Jan Luijtens
(Circa 1440-)
? ?
(-)
Dirk Jan Luijtens
(Circa 1470-)
? ?
(-)
Cornelis Dirks Boef
(1499-After 1576)

 

Family Links

Spouses/Children::
Geertruij Aarts

Cornelis Dirks Boef 178,243

  • Born: 1499 178,243
  • Marriage: Geertruij Aarts Before 1543 243
  • Died: After 27 june 1576, after age 77 178,243

  General Notes:

"Gerrit Heijnricksz Verhoeff heeft bekent en beleed schuldich te wesen Anna, Cornelis Dirricks alias keele huijsvrouw die somma van negen caroli gld."
"...Cornelis Dirricks die Bouve merrij (Meccij) hij..."
"..Gijsbert Dirricks en Cornelis Dirricks verwillecoiren Claes Andriesz..."
"Peter en Jan, Cornelis Dircks zonen, bekennen van Cornelis Dircksz haren vader voldaen ende betaelt te wesen van heurluijder moeder erfenisse (elcq 1 hondert schilt). Goris Cornelisz bekende mede als boven 1 hondert schilt te hebben ontvangen."

1547
Tussen partijen, Cornelis Dirricksz. alss bloetvoocht van de weeskinderen van zalr. Franck Tonisz. geprocreert bij Merrichje Dirrick Jan Lutessdr. eijsscher ter eenre, en Aeffgen die Wede. van zalr. Franck Toniss, verweerster ter andere zijde

19-1-1564
Aert Willemsz verwillecoort Cornelis Dircksz als vader ende tot behouff van Margriet sijn dochter geprocreeert bij Geertruijt Aerts 100 schilt

19-1-1564
Cornelis Dircksz verwillecoort Aert Willemsz als oudevader ende rechte bloetvoocht van Margriet Cornelis Dircksdr geprocreert bij Geertruijt Aert Willemsdr die somme van 200 schilt 14 st.

18-3-1571. Cornelis Dircksz ter eenre ende Cornelis Cornelisz Trip als man ende voocht van Margriet Cornelis Dirckszdr, ter andere zijde, sijn veraccordeert als dat Cornelis Cornelisz sal behouden sijn voors. wijfs vader in de cost ende onderhout zijn leven lanck ende dair voor sal hij hebben ende behouden alle zulcke penningen, hooftgelt ende renten als Dirck Gorisz ende Jan Snoeck zijnen voors. vader verschult sijn, sijns vaders huijsraet, die hij Cornelis Cornelisz mits desen transporteert ende overgeeft voor hem ende zijnen erven. Mit conditien indijen Cornelis Cornelisz ofte Margriet sijnen huijsfrouw binnen jaers storven sal waer dese houdinge vuijt doet ende te nijet. Des souden Cornelis Dircksz als dan weder hebben die helft van de voors. penningen ende huijsraet, maer indijen Cornelis Dircksz sterft binnent selve jaer soes el Cornelis Cornelisz evenwel gene voors. is geheel behouden ende teijndens siaers sel Cornelis Cornelisz ende Margriet tselve goet, renten ende huijsraet behouden voor heur ende horen erven alwaert dat enich van hun beijden aflijvich worden voore Cornelis Dircksz voors. soes al oick dese houdinge vuijt ende te nijet wesen. (fol. 17v) 178,243

Cornelis married Geertruij Aarts, daughter of Aart Willems and Marrigje, before 1543.243 (Geertruij Aarts was born circa 1505 and died before 20 april 1557 in Benschop 178,243.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.