middelweg af t/d weersloot toe, bov de heilige geest, ben de "ritsenaer" (?); nog 6 h in de zelfde weert gelegen, strekk v/d je vaart t/d halve weerssloot toe, bov de vicarij, ben Cornelis Geeritss.

Lakerveld RA.1 ca 1609
betreft 3 weeskinderen van Eijmbert Herberts [Cornelia Aerriens geass. met Oth Aerts Vermeer haar swager ter eenre Thonis Claesz, van Leerdam en Leendert Thonis als bloetvoogden.]

RA Meerkerk 13-7-1609
Questie tussen Willem Huybertsz Schoenmaker te Meerkerk, te eenre en de erfgenamen van za Lijntien Aertsd, zijnde overleden huisvrouw van Willem Huybertsz, te andere, nopens testament verleden door voorn Lijntien voor schepenen alhier dd 23-5-1609. Accoord als volgt:
Oth Aertsz VERMEER voor hem zelf, Sebastiaen Cornelisz X Elisabet Aertsd en Jan Gerritsz X Aertien Aertsd; de voorn Ot VERMEER als bloedvoogd van Aert en Jan Jansz zijnde onm kinderen van Jan Aertsz approberen voorn testament, onder voorwaarde dat bovengenoemde de akker met boekweit, etc in eigendom zullen hebben en dat zijlieden ontlast zullen blijven v/d helft v/d doodschulden, etc.
Ondertekend: mr Johannes ANDILIUS (= van Andel-auteur) predikant en Ghysbert Jansz NECK schout, Bernaert Jans en Jan Anthonisz VAN WERCKHOVEN, schepenen.

13-10-1609
Jan Gerritsz cleermaecker van Gorinchem X za Aertien Aertsd VERMEER, te eenre en Otto Aertsz VERMEER voor hem zelf en als bloedvoogd van Aert en Jan zijnde onm zonen van Jan Aertsz VERMEER za met Ghysbert Jansz NECK als oppervoogd van s'herenwege en Sebastiaen Cornelis Sandersz X Lysbet Aert Jans VERMEERsd, gezamenlijke erfgenamen van voorn za Aertien Aertsdr VERMEER, te andere. Deling als volgt:1.
Jan Gerritsz: zijn lijfgoederen en 150 cg,
2.de anderen: de rest.

5-12-1609
Aert Jansz voor hem zelf en zijn broer Jan Jansz, geassisteerd met Ghysbert Jansz als oppervoogd van alle wezen en weeskinderen, en tr aan hun oom Oth Aertsz VERMEER, de erfenis hun aanbestorven in huis en hofstad en 2m, hun toegekomen door overlijden van hun mue Aertien, gemeen liggende met voorn hun omen Oth Aertsz en Sebastiaen Cornelisz, bov Dirck Pynsz cs en ben de kinderen van za Herbert Jorisz, strekk v/d halve meersloot t/d 1e halve dwarssloot.

29-12-1609
Questie tussen Oth Aertsz VERMEER voor hem zelf, Bastiaen Cornelisz X Elisabeth Aertsd, Aert Jansz voor hem zelf en zijn broer Jan Jansz, geassisteerd met zijn oom de voorn Oth Aertsz VERMEER, te eenre en
Maerigen Jan VERMEERs en Aertien Jans VERMEERs kinderen, te andere; en vervangende Peter en Grietien Cornelisd; nog vervangende Sygen Jansd en vervangende Peter Nyssen, zijnde haar (of hun?) zusters zoon; altesamen erfgenamen van Aeltien Jans Aerts VERMEER sdr wde van Jan Petersz SCHRIJVER, volgens testament van voorn Aeltien Jan Aerts VERMEERsdr voor gerecht van Meerkerk verleden op 25-11-1602. Er is nu een accoord tussen Oth Aertsz VERMEER cs en de andere erfgenamen en wel als volgt:
1. het testament wordt gehandhaafd,
2. voorwaarde is echter dat Oth Aertsz VERMEER mede als bloedvoogd van de onm Jan Jansz zoontje van Jan Aertsz, Sebastiaen Cornelisz X Elisabeth Aertsd en Aert Jansz voor hem zelf, als erfgenamen, ter eenre behouden zullen alles wat in het voorn testament is genoemd en de andere erfgenamen 49 cg zullen uitreiken en bovendien nog de doodschulden betalen zullen.

9-1-1610
Bastiaen Cornelisz won alhier a/d Zouwendijk tr aan zijn zwager Oth Aertsz VERMEER, de erfenis hem aangestorven vanwege zijn huisvrouw, die een zuster is van voorn Oth Aertsz; nog een hofstad en 2m comparant aangekomen door dode van zijn huisvrouws zuster Aertien Aertsd, die daarin in leven te wonen placht, liggende met comparant en Oth Aertsz gemeen met Aert en Jan Jansz VERMEERs kinderen en die daarin ook bestorven zijn, bov Aert Dirck Pynsz cs en ben de kinderen van za Herbert Jorisz, strekk v/d halve meersloot t/d 1e halve dwarssloot.

2(?)-6-1615
Imert Herbertsz won op Lakervelt, verkl schuldig te zijn a/d 2 voorkinderen van Oth Aertsz VERMEER X za Marrigen Ghysbertsd, te weten Aerdt en Marigen Oth Aertskinderen, 100 cg te houden voor 6 jaar. Hij stelt als onderpand de helft van een hennipwerf, boomgaard en griend gemeen met zijn zwager Oth Aertsz, gelegen a/d Suijdewijndijk, zw Jan Jansz HACK en nw Jan Meusz, strekkv/d souwensloot over de Zouwendijk t/d meent.

RA Meerkerk 1-10-1618
Geertien Peetersd (ziekelijk) wde van Cornelis Mercelisz in leven won Coort Geven (??) onder de parochie van Lexmond, geassisteerd met Willem Jansz van Ackoeij, schout, als haar gekozen voogd, testeert. Erfgenamen zijn:
1. Oth Aertsz VERMEER en zijn zwager Bastiaen Cornelisz X Elisabet Aertsd en haar neven Aerdt en Jan Aerdtsz VERMEERs kinderen ipv hun vader voor 1 hand;
2. haar zusters kind kind Elisabet Jansd voor 1 hand;
Kortom bovenstaande 4 handen alle roerende en onroerende goederen, mits dat Oth Aertsz VERMEER en Bastiaen Cornelisz vooruit zulle behouden 2m voor hun menigvuldige diensten voor haar verricht.

RA Lexmond 28-12-1619
Comp. Gijsbert Aerts, Bastiaen Aerts, Gerrit Aerts, Marcelis Aerts, Jan Eijmberts man en voogd van Lijsken Aerts, Jan Jacobs van der Ameijde man en voogd van Marrichgen Aerts, Oth Aerts Vermeer voor hem zelve en zich sterkmakende voor Lijsbet Jans nog onm. Bastiaen Cornelis, Aert Jans en Jan Jansz alle nog erfgen. van Cornelis Marcelis ende Geertge Peters, Claes Aerts mede erfgen.

24-7-1651
Gerrit Hendricksz RIETVELT won alhier tr aan Aert Pynssen secretaris van Heicoop, 2m op Middelbroek, strekk v/d oosterse meersloot...dijk (marge weggevallen) t/d dwarssloot van Reyer Ariensz VERHOEFF, gemeen in 4m met kopers vader Sebastiaen Pynssen, nw Pieter Meussen en zw de kinderen en erfgenamen van Otto Aertsz VERMEER. 73,78,80,98,192,552

Otto married Marrigje Gijsberts, daughter of Gijsbert Simons and Wijve Gijsberts.73 (Marrigje Gijsberts was born circa 1585 and died before 24 february 1611 552.)

Otto also married Zwaantje? Pieters, daughter of Pieter and ? ?. (Zwaantje? Pieters was born circa 1585.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.