Jacob Jans Vuuren
(Circa 1550-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Jacob Jans Vuuren 753

  • Born: Circa 1550
  • Marriage: ? ?

  General Notes:

77. d.d . 22-8-1588
Aeltgen Willemsdr., wedu wijlen Egbert Adriaen Egbertsz., geass. met Claes Willemsz., haeren broeder ende gecoren voocht, voor d’eene helft ende Jacob Adriaen Egbertsz., als oem ende gerechte bloetvoecht over de nagelaeten weeskinderen van Egbert Adriaensz. geprocureert bij Hillichgen, sijn overleden huysvrouw, ende Aeltgen sijne weduwe, volgens consent by de drost van Ysselsteyn in dato den 23e juny 1588, voor de andere helft, tr. aan Jacob Jansz. --de vrije eijgendom van 8 morgen met huys etc., daer boven ‘t Capittel tYsselsteyn-- met --5 morgen, die Jacob Jansz. in erffpacht besit--, ende beneden Claes Sebastiaensz. met 12 morgen, streckende van de halve voirwetering tot de halve lantscheydinge toe

49. d.d. 20-5-1610
Joachim Florisz. schout, Andries Adriaensz. ende Jan Jan Joesten gesworen heemraden Jacob Jansz. Vuyren, inwoonder ende buyrman, tr. aan Jan van Maerlant, laeckencooper ende borger tot Schoonhoven, --de vrye eygendom van 8 morgen lant met huys, hoff etc. , belent boven het Capittel van Ysselsteyn-- met --5 morgen die Jan van Maerlant van selve in erffpacht behout voor 6 gulden 17 stuivers sjaers [mede door voorn. Jacob Jansz. opgedragen]-- ende beneden de wedu ende erffgenamen van Claes Sebastiaensz. met 12 morgen, streckende van de halve voirwetering tot de halve landscheyding

Jacob married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.