Aart Gerrits
(Circa 1540-)
? ?
(-)
Dirk Aart Gerrits
(Circa 1570-)
Jacobje Huijberts
(Circa 1570-)
Huijbert Dirks
(Circa 1600-1678)

 

Family Links

Spouses/Children::
Maaike Gerrits Kersbergen

Huijbert Dirks 966,967

  • Born: Circa 1600
  • Marriage: Maaike Gerrits Kersbergen 966,967
  • Died: 15 august 1678, Benschop, at age 78 967

  General Notes:

6-3-1636
Comp. Aert Dircx den oude en Aert Dircx den jonge mitsgaders Tonis en Huijbert Dircx, Berent Melten als man en voocht van Aeffgen Dircks ende Nelligen Dircx geass. met haer broer Aert den oude, tesamen kinderen en erfgenamen van Dirck Aert Gerrits haer vader en etc.
Jacobgen Huijberts haer moeder mag blijven wonen etc.

18-4-1637 f149v
Constitueert Gerrit Jansz Kerberch zich borg voor Huijbert Dircxz.

28-9-1643 (Kuijpers acte)
Comp. Jan Gerritsz en Aert Gerritsz gebroeders ter eenre en Aelbert Jansz, Cornelis Leendertsz mitsgaders Huijbert Dircxsz en Cornelis Thonisz Huijsman als mans en voogden van haerluyden hvr. en Fasgen Gerritsdr wed. van Lambert Jansz geass. met Lambert Henricxs haer gecoren voogt en Abraham Adriaensz als bestevader en voogt van het onm. kind van Leendert Abrahams geproc. bij Jannegen Gerritsdr alle tesamen kinderen en erfgen. van Gerrit Jansz Kersberch zalgr. hare vader en bestevader resp. ter ander zijde.
ter eenre doen uijtcoop van alle de mobile en roerende goederen, goederen daerinne de voors Aelbert Jansz cs. voor hare vaders erffe­nisse zijn bestorven. Jan en Aert Gerritsz moeten daarvoor ¦1250,- aan hun swagers uitkeren "houdende mitsdese oock voor alsnoch gemeen en onverdeelt alle de landerije en huysinge, in welcke huysinge de voors comparante consenteren dat Hillegen Baltis haer moeder haer leven lanck sal bewonen.
Comp. mede Hillegen Baltis, wed. van voorn. Gerrit Jansz Kersberch met handen van Hermen Egbertsz Bijl haer gecoren voogt dat bij in haer na te laten goederen de voorschr hare gesamelijke kinderen d'een nijt meer als d'ander sal laten succederen.

10-3-1644 f73
Comp. Hilligen Jans wede van Gerrit Jans Kersbergh, geass. met Baltus Lauweris haer swager en voocht ter eenre ende Jan Gerrits en Aert Gerrits broers mitsgaders Aelbert Jans, Cornelis Leenderts, Huijbert Dircx en Cornelis Tonis Huijsman als mans en voochden van hare hvr. dubbel?

21-3-1644 f66
Comp. Jan Gerrits en Aert Gerrits gebroeders ter eenre en Aelbert Jans, Cornelis Leenderts mitsgaders Huijbert Dircx en Cornelis Tonis Huijsman als mans en voochden haerlieden hvr. en Fasken Gerrits wede van Lambert Jans geass. met Lambert Henricx haer gecoren voocht en Abraham Adriaens als bestevader en sulks voocht van't onm. kind van Leendert Abrahams bij Jannegen Gerrits alle kinderen en erfgenamen van Gerrit Jans Kersberch hare vader ende bestevader hier ook Hilleken Baltisse geass. met Hermen Egberts Bijl,

28-5-1651 f20
Comp. den ouden ende jonge Aert Dirx, Tonis ende Huijbert Dircks gebroeders trp. aen Gerrit Meertens hare swager een huijsinge op Achthoven van Dirck Aerts za vader

13-7-1651
Comp. Huybert Dircxs, won. Benschop transp. aan Jan Gerritsz Kers­berch, zijn swager seeckere ger. ½ van een acker uijterweerts daervan de andere ½ Cornelis Leendertsz gecomp. heeft en alsnu de voorsch Jan Gerrits compt. is gelgen op Achthoven buytendycks belent oost en westw deselve Jan Gerritsz (is schepen in 1653 te Lexmond)

24-5-1652 f48v
Comp. Aert Dirx den oude en Aert Dirx de jonge, mitsgaders Tonis Dirx en Huijbert Dirx gebroeders en Gerrit Meertens man en voocht van hvr. mitsgaders Dirck Jans soon van Jan Cornelis bij Neeltge Dirx zalgr. mitsg. selve sterkmakende voor Cornelis Gielis getr. hebben een dr. van Claesgen? (Aeffgen) Dirx zalgr. alle erfgenamen van zalgr. Dirck Aert Gerrits ende Jacobgen Huijberts als ouders en grootouders trp. aen Jan H. Br 6 ½ mrg. Lants oostw Gerrit en Mercelis Aelts

13-6-1665 f113
trp. Asswerus Dircx (x Teuntgen Leenderts, is enige dr. van Jannegen Gerrits Kersberch) aen Huijbert Dircx (x Maijchjen Gerrits Kersberch) het gerechte ¼e part in 3½ mrg op Achthoven, sulcx de voors Huijbert Dircx een gelijke ¼e part daerin is competerende en hunlieden te lote gevallen is tegen de andere kinderen en erfg. van Hillegen Jans haere moeder zalgr. 601

Huijbert married Maaike Gerrits Kersbergen, daughter of Gerrit Jans Kersbergen and Hilligje Jans 966.,967 (Maaike Gerrits Kersbergen was born circa 1605 and died on 8 october 1677 in Benschop 967.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.