arrow
Pieter Adriaans van Muijlwijck
(Circa 1550-)
Metje?
(-)
Theunis Pieters van Muijlwijck
(Circa 1585-1619)
Gougje Aarts
(Circa 1590-)
Pieter Theunisz van Muijlwijck
(Circa 1615-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Aaltje Adriaans

2. ? ?

Pieter Theunisz van Muijlwijck 187

  • Born: Circa 1615
  • Marriage: (1): Aaltje Adriaans 187
  • Marriage: (2): ? ?

  General Notes:

Op Lakervelt.

Er zijn twee Pieter Theunisz van Muijlwijck-s; de een is getrouwd met de zus van de ander, zie onderstaande akte van 1642 en 1664.

fol 36 9-6-1642
Comp Peter Thoniss VAN MUIJLWIJCK wo op Lakervelt en Thonis Dircxs X Metgen Thonisdr won te Leerbroek tr aan Herman Willemss won onder Meerkerk 4 m in de Arkelse hoeve in Nuland onder Qwaeckernaeck waarin begrepen is 1 m gestelijk goed, ow Aerdt VINCK schout te Nuland, ww de erfgenamen van Cristianus A PORTA za, zw Jan Geritss VAN WILLIGEN, nw Jan Thonis naastgeërfd.
idem
Thonis Dircxs X Metgen Thonisdr won Leerbroek en Peter Thoniss VAN MUIJLWIJCK X Govertgen Thonisdr won te Middelcoop tr aan Adriaen Damen won a/d Minckelis 16 h geestelijk goet a/d lage beempt, zw de comparanten, nw de heilige geest op Blokland, strekk van de halve beemptweg af t/d halve sandtwetering toe.

92v 16-11-1643
Comp. Peter Tonis van Muijlwijck, won. Lakerveld, rente brief voldaan 21-6-1669

555 F. Een viertel met de steeg, strekkend van nr. 555 E tot de kade, oost: Adriaan Gijsbertsz. C.S., west: Jan Dirk Bayenz.
8-9-1630: Jan Cornelisz. voor Maaike Comelis Neck, zijn vrouw, bij overdracht door Cornelis Neck, haar vader, waarna overdracht aan Gerard Hermansz. van Munster, 28 fo. 12v-13.
1-7-1632: Pieter Comelisz. Woest voor Maaike Frederiks, weduwe Adriaan Adriaansz., bij overdracht door Gerard Hermansz. van Munster, 28 fo. 28.
25-8-1652: Pieter van Muilwijk Antonsz. voor Anton, zijn zoon, bij dode van Aaltje Arnouts, diens moeder, binnensjaars na de dood van Maaike Frederiks, haar moeder, 29 fo. 144.

f46 21-11-1653
Comp. Peter Anthonis van Muijlwijck won. Lakervelt wedr. van Aeltgen Adriaens ter eenre en Pauwels Pleunen en Jan Jans Verduijn schepen ter andere

14-5-1658
Jan Gerrits van WILLIGEN, schout te Leerbroek en Pieter Anthonis van Muijlwijck, wonende Lakervelt als voogd over de onm. kinderen van Metje Anthonis van Muijlwijck x Anthonis Dircks (TUCKER) zie ook 383/ 1664

24-6-1658 f48v
Gerrit Dionijs van Muijlwijck, Rut Ariens, Pieter Tonis van Muijlwijck, Dirk Floris van Muijlwijck, Arie Pieterse van Muijlwijck tesamen erfgen. van Leentje Jans van Muijlwijck trp. aan Willem Claes te Hoornaar een huis en 3 mrg. land, boven Rocus Dionijs de VRIES beneden Huijbert Dircxs c.s. strekk. van de opslag van de cromme ...
tot de ½ dwarssloot van Floris Jans van Muijlwijck

6-1-1663
Comp. Gijsbert Henricks, wedr. van Teuntgen Dircx won. Lakervelt ter eenre en Henrick Gijsberts zijn mundige zoon mitsgaders Dirck Gijsberts out omtrent 23 jaar en Maijgen Gijsberts out omtrent 20 jaar ende mits dien noch sijn onm. kinderen geass. met Dirck Joosten Tucker brouwer tot Vianen haere neef
1e huijsinge, hofstede met 6 mrg. lant aen de oostzijde van de dijck op Lakervelt zuijdw de kinderen van Pieter Anthonisz van Muijlwijck noordw Pieter van den Bosch burgmr. van Vianen, noch 10 mrg. min ¼ hont op Cortenoever en genoemt Speltenburgh oostw. kinderen Dirck Gijsberts en westw Anneke de Jongh
de vader behoud een bed en een kast en alle verdere landen en een huisinge met 8 mrg. land aan de westzijde van de dijk te Lakervelt genaemt Lijsghenshoeff en noch sekere 3 mrg. in Scherpenswijck

11-8-1663 f54 (is dit 573 of 574?-
Jan Geritse van WILLIGEN schout van Leerbroek x Gauke Aertsdr zalgr. te eenre en Peter Anthoniss van MUIJLWIJCK wonende op Lakervelt, Peter Anthoniss van MUIJL­WIJCK wonende in't laageind van Middelkoop x Geertge Anthonisdr, Cornelis Coenen van MUIJLWIJCK schout op Hoornaar als voocht over Dirck,Teunis, Maijke, Aeltge, Maria en Metge Teunisse als nagelaten kinderen van Antonis Dircxs (TUCKER) x Metge Teunisdr (van MUIJLWIJCK) mitsg. nog Gerit Jans van WILLIGEN allen als kinderen en erfgen. van Gauke Aertsdr, deling.

RA.473 of 472? 3-12-1664
Jan Gerrits van WILLIGEN en Anthonis Claes als voogden over de nagelaten kinderen van Gerrit Jans van WILLIGEN, Peter Anthonisse van Muijlwijck, als voogd over de kinderen van Metje Anthonis van Muijlwijck x Anthony Dircks TUKKER, Dirck Anthonis TUKKER als meerj. jm. Aelbert Henricks als man en voogd van Maaijke Anthonis TUKKER

nr 151 8-12-1664
Peter Antonis VAN MUIJLWIJCK won op Lakervelt voor ¼ part, Peter Antonis VAN MUIJLWIJCK X Govertje Antonis VAN MUIJLWIJCK voor ¼ part, Jan Gerrits VAN WILLIGEN en Antonis Claes als vgdn v/d nagelaten kinderen van Gerrit Jansen VAN WILLIGEN voor ¼ part, Cornelis Coenen VAN MUIJLWIJCK schout te Hoornaar als aangewezen vgd v/d onm kinderen van Tonis Dircxs TUCKER X Metje Antonis VAN MUIJLWIJCK, mtsgdrs de meerderjarige jongeman Dirck Antonis en Aelbert Henricks X Maijke Antonis zijnde kinderen van Tonis Dircxs TUCKER, kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Gauke Aerts za gewezen echtgenote van Jan Gerrits VAN WILLIGEN, deling van goederen nagelaten door voorn Gauke Aerts en wel als volgt:
Peter Anthonisse won op Lakervelt: 16 h op Nuland, strekk v/d Geerdijk af t/d halve middelwetering toe, bov Peter Janss ’t LAM en ben de erfgenamen van WOLFERDIJCK; nog 2 m op Reijerscoop, strekk v/d halve Leerwetering af t/d halve dwarssloot van Cornelis Ariaen Dircksen, bov Dirck Peterse en ben Odijcken Dircxs; nog het “huigenland” groot 3 m op Leerbroek, strekk v/d voorwetering af t/d halve dwarssloot v/d voorn Jan Gerritse toe, bov en ben de meer genoemde Jan Gerritse cum suis; nog 2 m op Bruijnsdel, strekk v/d halve achterwetering t/d halve dwarssloot v/d armen van Leerbroek, bov Jan Claessen en ben Dirck Cornelisse BESTEN; nog de helft van 3 m 3 h op Scheijwijk gemeen met de kinderen van Metgen Antonisdr za, strekk v/d Cloverse weg achterwaarts t/d middelwetering toe, bov Leender Claessen en ben de voorn Jan Gerrits,

nr 163 17-1-1665
Dirck Antonis TUCKER, Antonis Tonis TUCKER en Aelbert Hendricks X Maeijke Antonis TUCKER te eenre en
Peter Antonissen VAN MUIJLWIJCK won op Lakervelt en Cornelis Coenen VAN MUIJLWIJCK als vgdn over de onm kinderen van Antonis TUCKER X Metjen Antonis za met name Aeltje, Marike en Metje Antonis TUCKER, geass door Jan Gerrits VAN WILLIGEN, scheiding van lasten en voordelen v/d gemene boedel van hun grootmoeder Gauke Aerts.

3-3-1666
Comp. Peter Tonis van Muijlwijck wijgert erfenis?

10-6-1666
Pieter Tonisse van Muijlwijck als voogd van de kinderen van Tonis Dirxe Tucker x Metje Anthonis van Muijlwijck ter eenre en Aelbert Hendrickse x Marigje Tonis, Tonis Tonisse Tucker zijnde een der voors kinderen voor haar zelve en de rato caverende voor de andere meerder en minderj. kinderen. Schikking tussen voogd en kinderen.

20-6-1666 `23
Comp. Dirck Tonis Tuckt, ruijter onder comp. etc. tegenwoordig te s'Hertogenbosch, .. Peter Antonisse van Muijlwijck, .. voor den gerechte der stadt Gorcum, trp. land in de polder Scheijwijck onder Gorcum, zuijtoostw Raeffel Wits, noordwestw Jan Gerrits van Wille­gen schout van Leerbroeck.

11-5-1667 f29v
-Peter Teunisz van Muijlwijck wnd Laageind van Middelkoop, is schuldig aan Ds JACOBUS CUPERUS bed.des godd.woorts tot Arkel 700 kgld met hypoth op
-2m op Leerbroek, oostw. DIRCK WillemsZ c.s. en westw. de ct. zelve, strekkende van de ½ middelwetering af t/d erfg van AERT TONISZ MIDDACH toe
-2½m in Laageind van Middelkoop, westw. WillemKEN TYMENS en oostw. DIRCK PetersZ, strekkende v/h middelkoopse kijlspit af t/d ½ dwarssloot toe

20-6-1667
Pieter Teunis van Muijlwijck, wonende Lakervelt, verklaart dat hij de zoon en erfgen. is (uit 1e huw.) van Gouke Aarts, zalgr. gewezene hvr. van Jan Gerrits van Willigen, waarsman van Leerbroek en Nieuwland. Beloofd ? 900,- te betalen, was ten laste van Jan Gerrits en ten behoeve van Barbara Floren van Burggraaf, wede van Gerardt Wouters (de Groot) in zijn leven timmerman van Leerbroek en Nieuwland.

21-6-1667 f39v
Peter Teunisz van Muijlwijck wnd op Lakervelt is schuldig aan Sr FREDERICK GELMEN koopman tot Dordregt 1000 kgld, met hypoth op
-7m op Lang-Nieuwlant aldernaest het bosch, noordw.ADRIAEN VAN SLINGELANT en zw de vn. Sr FREDERICK GELMEN, strekkende voor van de nieulantse opslag af achter t/d eerste wetering toe

6-3-1668
Cornelis Coenen van Muijlwijck schout van Hoornaar verkl. op verzoek van Pieter Teunis van Muijlwijck wonende Lakerveld en Pieter Teunisz van Muijlwijck schout van Leerbroek te weten dat Gerrit Jansz van Willigen zalgr. (dit jaar) tot zijn last genomen heeft te betalen een obligatie groot ? 600,- die Teunis Jans van Gelder of zijn erfgen. sprekende hadden op de boedel van Gauke Aerts zalgr. zijnde de moeder van Gerrit Jansz van Willigen.

1-12-1668 f12
Pieter Teunisz van Muijlwijck wonende Lakervelt machtigt Willem VISSER gerechtsbode van G.K. etc.

f35v 14-3-1684
Comp. voor schout en schepenen van Lakervelt; Jan Ariens won. op Lakervelt voor hem selve, Jan Dirck van der Leeden won. onder Schoonrewoert als vader en voogt van zijn kinderen Dirck en Anna Jans van der Leeden verwekt aan Neeltge Ariens mitsgaders Gijsbert Geerlofs als voogt van Christina Pieters van der Pijl nagelaten weeskind van Ingetje Ariens ende also erfgen. van wijlen Arien Jans Gijssen hunne vader en grootvader zalgr. volgt verdeling Jan Ariens vooraf voor gedaan werk f 949-6 st-2 penn en Jan van der Leede f 166- 17 st. 4 penn.
er zijn obligatie's van 25-9-1666, 12-4-1659, 5-1669, etc. [stukken totaal 7 kantjes] oa. een obligatie van 10-8-1649 op Peter Anthonis van Muijlwijck erfgen. van f 100,- 98,186,418,560

Pieter married Aaltje Adriaans, daughter of Adriaan Adriaans and Maaike Frederiks.187 (Aaltje Adriaans died before 25 august 1652.)

Pieter also married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.