arrow arrow arrow arrow
Cornelis Pieters Lodder
(1659-)
Beatrix Gerrits van Dubbelland
(Circa 1670-)
Dirk Pieters Schraal
(Circa 1640-)
Marrigje Gijsberts van Leeuwen
(1646-)
Pieter Cornelisz Lodder
(1694-)
Neeltje Dirks Schraal
(1679-)
Beatrix Pieters Lodder
(Circa 1721-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Anthonies van Barneveld

Beatrix Pieters Lodder 15,70,1511

  • Born: Circa 1721
  • Marriage: Jan Anthonies van Barneveld 15 july 1742, Bodegraven 15,70,1511

  General Notes:

Trouwt wonende Bodegraven.

Bodegraven:
Heeden den 30en Maart 1741 compareerden voor mij ondergesz. Willem van Vianen, openbaar notaris bij den ed. Hove van Holland geadmitteert, binnen de steede Woerden resideerende, ende voor de getuijgen nagenoemt,
den eerzame Pieter Lodder ende de eerbare Neeltje Schraal egtelieden woonende tot Bodegraven, mij notaris bekend zijnde, zij comparanten eenigszins onpasselijk van lichamen, met ons gaande en staande hun verstand en memorie volkomen magtig, ende wel gebruijkende zoo ons uijtterlijk bleek, ende men niet anders konde bemerken, dewelke te kennen gaven, dat niet gaarne uijt deze wereld wilde scheiden zonder alvoorens van haare tijdelijke goederen gedisponeert te hebben, gelijk zij verklaarden uijt haare eigene genegentheid te doen bij dezen; doch alvoorens verklaarden zij comparanten dood en te niet te doen bij dezen alle voorgaande testamenten, codicillen, ende alle anderen soorten van uijtterste willen, die zij comparanten te zamen, ofte ieder alleen, voor dato dezes mogten hebben gepasseert, niet willende nog begerende dat op dezelven ofte eenige vandien het alderminst te regnard genomen zal worden maar gehouden worden als of dezelven nooit gepasseert waren geweest;
Ende bij dezen op nieuws disponeerende over haaren gemenen boedel zoo verklaarde eerstelijk hij comparant en testateur tot zijne eenige en universele erfgenaam te nomineeren en te institueeren zijne dogter Beatrix Lodder, en dat in alle de goederen zoo roerende als onroerende, actien ende crediten niets ter wereld uijtgezondert van 't geene hij metter dood zal komen te ontruijmen ende na te laten, omme bij haar daar mede te mogen doen en handelen als met haar eijgen goed zonder tegenzeggen van iemand onder conditie dat zijne voorn. huijsvrouw en zijne voorn. dogter ieder een rouw uijt den gemenen boedel moeten hebben, dewelke ten minste van ieder zal bedragen een somma van vijf en zeventig guldens, en dat zijn comparants kleederen van linnen en wollen tot zijn lijf behorende niet verkogt zullen mogen worden, maar te taxeeren. Ende zoo wanneer hij testateur zonder kind of verdere descendenten mocht komen te sterven dat zijn gem. huijsvrouw de geheele boedel ofte zijne nalatenschap zal blijven besitten, en dus aan haar maakt de lijftogt ofte vrugtgebruijk van dien haar leve lang gedurende ende in den eijgendom vandien verklaarde hij tot zijne erfgen. zijne vrienden ab intestato te institueren dewelke als dan op zijn overlijden in 't leven zullen sijn.
Ende zij testatrice op nieuws disponeerende verklaarde, zoo wanneer haare kinderenin voorgaande huwelijk verwekt haare hier naa uijtgedrukte wille ende begeerte niet in allen deelen zal of zullen willen opvolgen en nakomen, zoo verklaarde zij testatrice zodanig kind of kinderen te institueren in der selver simpele of bloote legitieme portie , in 't gemelde geval, zij comparante haare na te latene voorkind of kinderen voorsz. verklaarde te institueren bij dezen, gelijk zij meede verklaarde in zodanigen geval, in alle haare verdere en overige goederen die zij testatrice zal komen naa te laten tot haare eenige en universele erfgenamen te nomin[er]en en institueren haare dogter in dit haar huwelijk verwekt, en dit voorkind van haar testatrice, dewelke de nadere dispositie en begeerte wil opvolgen en nakomen, omme daar mede te mogen doen en handelen als met haare vrije eijgene goederen zonder tegenzeggen van iemand.
Ende komende dan zij testatrice tot uijtdrukkinge van deze haare nadere dispositie ende begeerte, dewelke zij zeer gaarne na haar overlijden opgevolgt zal willen hebben, zoo verklaarde zij testatrice dat haare gemelde man ende haare voorn. dogter Beatrix Lodder ieder een rouw uijt den gehelen gemene boedel zullen hebben, dewelke van ieder ten minste zal moeten bedragen een somma van vijf & zeventig gulden als 's zelve aan ieder van hen legatere bij deezen;
Ende verklaarde zij testatrice tot haare eenige en universeele erfgenamen te nomineeren en te institueren haare gezamentlijke kinderen zoo uijt haar eerste als dit haar tweede huwelijk verwekt in egale portien, en dat in alle de goederen zoo roerende als on[roe]rende, actien ende crediten niets ter wereld uijtgezondert van 't geene zij metter dood zal komen te ontruijmen ende na te laaten, onder die conditie nogtans, dat haare voorkinderen niet zullen mogen eisschen of pretendeeren iets van hetgeene haar testatrice overleedene dogter Aalte de Jong mogte nagelaten hebben, 't zij van 's bewijs van haar vaders goed ofte diergelijke, alzo zij testatrice sustineert dat dezelve haare voorkinderen meer als haar portien daar van genoten hebben, te meer als zij comparante overweegt de begraveniskosten die zij alleen gedragen heeft, maar dat haar comparantes nala[tenschap] in alle min en vriendschap, zoo onder haare gezamentlijke erfgenamen als den gemenen boedel met haare voorn. man, moet worden verdeelt, en wel voornamentlijk die goederen dewelke verdeelt kunnen worden zonder dat alles behoeft verkogt te worden, gelijk zij testatrice ook begeert dat haare kleederen zoo van linnen als wollen voor al niet verkogt mogen worden, maar dezelven te late taxeeren, ende zoo wanneer haar testatrices voorn. dogter Beatrix Lodder voor haar mogte kome te overlijden, zoo verklaarde zij haare gem. man tot tot een mede erfgen. en als zulks in een filiale portie te institueren bij dezen.
Wijders verklaarden zij beide comparanten malkanderen, en zulks de eerst stervende de langsleevende, mitsgaders nog Jan Lodder ende Maarten Blonk te stellen en committeeren tot voogd ofte voogdesse over de minderjarige of toezigt behoevende erfgenamen dewelke zij comparanten mogten komen na te laten, ende dat met zodanige ampele magt, last en authoriteijt als voogden na regten competeert ende eenigsints gegeven kan worden en specialijk ook de magt omme bij overlijden van een ofte meer van deselven weer een ander in deszelfs plaats te mogen verkiezen met gelijke magt als vooren.
Voorts verklaarden zij beide comparanten uijt hunne boedel ende na te latene goederen te secludeeren en uijt te sluijten alle geregten ende weeskameren ende wel specialijk die van den geregte ende weeskamere van Bodegraven, ofte daar haar comparanten sterfhuijs anderszints zoude mogen komen te vallen ofte haare goederen gelegen zijn.
Alle 't welke voorsz. staat zij comparanten na duijdelijke voorleezinge verklaarden te wezen hun testament, laatste en uijtterste wille, begerende dat 't zelve daar voor valideeren en volkomen effect sorteren zal, 't zij als een testament, codicille, gifte ter zake des doods, ofte diergelijke makinge zoo 't zelve best na regten zal komen bestaan niet tegenstaande eenige verzuijmenisse ofte nalatentheid; verzoekende hier van behoorlijke acte in forma.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Woerden ter presentie van Casper Helling ende Arien van Asperen als getuijgen hier toe verzogt.

12-8-1743 Bodegraven:
Wijnand Bonté, schout, Jerphaes van Egtelt en Hendrik Verkerk, schepenen van Bodegraven, oirkonde en kenne dat op huijden voor ons gecompareert zijn Jan van Barnevelt in huwelijk hebbende Beatrix Lodder voor 1/4 Maria de Jong voor 1/8 en Michiel Cramer in huwelijk hebbende Marigie de Jong voor 1/8 part als erfgen. van Pieter Lodder en Neeltie Schrael egtelieden overleden alhier, en sulx te samen voor de helfte # Mitsgaders Dirk van der Lee voor de wederhelfte, dewelke bekende verkogt te hebben en bij deesen in vollen en vrijen eijgendom op de draegen aen, en ten behoeve van, Pieter Verkerk een huijsie en erve zijnde No. 28P met een thuijntie daeragter aen met een hoekie gront voor 't gemelde huijs tot aen de deur van de paerdestal van Cornelis van Zegvelt, staende ende geleegen op de Wijlandse polder aen de nieuwerbrugge onder Bodegraven belent aend'eene zijde Cornelis van Zegvelt met de paerdestal, ende aen huijsie van Jan Verkerk, ende aen d'anderen zijde Geerloff Rijssevelt, strekkende van de bruggesteegh ... 1068,1343,1511

Beatrix married Jan Anthonies van Barneveld, son of Anthonie Jans van Barneveld and Metje Rochusdr van Epen, on 15 july 1742 in Bodegraven 15,70.,1511 (Jan Anthonies van Barneveld was christened on 23 january 1718 in De Bilt 403 and was buried on 3 december 1793 in Westbroek 70.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.