Huijg Gerrits
(Circa 1570-)
? ?
(-)
Jan Huijgs Streefland
(Circa 1605-1673)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Huijberts

Jan Huijgs Streefland 84,467

  • Born: Circa 1605, Vlist 84
  • Marriage: Marrigje Huijberts 28 january 1634, Stolwijk 84,467
  • Died: 19 may 1673, Stolwijk, at age 68 296

  General Notes:

Heemraad van De Vlist.

349 164 29-9-1638
voor hugo blomvliet* (schout), jacob leendertsz (merk) en ghijsbert jacobsz ridder (tek)(heem-raden) stelt pieter wten bogaert (rentmeester van het convent van st. catharina te utrecht) (gemachtigd door de heren gedeputeerden van de staten van utrecht dd 17-8-1638) over gegeven te hebben aan jan huijgensz streefflant (won. aan de vlist) het directum dominium ofte vrije eigendom van 4m land gelegen op de vlist, waar van het utile donunium bij hem streeflant zelf wordt gepossideeert, waarvan jaarlijks een engelse rosenobel ten erfpacht betaald werd, waarvan hij comparant in de kwaliteit voorscr. is renunchierde als mede van allen actien etc. Is mede getekend door a.g.bullick secr.

358 169v 26-5-1640
voor hugo blomvliet* (tek) (schout), jacob leendertsz (merk) en ghijsbert cornelisz schijff (tek) (heemraden) stellen arien huijgen en jan leendertsz als man van lijsbet huijgens en als omen en voogden van de nagelaten kinderen van commertgen huijgens zalr. waar de vader van was arien eeuwoutsz verkocht te hebben (met approbatie van het gerecht van de vlist als oppervoogd) aan jan huijgensz 3/4de
parten van omtrent 20m land, waarvan 6m gelegen zijn op de oostzijde van de vlist, gemeen in een hofstede van 12m competerende de wederhelft de vern. jan huijgensz en strekt uit de diepte van de vlist tot de schutterskade. Belend ten noorden arien ariensz cs. en ten zuiden arien eeuwoutsz. De andere 8m zijn gelegen op de westzijde van de vlist, strekkende uit de diepte van de vlist tot achter de schenckel toe. Belend ten noorden arien eeuwoutsz en ten zuijden dirk willemsz danser. De verdere 6m zijn gelegen in bonrepas, strekt mede uit de diepte van de vlist tot de lopikerkade toe. Belend ten noorden arie cornelisz en ten zuiden ghijsbert cornelisz schijff. Dit alles met de timmerage welke er op staan Dit alles met dusdanige vrij- en onvrijheden als de vermelde landerijen bij dode van huijch gerritsz
op hen comparanten en weeskinderen zijn gekomen. Is mede getekend door a.g.bullick secr.

361 172 25-5-1641 de acte is doorgestreept
voor hugo blomvliet* (tek)(schout), jacob leendertsz (merk) en ghijsbert cornelisz schijff (tek)(heemraden) stelt jan huijgensz (onze inwonende buurman) schuldig te zijn aan de 2 nagelaten weeskinderen van commertgen huijgensdr, waarvan de vader is arien eeuwoutsz, 3200 car. gl. Dit ivm. de koop van de weeskinderen van 1/4de part in een 20m land te vlist en bonrepas. Was de vern. kinderen aanbestorven bij dode van huijch gerritsz hun bestevader en op 24-8-1638 bij de voogden van de kinderen met approbatie van het gerecht van de vlist en bonrepas aan de vern. comparant verkocht. Mag de som onder zich houden totdat de kinderen mondig zijn. De rente is 4%, waarvan het eerste en tweede jaar reeds zijn verschenen op 1-5-1640 en 1641. Stelt als onderpand 20m land, waarvan 6m gelegen is op de oostzijde van de vlist (gemeen in een hofstede van 12m, waarvan hem comparant de wederhelft mede competeerd en strekt uit de diepte van de vlist tot de schutterskade, belend ten noorden arien ariensz cs. en ten zuiden de vern. arien eeuwoutsz) en nog 8m land (gelegen op de westzijde van de vlist, strekkende mede uit de diepte van de vlist tot de schenkel, belend ten noorden arien eeuwoutsz en ten zuiden dirk willemsz danser) en de andere 6m land gelegen te bonrepas (strekkende uit de diepte van de vlist tot de lopikerkade toe, belend ten noorden arie cornelisz en ten zuiden ghijsbert schijff). Is mede getekend door a.g.bullick secr.
In de marge staat: ik nicolaas jijnbol (tek) gehuwd met lidia ariens ouwerkerck bekend in mijn kwaliteit ten volle betaald te wezen door jan huijgensz mijn vrouw's oom (won. a/d vlist) van alzulken gedeelten van landerijen, leggende aan de vlist als de vern. mijne huisvrouwe haar door het overlijden van commertgen huijgen haar moeder zalr. daarin was competerende. Dat ik de vern. huijgen dien aangaande belove nu nog ten eeuwige dagen vorders te sullen moeien of mollesteren. De custingbrief is vermist, doch als die te voorschijn komt is die van nul en gener waarde, dd. 6-5-1651. Accordeerd met de kwitantie 3-4-1652 en was getekend door a.g. bullick secr.

527 202 5-4-1675 de acte is doorgestreept.
voor hugo van arckel (tek)(schout), barent ghijsbertsz ridder (tek) en jan leendertsz erckel (tek) (heemraden) stellen gerridt-, huijgh- en lijntge huijgens streeflandt, kinderen en erfgn. van jan huijgen streeflandt en merrichge huijberts zalr. (alhier aan de vlist overl.) schuldig te zijn aan de helige geest armen van de vlist en bonrepas 342 gl. spruitende uit zake van een kapitaal van 300 gl. welke de vern. jan huijgensz als gewezen armmeester bij het slot van zijn rekening dd 20 oct. jl. is schuldig gebleven. De rente is 4,5%. De eerste verschijndag is heden over een jaar. Stellen als onderpand 4m land, gelegen op de oostzijde van de vlist. Strekt uit het waterschap van de vlist tot de halve kadesloot. Belend ten noorden ariaantje geerlofss en ten zuiden de weduwe van ghijsbert cool. Verder nog haar hofstede en 12m land mede op de oostzijde van de vlist. Strekt als boven. Belend ten noorden de weduwe van jasper theunisz texcop en ten zuiden de heer nicolaas juijnbol (oud burgemeester te schoonhoven). Is mede getekend door a.g. bullick secr. In de marge staat: de schuld is voldaan, zodat de brief geroijeerd kan worden (wg) a.g.bullick.

528 203 5-4-1675 de acte is doorgestreept.
voor hugo van arckel* (tek)(schout), barent ghijsbertsz ridder (tek) en jan leendertsz erckel (tek) (heemraden) stellen gerridt-, huijgh- en lijntge jans streeflandt, kinderen en erfgn. van jan huijgensz streeflandt en merrichge huijberts zalr., aan de vlist overleden, schuldig te zijn aan keesge jacobs weduwe van willem gerridtsz den hoedt (in bergambacht) 2600 gl. spruitende uit de cassatie van een rentebrief van gelijke somme bij hen comparanten tbv. als voren, voor t gerecht van sevender gepasseerd op 1-10-1674 en gevestigd op haar comparant's 20m land aldaar. Dit land wordt nu bevrijd van deze verbintenis. De rente is 6% doch bij goede betaling dan 5 gl min een oortt of 4 gl 15 stv. per 100 gl. per jaar. Het eerste jaar verschijnt op 5-4-1676. Stelt nu als onderpand haar hofstede en 12m land met de huizinge en timmeragie welke daar op staan. Gelegen op de oostzijde van de vlist. Strekt uit de diepte van de vlist tot de halve kadesloot. Belend ten noorden de weduwe van jasper theunisz teckop en ten zuiden de heer nicolaas juinbol (oud burgemeester van schoonhoven). Idem 4m land, mede aan de oostzijde van de vlist gelegen en strekkende als voren. Belend ten noorden ariaantje geerloffs en ten zuiden de weduwe van ghijsbert meertensz cool en ten laatsten nog 6m land, gelegen in bonrepas. Strekt uit het waterschap van de vlist tot de lopiker landscheiding. Belend ten noorden cornelis jansz backer en ten zuiden ghijsbert schijff. Is mede ondertekend door a.g. bullick secr.
In de marge staat: daar de hoofdsom met de rente is voldaan, is hier de brief gecasseerd en zegelloos gemaakt op 4-7-1676, is hier, na aangeving de acte, geroijeerd op 7-8-1676. (wg) a.g. bullick.

546 230 3-7-1676
voor rutgerus van arckel* (tek)(schout), jan leendertsz erckel (tek) en cornelis ariensz verham (tek) (heemraden) stelt godefridus bullick (notaris te schoonhoven) iov. gerridt- en lijentje jans streeflandt en tevens voor huijgh jansz streeflandt (hun broer, tegenwoordig in het leger van zijn hoogheid) kinderen van jan huijgen streeflandt en merrichge huijberts zalr. (in leven echtluiden hier aan de vlist) (dit vlg's de procuratie door vern. gerridt- en lijntge jans streeflandt op 27-5-1676 gepasseerd voor notr. arnoldt bullick te schoonhoven) verkocht te hebben aan lijsgen huijberts (de vrouw van dirck piettersz van wijngaarden, won. te haastrecht) 4m land gelegen op de oostzijde van de vlist. Strekt uit het waterschap van de vlist tot de schutterskade. Belend ten noorden ariaantje geerlofs en ten zuiden de weduwe van gijsbert cool. Is belast met 342 gl. tbv. de armen van de vlist en bonrepas, vlg's de schuldbrief die daarvan is dd 1-4-1675. De koopsom is 2100 gl. Is mede ondertekend door a.g.bullick secr. 467

Jan married Marrigje Huijberts, daughter of Huijbert and ? ?, on 28 january 1634 in Stolwijk 84.,467 (Marrigje Huijberts was born circa 1610 in Stolwijk 84 and died on 11 august 1673 in Stolwijk 296.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.