arrow arrow arrow
Dirk Gerrits Achteroff
(Circa 1600-)
Adriaantje Huijberts van Staveren
(Circa 1600-)
Diert Roelofs Ramp
(Circa 1605-)
Neeltje Claasdr
(Circa 1605-)
Cornelis Dirks Achteroff
(Circa 1630-)
Gooltje Dierts Ramp
(Circa 1630-)
Huijbert Cornelisz Achteroff
(1657-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Maria Willems Baars

Huijbert Cornelisz Achteroff 1511,2063,2244

  • Born: Bodegraven 1511
  • Christened: 22 april 1657, Bodegraven 2244
  • Marriage: Maria Willems Baars 15 may 1686, Bodegraven 1511,2063

  General Notes:

notaris Hugo Pijlle te Schoonhoven
Toegangsnummer ac1060
Inventarisnummer 7204
Aktenummer 89
Datum 05-12-1686
Willem Woutersse de Bruyn, als in huwelijk hebbende Marritje Willems Baers, Huybert Cornelisse Agteroff, wonende tot Bodegraven, als getrouwt hebbende Maria Willems Baers, Lijntje Willems Baers, meerderjarige dogter, mitsgaders Claes Dircxe Baers en Jacob Cornelisse, testamentaire voogden over Pieter, Commertjen en Grietje Willems Baers, ale kinderen en erffgenamen van Willem Pietersse Baers en Lijntje Zybrants, gewoont hebbende en overleden in Berghambacht Bovenbergh, geven te kennen dat door het overlijden van haer vader en moeder hunlieder verscheyde hoffsteden en landerijen sijn aenbestorven, dewelcke tot nog toe in 't gemeen en onverdeelt sijn gepossideert en beseten en alsoo hun niet gelegen quam in de vsz. gemeenschap langer te continueren, sijn deselve metten anderen bij blinde lootinge geprocedeert tot scheydinge en deylinge van alle deselve landerijen, waernae is aenbedeelt aen Willem Woutersse en Huybert Cornelisse tesamen het lot A, bestaende eerstelijck in een hofstede met huys, bergh, schuyr en 5 1/2 morgen lants, staende en gelegen in Berchambacht Bovenbergh, belend O. de weduwe van Cornelis Jacobsse Vuyrens, W. Pieter Elbertse, strekkend van de halve huysweg noortwaerts op ter halve Vlist toe, item de kennipwerff gelegen bij de stad Schoonhoven, verongeldende voor n hont, belend Z. Dirk Versteegh, N. Jasper Cornelisse, strekkend voor van de buttersloot tot agter aen de halve steegh, nogh een half kennipackertje gelegen aent noortsijde van de bovengescreven acker, leggende gemeen met de kinderen van Dirk en Arien Pietersz Baers, nogh 2 morgen wey- en hoylant, gelegen mede in Bovenbergh aen de driesprongh, belend O. de kinderen van Cornelis Pieter Jansse, W. de armen van Berchambacht, strekkend van de halve dwarssloot van de kinderen van Dirk Pieterse Baers tot de halve dwarssloot van de dogter van Arien Pietersse Baers, nog een partije lants groot 5 morgen mede gelegen in Bovenbergh, belend O. de kinderen van Jan Woutersse, W. de kinderen van Dirk Pietersse Baers, strekkend voor van de geheele kayck tot agter ten halver cadeslooth toe, nog 1 morgen lants gelegen aen de oostzijde van de bovenstaende partije aen de Bachtenaer, belend O. de armen van Berchambacht, strekkend van de halve dwarssloot van Grietje Wouters tot de halve Vlister cadesloot toe, ende nog twee partijen lants leggende neffens den anderen mede gelegen in Bovenbergh, groot 5 morgen 5 hont 25 roeden, belend O. de heer van Rems en W. Jacob Cornelisse Verkayk, strekkend van de halve dwarssloot van de kinderen van Dirk Pietersse Baers tot de halve weteringe ten deele en voorts tot de halve wegh van de weduwe van Cornelis Jacobsse Schouten ende laestelijk nog tot egaliteyt en vereffeninge van 't lot A een losrentebrieff van 1000 gulden capitaal, staende ten laste van 't gemeenlant van Hollant en Westvrieslant ten comptoire van Gouda op den 3-5-1642 beleyt ten name van Maria Nannen tot Berchambacht, gefolieert 4945, rentende bij reductie jegens den penning 25, verschijnende den 3-11 en 3-5, waervan de renten t'haren behoeve ingang genomen hebben op den 3-11-1686, waernaer Lijntje, Pieter, Commertje en Grietje Willems Baers gesamentlijk en in 't gemeen te beurte sijn gevallen de loten B ende C, bestaende 't lot B in 'tgeene volgt. Als eerstelijk een hoffstede met huys, bergh, schuyr, pootinge en plantinge daerop met 5 morgen 1 hont 75 roeden lants, staende en gelegen in Bovenbergh, belend O. Arien Cornelisse en W. Gerrit Willemsse, strekkend voor van de wegh aff tot agter aen de kayk toe, item nog een partije lants mede gelegen in Bovenbergh, groot 6 morgen lants, belend O. Pieter Willemse de Jongh en W. Aert Janse, strekkend van de halve Kerckweg noortwaards op tot aen de huysweg toe, nogh 1 1/2 morgen lants mede gelegen in Bovenbergh, belend O. Claes Ariensse Verhoogh en W. Pieter Meesse, strekkend van de halve kayk noortwaards op tot aen de halve cadesloot van Stolwijck, nogh eene mergen 11/2 hont lants mede gelegen in Bovenbergh, belend O. Willem Willemse de Jongh en W. de weduwe van Jacob Ariensse Verkayck, strekkend van de weteringe aff noortwaards op tot de halve dwarssloot van Willem Willemse de Jongh toe, nogh 1 morgen lants gelegen in Berkoude gemeen in een perceel van 4 morgen, waertoe de resterende 3 morgen competeert de kinderen van Dirk en Arien Pietersse Baers, belend en strekkend volgens de eygendomsbrieff daervan sijnde, laestelijck nog tot egalisatie van 't vsz. lot B een somme van 60 gulden in gelt of anders een suffisante rentebrieff off obligatie van gelijcke somme. 'T lot C, Lijntje, Pieter, Commertje en Grietje Willems Baers tesamen alsvoren te beurt gevallen, bestaet in 'tgeene volcht als eerstelijck een hoffstede met huys, bergh en schuyr met 10 morgen wey-, hoy- en kennieplant gelegen in Berchambacht Benedenberg, belend O. Dirk Jansse c.s., W. de gewesen weduwe en kinderen van Jacob Jansse Verkerk, strekkend van de Oudendijk aff noortwaards op tot aen de kayk toe, item een kamp lants omtrent 2 1/2 morgen, gelegen ten oosten van de vsz. hofstede, belend O. Joris Jansse Verkerk, sijnde vrij van alle ongelden, nogh 1 morgen 11/2 hont hoylant, gelegen t'eynde van de kayk mede in Benedenbergh, belend O. Joost Nannense en W. Gijsbert Sijbertse, strekkend van de weteringe noortwaards op tot de opstal van de Stolwijkse cade toe, nogh een griendinge groot omtrent 1 morgen gelegen mede in Benedenberg op de Nes, belend O. Meerten Gerrits c.s. en W. Gerrit Fredericxe ende nog den heuvel gelegen in Tussenlanen met 4 morgen 2 hont 25 roeden lants daeraen behoorende, belend O. Willem Willemse de Jongh en W. de kinderen van Reyer Beuyense, strekkend voor van de halve huyswegh noortwaards op tot aen de kayk toe ende nog tot supplement van lot C een obligatie van 60 gulden capitaal met de verlopen interesse van dien ten laste van Jacob Aertsz, jegenwordig wonende in den Houck onder Berchambacht. Bekennende de comparanten gesamentlijk alle de vsz. hofsteden en landerijen absolutelijk en finalijk geschift en gedeylt te hebben. Wijders bekennen de gesamentlijke comparanten de rentebrieven tot supplement van yders lot overgenomen en ontfangen te hebben, bestaende 't supplement van lot B in geld en twee losrentebrieven ten laste van 't gemeenlant van Hollant ten comptoire van Gouda, d'eerste van 200 gulden capitaal op de leste mey 1625 beleyt op de naem van Lijntge Nannens, verschijnende jaerlijks de leste november en leste mey, gefolieerd 106, en de tweede beleyt op de naem van Poulus Leendertse op den 3-2-1631, inhoudende 400 gulden capitaal, verschijnende jaerlijks den 3-8 en 3-2, gefolieerd 2972, rentende beyde bij reductie tegens 4 gulden van 't hondert in 't jaer, waervan de renten t'haren behoeve ingang genomen hebben op den 3-8 en 1-11 deses jaers. Getuigen: Gerrit Willemse (tekent Gerrit Willemsz) en Cornelis Pieterse (zet merk C:P:), wonende aldaer.

notaris Hugo Pijlle te Schoonhoven
Toegangsnummer ac1060
Inventarisnummer 7204
Aktenummer 95
Datum 08-02-1687
Maria Willems Baers, huysvrouw van Huybert Cornelisse Aghteroff, wonende tot Bodegraven, verclaert, indien sij kind of kinderen comt agter te laten en dat het gebeurde dat deselve hare kinderen daer off n off meer van deselve eer sij uytterste wille conde maken deser werelt quamen te overlijden en ofte ook indien deselve hare kinderen daerna geen uytterste wille gemaekt hebbende sonder egte geboorte quamen te sterven, in de vsz. respectievelijke gevallen aengaende de successie ab intestato ofte versterf van de goederen die de gemelte kind of kinderen van haer comparante sullen comen te erven, verkosen te hebben soodanige regt van successie ab intestato ofte versterff als hier ter stede werd geobserveert, sijnde het schependoms ofte Zuytthollants versterffregt en dat niettegenstaende de voornoemde kind of kinderen mogte comen te overlijden alwaer ander regt van successie ab intestato off versterff plaets heeft en in gebruyck is. Getuigen: Bernardus van den Burgh en Hendrik Hoek, wonende alhier.

151. 5 morgen land aan de Oude Bodegrave, waarvan 2 morgen belend zijn ten zuiden: de heer van Brederode met zijn vrije nes, ten noorden: Jan Dircxz. en 3 morgen ten zuiden: Gherit Hughez. en ten, noorden: Huyche die Man met zijn neef Arendt van der Mije.
151A. 3 morgen land.
23-12-1617: Claes Willem Claesz. in de Weypoort na overdracht door Jacob Heymansz. te Bodegraven.
2-12-1652: Willem Jansz. bij dode van zijn vader Jan Claes Willemsz. die binnen het jaar was overleden na zijn vader Claes Willem Claesz.
9-7-1689: Gooltie Dierte Ramp bij dode van haar neef Willem Jansz.
1-5-1691: Huybert Cornelisz. Achterhoff bij dode van zijn moeder Gooltie Ramp.
12-10-1701: Willem Huybertsz. Achterhoff bij dode van zijn vader Huybert Cornelisz. Achterhoff.
3-6-1749: Ritse Jacobse van der Wijde bij dode van haar oom maternel Wilm Huybregtse Achterhoff. 2063,2390

Huijbert married Maria Willems Baars, daughter of Willem Pieters Baars and Lijntje Sijbrands, on 15 may 1686 in Bodegraven 1511.,2063 (Maria Willems Baars was born circa 1660 in Bergambacht 1511.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.