Willem
(Circa 1530-)
? ?
(-)
Dirk
(Circa 1530-)
? ?
(-)
Pieter Willems
(Circa 1560-Circa 1623)
Hendrikje Dirks
(-Before 1602)
Niesje Pieters
(1588-Before 1636)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gerrit Cornelisz Uul

Niesje Pieters 140,145,150,152,169,170,291

   Another name for Niesje was Niesje Pieter Willemszdr. 146

  General Notes:

25-3-1602
Pieter Willems x Hendrickje Dirricks zalgr. won. Langerak ter eenre ende Thonis Zijmonsz als oom en bloetvoocht van deselfs Pieters kinderen met name Anna Pieters 16 jaar, Niesghen Pieters 13 jaar, Jan Pieters 10 jaar, Jacob Pieters 7 jaar en Pieter Pieters 4 jaar, uitreiken met meerderj. / 55,-

[N.A. weeskamer Langerak 1] Boedelscheiding na het overlijden van Hendrikje Dirksdr. op 25-3-1602. Niesgen Pietersdr. is dan 13 jr. De akte wordt gevolgd door de volgende aantekening: Op huiden den 1e januari 1609 zo zijn Gerrit Cornelisz. als man ende voogd van Niesgen Pietersdr. ter eenre ende Pieter Willemsz. derselver Niesgens vader ter andere zijde, overeengekomen dat denselven Pieter Willemsz. Niesgen zijn dochter zal geven voor haar moederlijk erfdeel (de penningen hier nevens vericht) als voor haar aenpaert van de erffenis van haar drie overleden broeders met de winst vandien tot deze dag toe, alsmede van zeker huijck van haar moeder de somme van 159 gld., waarvan betaald waren 122 gld. Hij blijft schuldig de som van 37 gld. welke hij nu belieft te betalen.

[N.A. weeskamer Langerak 2 fol. 44] 5-2-1626
Gerrit Cornelisse (den Uijl) , man en voogd van Niesgen Pieters, en voogd van de weeskinderen van Anna Pieters zalgr. ter eenre, Jannitje Jans wede van Pieter Willems zalg. geass. met Dirck Jans en Pieter Jans hare broers en Willem Willems als oom en voogd van de weeskinderen van Pieter Willems, (Gerrit en Cornelis 2 kinderen uit 2e huw.) ter andere zijde Zij zijn geaccordeerd beroerende het geen de voors. Gerrit Cornelisz. c.s. voor zijn twee voorkints gedeelten uit het sterfhuis van de voorn. Pieter Willemsz. is competerende. Inventaris overlegd. De weduwe zal blijven in het bezit van alle baten en lasten. Gerrit Cornelisz. in voors. qualite, zal hebben de som van 20 gld., te weten de oude bijsde gebrekelicke koe, geëstimeerd op 10 gld. en 10 gld. contant te betalen mei eerstcomende (jannitje Jans = dochter van Jan Dircksz.)

[N.A. weeskamer Langerak 2 fol. 70] In manieren en conditien hiernaar volgende zo zijn Gerrit Cornelisz. als weduwnaar van Niesgen Pietersdr. zijn overleden huisvrouw ter eenre, Hendrik Gerritsz. v.h.z. ende Adriaentgen Gerritsdr. in desen geass. met Willem Willemsz. haar oud-oom, deselve Willem Willemsz. en Claes Willemsz., beide als oud-omen en voogden van Balten Gerritsz., Cornelis Gerritsz., Jan Gerritsz., Annitje Gerrits ende Pieter Gerritsz., altsesamen kinderen van de voorn. Gerrit Cornelisz. ende Niesgen Pieters ter andere zijde, met den anderen overcomen ende geaccordeert beroerende de nagelaten goederen vande voorn. Niesgen Pieters ende het opbrengen van de voors. onbejaerde kinderen tot dien einde al vorens bij forme van inventaris de goederen ende staat desselven boedel wel geexamineerd hebbende. Zo ist dat Gerrit Cornelisz. zal blijven in het bezit van en behoudende alle nagelaten goederen. Ende hiertegen zal de voors. Gerrit Cornelisz. zijn vijf onbejaerde kinderen, te weten Balten Gerritsz. nu oud ontrent 19 jr., Cornelis Gerritsz. nu oud ontrent 17 jr, Jan Gerritsz. oud ontrent 15, Annitgen Gerrits nu oud ontrent 7 en Pieter Gerritsz. oud ontrent 4 jaren, alimenteren en onderhouden en verzorgen van eten en drinken […] Dat dezelve zullen hebben een redelick werkdaechs ende sondachs cleetgen, ook ter schole laten gaan […] En zodra elk kind mondig is geworden uitkeren de som van 50 gld. voor haar moeders erffenisse. Ende de voors. Hendrick ende Adriaentgen nu al bejaard zijnde elk haar 50 gld. te betalen over een jaar te weten mei 1637. Mocht één of meer kinderen overlijden dan zal dat erfdeel gaan naar de andere kinderen tot de laatste toe, met de afspraak, dat de klederen en al dat gehoord heeft tot den lijve van Henrickgen Gerrits zalr zal komen en blijven aan Annitgen Gerrits. Voor de voldoening van de kosten hier genoemd, verbindt Gerrit Cornelisz. speciaal zijn huis, voorhoof, boomgaard ende ene mergen land daar hij op woont. Boven de waal, strekk. van de Lek tot het akkerland toe. Oostw. de wed. en erfgenamen van Pieter Adriaensz. en westw. Willem Jansz. de Best c.s. […] 9-5-1636.

[N.A. ora Nieuwpoort 100] Gerrit Cornelisz. Uul als wed. van Niesgen Pieters is erfgenaam van Adriaen Adriaensz. Treur van vaderszijde.

[N.A. ora Langerak 21 fol. 128] Compareerde Hendrick Gerritsz. den Uijl, Bastiaan Gerritsz., Cornelis Gerritsz. en Jan Gerritsz. den Uijl, Commer Cornelisz. man en voocht van Adriaantgen Gerrits den Uijl, Bastiaan Cornelisz. en Claas Willemsz. als voogden vande onmondige kinderen van Gerrit Cornelisz. den Uijl zalgr. en zij comparanten hebben getransp. aan Heijndrick Heijndricksz. ter Beeck brouwer te Nieupoort de vrije eigendom van zeker voorhooff van een weer land genaamd het Roelenweer gelegen boven de Waal, zijnde hetzelve weer groot 9mr. Daarboven het weer van Peter Adriaensz. saliger ende westw. Willem Jansz. de Best. Strekk. hetzelve voorhooff voor van de diepte van de Lek, het gehele weer breedte zuidw. tot de halve dwarssloot aan het hoogland toe […] 25-5-1647

[N.A. weeskamer Langerak 2 fol.98]
Dit magescheid bij forme van uitkoop is gemaakt en besproken tussen Hendrik, Balthazar, Cornelis en Jan Gerritsz. den Uijl, mitsgaders Commer Cornelisz. als man en voogd van Ariaantge Gerrits. Samen mondig, geass. met Bastiaan en Thonis Cornelisz. den Uijl, en Claas Willemsz. haer omen, zich sterkmakende voor Pieter en Annitge Gerrits den Uijl, alle tesamen kinderen en mede-erfgen. benevens Geerlof en Arien Gerritsz. den Uijl, verweckt aan't 2 bedde van Gerrit Cornelisse den Uijl, ende Niesgen Peters, beide overl. ter eenre en Maertgen Geerlofs, laatst wed van Gerrit Cornelisz. den Uijl, geass. met Ghijsbert Geerlofs haar broer en Adriaan Peters Verhoeck haar gewesen behoutvader ter andere zijde ende dat nopene de goederen bij denselven Gerrit Cornelisz. den Uijl mette dood geruimd. Teweten dat zij weduwe de voorn. voorkinderen van haar overleden man in vrijen eigendom zal laten beuren alle alsoodanige somme van penningen als Hendrick Hendricksz. ter Beeck brouwer binnen der stede van Nieuwpoort hem bij coope van zeker huis en landerijen staande en gelegen in deze baronie, verschuldigd heeft. Monterende ter somme van 1050 car. gld., mitsgaders zodanige penningen als onder Andries van Rietvelt schout alhier zijn berustende.Mits dat daar aan afslach zal moeten strekken en tgunt hem bij liquidatie bevonden zal werden te competeren beheltel. dat alsulcke vierhonderd car. gld. als den voorn. schout op winst heeft uitgezet, daar van de obligatie onder hem is berustende zal komen tot voordeel van hare twee naekinderen verwekt aan de voorn. Gerrit Cornelisz. den Uijl die sij weduwe deselve kinderen in voldoeninge van haar vaders ende grootmoeders portie is aanwijsende ten einde ieder kind ten mundigen dage ofte state des huwelijks gekomen sijnde, daarvan de gerechte helfte zal mogen naar haar nemen. Welverstaande dat de jaarlijkse intrest ter zelver tijd toe zullen geproffiteerd werden bij de voorn. Maritgen Geerlofsdr. met conditie dat de voors. voorkinderen ende zij weduwe de onkosten tot dezen dagen toe ten huize van de bode gevallen, zullen betalen elk half ende half. Mochten er ondanks de kerkelijke proclamatie toch nog schuldeisers komen dan zullen die gedragen worden, de ene helft bij de voorkinderen en de helft bij de weduwe. Doch met dien verstande dat de voorkinderen alleen tot haren lasten nemen hetgeen Dirk Cornelisz. den Uijl op de boedel heeft te pretenderen, met de belofte de weduwe daarvan te vrijen […] 26-7-1645.
Marge; de vier honderd gulden in dezen genoemd of hier nevens staande die Andries van Rietvelt schout onder hem heeft gehad, zijn op huiden bij Anneken Pieters Montanus zijne gewesene weduwe opgeleijt ende bij Jan de With van Roijen onder hem op intrest genomen volgens de oblogatie daarvan zijnde. Actum den 16/26 octobris anno 1653 ende bij Maritgen Geerlofs ende Bastiaan Cornelisz. den Uijl als moeder ende voogd van de twee weeskinderen bij Maritgen Geerlofs geprocreert deze geteijckent.

f110 5-1649
Hendrik Balthazar Cornelisse en Jan Gerrits den Uijl, mitsg. Commer Cornelisse als man en voogd van Ariaantje Gerrits. Samen mondig, geass. met Bastiaan en Teunis Cornelisse den Uijl en Claas Willemse omen, zich sterkmakende voor Pieter en Annitje Gerrits den Uijl, alle te samen kinderen en erfgen. benevens Geerlof en Arie Gerrits Uijl, verweckt aan't 2 bedde van Gerrit Cornelisse den Uijl, 1ste bedde Niesje Peters, beide ovl. ter eenre en Meertje Geerlofs, laatst wede van Gerrit Cornelisse den Uijl, geass. met Gijsbert Gerlofs haar broer en Adriaan Peters Verhoeck haar gewesen behoutvader 150,178

Niesje married Gerrit Cornelisz Uul, son of Cornelis Hendriks Uul and IJchje Gerrits, before 1 january 1609 in Langerak 142,145,150,157,169,170.,291 (Gerrit Cornelisz Uul was born circa 1585 in Langerak 145,170 and died between 31 may 1641 and 26 july 1645 in Langerak 142,145,147,152,291,294.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.