Otto Ariens van Schaik
(Circa 1580-After 1669)
Heijltje Jans
(Circa 1580-)
Jan Ottoz van Schaik
(Circa 1605-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Jans van Elteren

Jan Ottoz van Schaik 128

  • Born: Circa 1605, Amersfoort 128
  • Marriage: Marrigje Jans van Elteren 12 october 1630, Amersfoort 128

  General Notes:

Zilversmid te Amersfoort.

13981 1666-10-24 Testament: 24-10-1666 (ouden stijl) Notaris R. van Ingen AT008 a002 folio 101 R
Datum: 1666-10-24
Akteplaats: Amersfoort
Naam: Oth Ariss. van Schaack (tekent: Oth Arissen van Schaeck; ook als: Van Schadijck; borger van Amersfoort)
Echtgenoot: Heijltgen Jans zaliger
Omschrijving:
De in het legaat genoemde huizinge, hoff en hofstede met het huisje daarnaast, staande aan de L. Vrouwestraet, heeft als belendingen: aan de ene zijde: 't kerckhoff en aan de andere zijde Harman van Bornbergen (brouwer), en nu de erfgenamen van Mr. Gijsbert van Dompselaer zaliger.
Hij herroept alle eerdere testamenten. Hij legateert aan zijn zwager (= schoonzoon) Cornelis Wouters. van Suijlen (weduwnaar van Nellitgen Otten van Schaack zaliger (de overleden dochter van de testateur) of bij vooroverlijden aan diens kinderen bij zijn voornoemde huysvrouw, zijn helft van zekere huijzinge, hoff en hofstede met het huisje daarnaast staande. De andere helft had zijn overleden vrouw Heijltgen Jans geprelegateerd aan Nellitgen Otten, haar man Cornelis Wouters. van Suijlen en haar erven. Op voorwaarde dat Cornelis Wouters. van Suijlen 500 Carolus gulden in de boedel zal inbrengen boven de penningen die hij reeds had betaald en boven de lasten op deze huijzinge. Welk bedrag Cornelis Wouters. op renten zal mogen houden tegen 4½ % per jaar, vanaf het overlijden van de testateur. Al zijn overige na te laten goederen, inclusief deze 500 gulden, bemaakt hij in gelijke porties aan: - zijn oudste zoon Johan Otten van Schaack (silversmith); - zijn zoon Elias Otten van Schaack; - de nagelaten kinderen van zijn overleden zoon Gysbert Otten van Schaack en diens vrouw Trijntgen Jans van Steenbergen: - Otto Gijsberts. van Schaack weduwe; - en Aleida Gysberts. van Schaack; - de twee onmundige zoontjes van Willemtgen Otten van Schaack zaliger en haar man Helmich Barlemeijer: - Adriaen Barlemeyer; - en Otto Barlemeijer; - de nagelaten kinderen van Nellitgen Otten van Schaack zaliger en haar man Cornelis Wouters. van Suijlen. Onder restrictie dat mocht zijn zoon Johan Otten van Schaack voor hem, testateur overlijden en een van diens kinderen zonder geboorte na te laten zou komen te overlijden, dat diens portie komen zal op Marritgen Jans, indien zij in leven is. Eveneens maakt hij voorwaarden in geval van overlijden voor de andere erfgenamen.
Hij stelt tot mombers en administrateurs over de personen en de van hem te erven goederen van Adriaen en Otto Barlemeijer: - zijn zoon Johan Otten van Schaack; - en Cornelis Wouters. van Suijlen, zijn zwager (= schoonzoon). Zonder dat Helmich Barlemeijer zich met de sterfhuyse of boedel zal mogen "bekroeijen" (= bemoeien?). Ieder van de kinderen zal behouden dat wat hun in huwelijk meegegeven is. Hij bepaalt dat zijn grafstede, gelegen in de Middelkerck bij de preekstoel in de St. Joriskerck alhier, niet binnen 20 jaar na zijn begrafenis mag worden verkocht. Hij secludeert de Weeskamer. Akte binnen Amersfoort ten comptoire mijns Notarij. Getuigen: Goort Bartolts. van Malsen (tekent: Geurt Bartels. van Mals.; bombasijdeverwer), Lambert Segersz. (bombasijdewercker) en Mr. Aernt Dieprinck (ook: Arent; Duijts schoolmeester; allen wonende op de Breedestraet), borgers en inwoonders van Amersfoort.
In margine is opgenomen dat dit testament door Oth Aris. van Schaack herroepen is in zijn testament d.d. 13-03-1669 voor mij notario. Dit laatste testament is weer herroepen bij testament d.d. 24-03-1669.

13982 1666-10-26 Testament: 26-10-1666 (ouden stijl) Notaris R. van Ingen AT008 a002 folio 104 V
Datum: 1666-10-26
Akteplaats: Amersfoort
Naam: Oth Ariss. van Schaack (tekent: Oth Arissen van Schaeck; borger en inwoonder van Amersfoort)
Hij maakt een codicil. Hij prelegateert aan zijn oudste zoon Johan Otten van Schaack: - zijn klederen ten lijve; - zijn geweer; - de zilveren beker; - zijn bed met peluw en gespecificeerde toebehoren; - 't grote koperen bekken "mette copere roose"en de daarbij behorende ijzeren voet; - een koperen "lavoor poth" (= waskom); - de contrefeijtsels met lijsten van hem en zijn vrouw Heijltgen Jans. zaliger. Mocht Johan voor hem overlijden, dan zal dit codicil vervallen, zonder dat de dan oudste zoon Elias Otten van Schaack dit prelegaat zal genieten. Akte te Amersfoort, ten comptoire mijns notarij. Getuigen: Goordt Bartholtsz. van Malsen (tekent: Geurt Bartels. van Mals.; bombasijdeverwer); Lambert Segers. (bombasijdewercker) en Mr. Aernt Dieprinck (ook: Arent; Duijts schoolmeester; allen wonende op de Breedestraet), borgers en inwoonders van Amersfoort.
In margine is bijgeschreven: - ongedateerd: geschreven extract voor Jan Otten van Schaack; - 18-02-1674: geschreven extract autenthiek voor Helmich Barlemeijer; - 22-02-1674: eveneens voor de zoon Jan Otten van Schaack.

14033 1669-03-13 Testament: 13-03-1669 (oude stijl) Notaris R. van Ingen AT008 a002 folio 215 V
Datum: 1669-03-13
Akteplaats: Amersfoort
Naam: Oth Ariss. van Schaack (ook: van Schaeck; borger en inwoonder van Amersfoort)
Hij herroept alle voorgaande testamenten en disposities door hem gemaakt, samen met zijn overleden huysvrouw Heijltgen Jans of apart door hem gemaakt. Uitgezonderd het codicil gepasseerd voor mij notario d.d. 26-10-1666, dat van kracht zal blijven. Hij disponeert opnieuw en legateert aan: - Adriaen Barlemeyer en Otto Barlemeijer, kinderen van zijn overleden dochter Willemtgen Otten van Schaack, elk 200 Carolus gulden. Bij hun overlijden zonder nalatende echte geboorte, zal dit legaat erven op de naaste van zijn testateurs zijde, of de naaste in den bloede; - Aleida Ghijsberts van Schaack, dochter van zijn overleden zoon Gijsbert Otten van Schaack (tegenwoordig wonende tot Amstelredam) 25 Carolus gulden, om redenen die de testateur tot zijn leedwezen heeft.
Al zijn verdere na te laten goederen bemaakt hij aan: - zijn oudste zoon Jan Otten van Schaack (silversmith binnen Amersfoort) of diens na te laten kinderen voor een derde part. Mocht zijn zoon voor of na hem, testateur komen te overlijden, dan zal diens huysvrouw Marritgen Jans van Alteren van dat derde part van de van hem te erven goederen, levenslang de lijftocht genieten; - zijn zoon Elias Otten van Schaack (wonende tot Utrecht) of diens na te laten kinderen voor een derde part; - de nagelaten kinderen van zijn overleden dochter Nellitgen Otten van Schaack, in haar leven huysvrouw van Cornelis Wouters. van Suijlen (bombasijdewercker), voor het resterende derde part. Met nadere voorwaarden in geval van overlijden van zijn erfgenamen. Eventueel te komen op zijn naaste in den bloede.
Hij stelt tot mombers en administrateurs over alle kinderen die bij zijn overlijden niet compleet mundig zullen zijn: - zijn zoon Johan Otten van Schaack; - en Cornelis Wouterss. van Suijlen, zijn geweesde swager (hier: schoonzoon) of de langstlevende van hen beiden, met macht dat de langstlevende een tweede momber mag benoemen. Hij wil dat ieder van zijn kinderen dat wat hen in huwelijksgave is meegegeven en genoten, zal behouden zonder dat zij iets moeten inbrengen. Verder is het de wil van de testateur dat zijn grafstede in de middelkerck bij de predickstoel van St. Joris kerck waarin zijn overleden huysvrouw is begraven, binnen 20 jaren na zijn testateurs begrafenis niet mag worden verkocht. Hij secludeert de Weeskamer uit zijn boedel. Akte gepasseerd ten huyse en comptoire mijns notarij, staande op de Breedestraet. Getuigen: Goort Bartolts. van Malsen (ook: Geurt; bombasijdeverwer), Mr. Aernt Dieprinck (Duijtsche schoolmeester) en Adriaen van Ommeren (Collecteur van de 40 e penning binnen Amersfoort), allen borgers en inwoonders van Amersfoort.
N.B. Volgens een bijgeschreven notitie is dit testament herroepen d.d. 24-03-1669 en door dit testament is ook het testament herroepen van 24-10-1666, gepasseerd voor mij notario.

14035 1669-03-24 Testament: 24-03-1669 (oude stijl) Notaris R. van Ingen AT008 a002 folio 221 R
Datum: 1669-03-24
Akteplaats: Amersfoort
Naam: Oth Aris. van Schaack (tekent: Oth Arissen van Schaeck; borger en inwoonder van Amersfoort)
Overleden echtgenoot: Heijltgen Jans.
Omschrijving: De testateur en zijn overleden vrouw hadden een huysinge, hoff en hofstede met het huisgen daarnaast, staande in de L. Vrouwenstraet, belend aan de ene zijde 't Kerckhoff en aan de andere zijde de huysinge van wijlen Mr. Gysbert van Dompselaer.
Hij herroept zijn voorgaande testamenten, die van hem alleen en ook die hij samen met zijn overleden huisvrouw Heijltgen Jans. heeft gemaakt, uitgezonderd de door hem gemaakte codicille van 26-10-1666, die na zijn overlijden van kracht blijft. Hij testeert opnieuw en legateert aan: - Cornelis Woutersz. van Suijlen (bombasijdewercker), zijn geweesde swager (N.B. bedoeld als schoonzoon) en weduwnaar van Nellitgen Otten van Schaack, de overleden dochter van de testateur en in geval van vooroverlijden, diens nalatende kinderen bij Nellitgen: zijn helft van zekere huysinge, hoff en hofstede met het huisgen daarnaast staande in de L. Vrouwenstraet. De andere helft was door zijn overleden huysvrouw Heijltgen Jans geprelegateerd aan Nellitgen Otten en haar man Cornelis Woutersz. van Suijlen. Op voorwaarde dat Cornelis of diens kinderen, 500 Carolus gulden zal inbrengen in de boedel van de testateur, voor de penningen die de testateur en zijn vrouw reeds hadden verstrekt. Welke som Cornelis op renten zal mogen houden gedurende 3 jaar tegen 4½ %. En welke 500 Carolus gulden verrekend zullen worden in de portie der goederen die de kinderen of kindskinderen van zijn dochter Nellitgen Otten van Schaack van hem testateur zullen erven; - Adriaen Barlemeijer en Otto Barlemeijer, kinderen van zijn overleden dochter Willemtgen Otten van Schaack, ieder 200 Carolus gulden. Bij hun overlijden zonder nalatende geboorte, zal dit legaat erven op de naaste van zijn testateurs zijde; - Aleida Ghijsberts van Schaack, dochter van zijn overleden zoon Gijsbert Otten van Schaack (wonende tot Amstelredam), 25 Carolus gulden (tot zijn leedwezen).
Hij bemaakt al zijn na te laten goederen aan: - zijn oudste zoon Jan Otten van Schaack (silversmith binnen Amersfoort) voor een derde part. Mocht zijn zoon voor hem komen te overlijden, dan zal diens vrouw Marritgen Jans van Alteren over dit derde part levenslang de lijftocht genieten; - zijn zoon Elias Otten van Schaack (wonende te Utrecht) voor een derde part; - de nagelaten kinderen van zijn dochter Nellitgen Otten van Schaack, in leven huysvrouw van Cornelis Woutersz. van Suijlen voor een derde part. Mochten kind of kinderen zonder na te laten geboorte overlijden, dan zal de levenslange lijftocht van hun deel toekomen aan hun vader. Met nadere voorwaarden bij overlijden van zijn erfgenamen zonder nalatende geboorte.
Hij stelt tot mombers en administrateurs over de erfgenamen die dan nog niet mondig zijn, met macht om een tweede momber te stellen in geval van overlijden: - zijn zoon Johan Otten van Schaack; - zijn schoonzoon Cornelis Woutersz. van Suijlen. Zijn grafstede in de Middelkerck bij de Predickstoel van St. Joris kerck, waarin zijn vrouw is begraven, niet binnen 20 jaren na zijn begrafenis mag worden verkocht. Hij secludeert de Weeskamer. Akte gepasseerd binnen Amersfoort ten huyse ende comptoire mijns Notarij, staande op de Breedestraat. Getuigen: Doordt Bartoltsz. van Malsen (bombasijdeverwer), Mr. Arent Dieprinck (Duijtse schoolmeester) en Adriaen van Ommeren (Collecteur van de 40e penning), allen borgers en inwoonders van Amersfoort.
Volgens een bijgeschreven notitie is op 18-02-1674 extract geschreven voor Helmich Barlemeyer en op 22-02-1674 voor de zoon van Jan Otten van Schaack zaliger.

Akkoord - over het voldoen van het restant van een plecht groot f 400,-, volgens akkoord
Datering: 25-09-1680
Aktenummer: 210
Datum: 25-09-1680
Soort akte: Akkoord
Notaris: P. LEECHBURCH
Samenvatting: over het voldoen van het restant van een plecht groot f 400,-, volgens akkoord
Aktedatum: 25-09-1680
Personen:
Eerste Partij: Elsgen van den Berch
Echtgenoot: wed. Hendrick Buynick
Woonplaats: buyten Tollesteechpoort
Assistent: Godert Buynick, zoon
Erven Eerlande Cornelis van Baren:
Tweede Partij: Thomas Janss van Baren
Gemachtigde: Rutger Zegers van Zoest
Tweede Partij: Mathys de Gier, zwager
Tweede Partij: Tyman Hendricksen, zwager
Tweede Partij: Annichje Thomas, tante
Kinderen Jan Otten van Schayck:
Tweede Partij: Gerrit Meynslager
Echtgenoot: x Jacomina van Schayck
Woonplaats: Amsterdam
Tweede Partij: Elias van Schayck, zwager
Tweede Partij: Adriaan Barlemeyer, zoon van Helmich Barlemeyer en Willempje Otten van Schayck
Woonplaats: Amersfoort
Kinderen Elias Otten van Schayck:
Tweede Partij: Pieter Willem van Neur
Echtgenoot: x Helena Elias van Schayck
Tweede Partij: Barent Elias van Schayck
Kinderen van Nellitje Otten van Schayck en Cornelis Wouterss van Zuylen:
Tweede Partij: Assuerus Jansen
Echtgenoot: x Hendrina Cornelis van Zuylen
Woonplaats: Amersfoort
Tweede Partij: Gaby Corneliss van Zuylen
Tweede Partij: Weyntje Cornelis van Zuylen
Echtgenoot: wed. Adriaan van der Heyden
Tweede Partij: Aleyda van Schayck, dochter Gysbert Otten van Schayck
Verwijzingen: plecht d.d. 15-10-1659 voor gerecht van buiten de Tolsteeg- poort akkoord d.d. 22-8-1670 voor notairs G. van Lochem akkoord d.d. 20-2-1679 voor notaris NN. de Cruyff
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U097a001

Goedkeuring - van akkoorden tussen presente medeërfgenamen van Eerlande Corneliss van Baren en Elsjen van den Berch en Catharina van Broeckhuysen van procuratie
Aktenummer: 202
Datum: 08-11-1681
Soort akte: Goedkeuring
Notaris: H. VYANDT
Samenvatting: van akkoorden tussen presente medeërfgenamen van Eerlande Corneliss van Baren en Elsjen van den Berch en Catharina van Broeckhuysen van procuratie
Aktedatum: 08-11-1681
Personen:
Medeërfgenamen Eerland Cornelliss van Baren:
Goedkeurder: Thomas Janss van Baren
Goedkeurder: Matthys van Gier
Goedkeurder: Thymen Hendricxss
Goedkeurder: Annichjen Thomas
Goedkeurder: Elias van Schayck, zoon van Jan Otten van Schayck
Goedkeurder: Gerrit Wynslager
Echtgenoot: x Jacomina van Schayck
Goedkeurder: Barent Eliass van Schayck zoon van Elias Otten van Schayck
Goedkeurder: Pieter Willemss van Meur
Echtgenoot: x Helena Eliass van Schayck
Goedkeurder: Asauerus Janss
Echtgenoot: x Hendrina Corneliss van Zuylen
Goedkeurder: Gabry Corneliss van Zuylen
Goedkeurder: Meyntjen Corneliss van Zuylen
Verwijzingen: akkoord d.d. 25-9-1680 voor notaris P. Leechburch akkoord d.d. 25-9-1680 voor notaris P. Leechburch procuratie d.d. 25-9-1680 voor notaris G. van Bylevelt
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U078a003 128,411

Jan married Marrigje Jans van Elteren on 12 october 1630 in Amersfoort.128 (Marrigje Jans van Elteren was born circa 1605 in Amersfoort 128.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.