Cornelis Woel
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Gerrits Huijsman

Cornelis Woel 167

  • Marriage: Marrigje Gerrits Huijsman 167

  General Notes:

37. 11-12-1684
Comp. Willem (Theunisz) JONGENEEL, schout van Bleskensgraaf als voogd over de kinderen van Gerrit Jaspers Huijsman en Gijsbert Jaspers Huijsman zalgr. en d'heer Cornelis WOEL geh. met Marija Gerritsdr Huijsman als dochter van den ovl. Gerrit Huijsman voorn en voor de verdere erfgenamen van Liedewij Jans, ovl. te Leckerlant, trp. aan Vaster Adriaensz van ARDENNEN, Gijsbert WOUTERSLOOT en Sijmon Jansz Huijsman, te samen voor het resterende ╝ part, 3/4e part van een camp van 3Ż mrg belend ten oosten Vaster Adriaensz van ARDENNEN en ten westen de wede en kinderen van Wouter [Cornelisz] den EIJCKELBOOM,

32. 3-1-1686. De heer Eghbert Backer, burgermr der stede Oudewater, wedr van juffr. Anna Velthuysen, ter eenre en de heren Barent Verlek, penningmr. van de Crimpenerwaert en secr. van Berchambacht, en Gerrit Velsenaer, getrouwt met Bijna Verlek, kinderen van Gillis Barentsz. Verlek, soo v.h.s. als haer sterkmakende
voor hare suster Maria Verlek, de heer Cornelis Woel, raet en vroetschap alhier, als in huwelijk hebbende juffr. Maria Huysman, doghter van Lijntgen Huygen Schoonenbergh, Willem Jongeneel, schout en secr. tot Bleskensgraeff, als vader en voogt over sijne kinderen geprocr. bij Annitgen Huygen Schoonenbergh, mitsg. nog als voogt over de minderjarige erfgenamen van vn. Lijntgen Huygen Schoonenbergh en sigh voorts tesamen vervangende voor de contingente portie van Pieter van Asperen, getrouwt met de doghter van Neeltje Huygen Schoonenbergh op desselfs approbatie tesamen voor de helft ge´nstitueerde erfgenamen van moederssijde van gemelte Anna Velthuysen, geven te kennen, dat vn. Anna Velthuyse n bij haer testament op 4-3-1683 onder haer hant gepasseert en ten selven dage voor de notaris Laurens Balbian tot Gouda becrachtigt, de 2e comp.ten hadde ge´nstitueert wegens moederssijde in de helfte van haren boedel, daervan de 1e comp. sijn leven lang gedurende competeert de lijftocht, maer egter bij deselve testamente heeft gewilt dat Ds. Velthuysen soude genieten soodanige legitime portie als de 1e comp.ts moeder bij voorsterven van de 1e comp. uijt de boedel soude hebben moeten trecken en bovendien verscheijde legaten gemaect en besproocken, behalve dat oock de gehele boedel met twee distincte fidei commisse was belast, want de 2e comp.ten een inventaris van de boedel van Anna Velthuysen rijpel. hadde nagesien en overwogen hoeveel zijl. ten overlijden van de 1e comp. wegens de helft van de erffenisse souden comen te trecken, soo sijn partijen nopende deselve erffenisse overeengecomen alsvolgt, t.w. dat de 1e comp. in vollle voldoening van het expertatyse van de 2e comp.ten ofwel derselver erffenisse sal voldoen eens de somma van 500 gld., welcke de 2e comp.ten bekennen ontfangen te hebben, renuncierende derhalve van ale recht en actie als haer enigsins daeraen gecompeteert heeft, des dat niettemin de 1e comp. sal affdoen alle schulden en lasten van de boedel van Anna Velthuysen tot de doodschulden incluijs, mitsg. de vsz. legitime portie en besproocken legaten, edog alleen met dese limitatie, indien de weeskinderen van Lijntje Huygen Schoonenbergh op hare meerderjarigheyt dese mogte comen te querelleren dat dan vn. Jongeneel voor de prestatie deser in den respecte van deselve kinderen in sijn privÚ niet aenspraeckel. verbonden sal sijn.
Get. Ds. Samuel Velthuysen, predicant tot Werckendam en Johan Maes, notaris en proc. tot Oudewater.

07.11.1686
83 Adriaen (Aelbertsz) Hoogeveen, erfgenaam van Aelbert Hoogeveen, sijn vader zich sterk makende voor zijn broer en twee zusters: Adam, en Agatha en Elisabeth Hoogeveen, wonende Dordrecht. Willem Jongeneel, schout als voogt van de minderjarige erfgenamen van Huych Jansz, en zich sterk makende voor: Cornelis Woell, getrouwd met Maria Huysman, en Pieter van Asperen, getrouwd met Lida Schiltman, beiden uit dien hoofde mede-erfgenamen van Huych Jansz, zij allen dragen over aan Joost Zymonsz huys en erf over de kerck, oost: dorps Kercksteegh, west: de dorpsgracht. 167,248,2068

Cornelis married Marrigje Gerrits Huijsman, daughter of Gerrit Jaspers Huijsman and Lijntje Huijgs Schonenberg.167 (Marrigje Gerrits Huijsman was christened on 29 may 1661 in Molenaarsgraaf 249.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.