arrow
Claude Hombruge
(Circa 1540-)
Marrigje Gerrits Elger
(Circa 1548-After 1612)
Theunis Corsz
(-)
Anna Cornelisdr
(-)
Jan Claudesz Homburg
(1571-Before 1610)
Anthonia Theunisdr
(-Before 1635)
Gerrit Jans Homburg
(1620-1669)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Marrigje Daams

2. Neeltje Adriaans Amersfoorder

Gerrit Jans Homburg 297,476

  • Christened: 29 february 1620, Oudewater 476
  • Marriage: (1): Marrigje Daams 297,476
  • Marriage: (2): Neeltje Adriaans Amersfoorder 26 september 1655, Benschop 297
  • Buried: 1 february 1669, Benschop 476

  General Notes:

Kleermaker.

copie trp. nr. 1471;
Benschop RA. f101 6-6-1633 (perceel 41) kw. nr. 16447
Comp. Martijntgen Maertensdr wede en boedelhoudster van zalgr. Jacob Adriaen Egbertsz voor haer selve en voor de helft geassisteerd met Gillis Jacobsz haer oudste zoon en voogd in deze, mitsgaders voorn Gillis Jacobsz, de rato caverende voor Aert Jacobsz zijn absente broeder en voor Marichgen Jacobsdr en Heijltgen Jacobsdr zijn absente zusters en Dammas Cornelisz als voogden over de nagelaten weeskinderen van Lijsgen Jacobsdr waarvan Dammis Cornelisz mitsgaders Thonis Harmens als man en voogd van zijne hvr. (Fijchgen Dammasdr) voorts Dammas Cornelisz de rato caverende voor Jan Dammas en Gerrit Jans van Homburch, zijn absente mondige zoon en zwager, respectievelijk Egbert Jacobsz en Adriaen Jacobsz, mitsgaders Claes Thonis als man en voogd van Trijntgen Jacobs, Adriaen Egbertsz, tesamen voor 8/9 parten in de andere helft aan Dirck Jacobsz hun comp. zoon, broeder, zwager en oom die zelf het resterende 1/9 part in de helft is competerende.
mrg. landts gemeen in een weer van 6 mrg. gelegen op de zuidzijde van Benschop, beneden de kerk, strekkende uit de halve Benschopperwetering tot de halve landscheiding van Lopik, oostw de comparanten met 8 mrg. en westw Claes Thonis met 6 mrg.

Comp. Martijntgen Maertensdr wede van zalgr. Jacob Adriaen Egbertsz voor haer selve en voor de helft geassisteerd met Gillis Jacobsz haer oudste zoon en voogd in deze, mitsgaders voorn Gillis Jacobsz, Egbert Jacobsz, Aert Jacobsz, Adriaen Jaconsz en Dirck Jacobsz ieder voor zich selven, Dammas Cornelisz als vader en voorn Gillis Jacobsz als voogden over de onmondige nagelaten weeskinderen verweckt door Dammas bij Lijsgen Jacobsdr, mitsgaders Adriaen Dammasz en Jan Dammasz, Gerrit Jansz van Homburch als man en voogd van Marrichjen Dammasdr en Fijchgen Dammasdr wede van Thonis Harmens gesterkt zijnde met voorn Adriaen Dammasz haar oudste broer met hun vieren mondige kinderen van Lijsgen Jacobsdr, Claes Thonisz als man en voogd van Trijntgen Jacobsdr, mitsgaders Marrichjen Jacobsdr en Heijltjen Jacobsdr, gesterk zijnde met Voorn Gillis Jacobsz haar oudste broerder en als voogd in deze, alle tesamen kinderen en kindskinderen van voorn Jacob Adriaen Egbertsz voor de andere helft aan Jacob Adriaensz Amerfoorder in Benschop een huijsgen en getimmerte met 4 mrg. landts staande en gelegen op de zuidzijde van Benschop beneden de kerk, strekkende uit de halve Benschopper voorwetering tot de halve landscheideing van Lopik toe.
oostw de wede Peter Adriaensz Putten met 4 mrg. en westw Cornelis Adriaensz
Amersfoorder met 11 mrg.

Benschop RA. f.139 13-6-1637 (perceel 42) trp. nr. 1518
Comp. Aert ende Adriaen Jacobsz gebroeders elcx voor haer selven, Claes
Thonisz als man en voogd sijner hvr., Jan Dammasz voor hem selven, Sijchgen
Dammasdr gesterckt met Dammas Cornelisz haer vader enden selve Dammas
Cornelisz vervangende ende rato caverende voor Gerardt van Homburch als
getrouwt hebbende Marrichgen Dammasdr, mitsgaders voor alle sijne absente
mondige als onmondige kinderen bij Lijsgen Jacobsdr verweckt, Neeltje
Cornelis wede van Gillis Jacobs die van haer kinderen verticht en de schout
als gecoren voocht in desen, item den voors Adriaen Jacobsz en Gerrit
Petersz uijt Cappel als oomen en bloedtvoochden van het nagelaten weeskindt
van Egbert Jacobsz verweckt bij Hillichgen Petersdr, mitsgaders den selven
Adriaen Jacobsz noch als oom en voocht van't nagelaten weeskindt van Dirck
Jacobsz verweckt bij Grietgen Henricxdr tesamen kinderen en kindskinderen
van zalgr. Jacob Adriaen Egbertsz ende Martijntje Maertensdr, etc.
Trp. aan Cornelis Henricxsz Lange ende Heijltgen Jacobsdr echtluiden alhier
7/8 parten in 8 mrg. landts met huijs, hof, berch, schuijr en bepotingen
etc. Staende en gelegen op de zuidzijde van Benschop beneden de kerk,
strekkende uit de Benschopper voorwetering tot aan de halve landscheiding
van Lopick toe, oostw Ichgen Arisse met 7 mrg. en westw weeskind van Dirck
Jacobs met 6 mrg.

2-11-1654: Compareerde Gerrit Jansz. van Homborch, cleermaker, en Marrichgen Dammis echtelieden won. in Benschop, beide kloek en gezond. Zij verklaarden elkaar tot hun enige ende universele erfgenaam te nomineren in al hun na te laten goederen, mits dat de erfgenamen van de langstlevende van hen beiden gehouden zullen zijn uit te keren aan de erfgenamen van de eerstoverlijdende de somme van 50 car. gld. De akte wordt opgemaakt in presentie van o.a. Anthonis Jansz. Homborch broer van de testateur die in Oudewater woont.

16-2-1655: Gerrit Jansen Homburgh weduwnaar en boedelhouder van za: Marrigie Dammisse bekende uitgekocht te hebben: Jan Dammisse, Arien Comelisse Bolleman als man en voogd van Fijggien Dammisse, Coen Saerssen als getrout hebbende Mensie Dammisse en Maarten Dammisse en haatlieden sterkmakende voor Teunis Dammisse en Aard Dammisse tegenwoordig uitlandig zijnde. Het huis waarin hij met zijn huisvrouw woonde mag hij behouden. Hij zal aan de erfgenamen van Marrigje Dammisse uitkeren de som van 450 gld. in mei 1655. Ook zal hij aan de 6 erfgenamen geven aIle klederen die tot den lijve van Marrigfe Dammisse behoord hebben.

februari 1666: Comelis Adriaensse (Amersfoorder) bekent schuldig te zijn aan Gerrit Jansse van Homburg, weduwnaar van Neeltgen Ariensdr., de som van 1.300 gld. tegen een rente van 4%.

29-7-1671: Teunis Jansz. van Homburgh, Harmen Jansz. van Homburgh en Cornelis Frederiksz. den Amersfoorder, als erfgenamen van hun broer en halfbroer en namens de andere mede-erfgenamen, verkopen het huis en erf te Benschop waar Gerrit Jansz. woonde.
476,478

  Christening Notes:

Gedoopt als volwassene na belijdenis.

Gerrit married Marrigje Daams, daughter of Daam Cornelisz and Lijsje Jacobs 297.,476 (Marrigje Daams was born circa 1625 and was buried on 24 january 1655 in Benschop 477.)

Gerrit also married Neeltje Adriaans Amersfoorder, daughter of Adriaan Willems Amersfoorder and Harmpje Cornelisdr, on 26 september 1655 in Benschop.297 (Neeltje Adriaans Amersfoorder died before february 1666 477.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.