Volkert van Niekerk
(Circa 1595-)
? ?
(-)
Aart Volkerts van Niekerk
(Circa 1625-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Lijsje Dirks
2. Jannigje Jans van Vulpen

Aart Volkerts van Niekerk 128

  • Born: Circa 1625
  • Marriage: (1): Lijsje Dirks 128
  • Marriage: (2): Jannigje Jans van Vulpen 128

  General Notes:

Koop en verkoop
Datering: 29-01-1703
Aktenummer: 7
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: N. VONCK
Personen:
Erven Willem Volkerss:
Verkoper: Ellis Willemss, zoon
Woonplaats: Nederlangbroek
Verkoper: Jan Jacobss
Echtgenoot: x Deliana Willems, dochter
Beroep: timmerman
Woonplaats: Nederlangbroek
Verkoper: Teunis Aertss Pappeldam
Echtgenoot: x Gysbertie Willems, dochter
Woonplaats: Nederlangbroek
Kinderen zoon Jan Willemsen:
Verkoper: Jan Janss
Woonplaats: Nederlangbroek
Verkoper: Willem Janss Velthuysen
Echtgenoot: wedr. Gougien Jans
Woonplaats: Utregt
Verkoper: Germgie Willemss, onmondig
Verkoper: Willem Janss, onmondig
Verkoper: Catarina Jans, onmondig
Voogd: Cornelis Aertss van Doorn
Woonplaats: Amsterdam
Gemachtigde: Aert Volkerss
Koper: Cornelis Willemsen, zoon van + Willem Volkerss
Woonplaats:Nederlangbroek, op land des capittels ofte convente van St. Jan tot Wyk
onroerend goed:
huysinge c.a. met duyffhuys;
Soort object: huysinge c.a. met duyffhuys
Gerecht: Nederlangbroek
Bijzonderheden: verkochte staat op land van het kapittel of convent van St. Jan te Wyk by Duurstede
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U083b026

Huur en verhuur
Datering: 13-12-1710
Aktenummer: 73
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT
Personen:
Verhuurder: Willem Gysbert van Egmont van der Nyborgh
Huurder: Jan Jansz van Nykerck
Huurder: Willem Jansz van Nykerck
onroerend goed:
acht mergen soo wey als bouwland; Langhbroekerwetering
Locatie: Langhbroekerwetering
Soort object: acht mergen soo wey als bouwland
Belendingen: achter: Goyerwatering naast : steegh van het huys Leeuwenburgh
Gerecht: Hardenbroek
Bijzonderheden: een perceel weiland, met ingang van beŽindiging huur van Aert Volckertsz van Nykercken
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U118a003

Dorpsgerecht Doorn 1-9-1711
Compareerde voor den Geregte van Doorn, Aert folckertsz van Nijkercken, als in huwelijck hebbende Jannigie Jans van Velpen, ende indier qt voor een dardepart een mede Erfgenaem van jan Pelgrimsz van Velpen, en Anna Jans in hun leven Echtelieden geassisteert met Jan Jansz van Velpen geregtsbode inden Gerechte van Nederl[angbroeck] ter eenre, mitsgrs Claes Cornelisz van Velpen voor hemselven, Jtem Gijsbert Jansz van Velpen Jnsgelijx voor hem selven, ende den gemelden Claes Cornelisz van Velpen mede als momber en voogt over de verdere onmundige kinderen van Jan Cornelisz van Velpen, en Beatris van Spijckhorst in hun leven echtelieden, te saemen kinderen, kintskinderen en erfgenamen van Corns Jansz van Velpen, die insgelijx nevens den eersten compnt voor een dardepart een mede erfgenaem is geweest vande voornoemde Jan Pelgrimsz van Velpen, en Anna Jans, ter andere sijden, ende verclaerde den eersten compnt in qualite voornoemt dat tusschen hem, ende de laetste compnten mitsgrs Maegjen Jans van Velpen, wede en Boedelharster van Jan Willemsz Cnopper, die Insgelijx voor een dardepart Erfgenaem is van gemelde Jan Pelgrimsz van Velpen, en Anna Jans, nogh int gemeen en onverdeelt is gebleven seeckere huijsinge en hofstede met bergen, schueren, schaepschoten, en Boomgaert met den verderen opstall, mitsgrs ontrent twee en dartigh mergen soo broeck als buntlandt nevens den Engh aenden Bergh, staende en gelegen onder desen geregte, tot nogh toe bij den voorsz Claes Cornsz van Velpen bewoondt wordende, ten dele Leengoed aenden huijse Hindersteijn, ende ten dele Allodiael, dat den eersten compnt sijn gelege ntheijt niet langer toelaet om met sijn andere mede Erfgen[amen] in gemeenschap te blijven, soo sijn den eersten met de laetste compnten bij forme van uijtcoop met den anderen overcomen en geaccordt in manieren als volgt te weten dat de laetste compnten vanden eersten compnt van nu af aen in een volcomen eijgendom sullen hebben, houden e
nde besitten sijn derdeportie erffenis inde voornoemde Hofstede, en aenhorige landen hier voren v[er]melt, om bij de laetste Compnten genoten te worden te weten den voornoemden Claes Cornelisz van Velpen voorde eene helft ende de kinderen van sijn broeder Zar Jan Cornelisz van Velpen voorde andere helfte, waer en tegen
de laetste compnten aenden eersten compnt beloven te betalen een somme van een duijsendt vijf hondert car gul tot xx st: het stucq, boven een goude ducaet tot een v[er]eeringh voorden eersten compnts huijsvrouw, ende dat vrij gelt van alles, sulx dat alle reeele en p[er]sonele ongelden, mitsgaders schrijven de ses, Leges, regels en verdere oncosten bij de laetste compnten int geheel gelast en gedragen sullen moeten worden, in minderinge van welcke uijtcoopspenn de laetste comparanten af slagh sullen strecken eerstelijck een somme van een duijsent gul[den] volgens Oble
vanden 18e meij 1710 en dan nogh een soe van vijftigh gul van geleend gelt, volgens handschrift vanden eerste n compnt, die beijde door 't passeren sedes worden gecasseert, ende de resterende vier hondert vijftigh gulden, en den gouden ducaet of inplaetse vandien vijf gulden en vijf stuijivers te betalen bij het passeren deses, daer van[den] eersten compnt oock ten vollen van bekend voldaen en betaelt te sijn, ende sijnde v[er]schene renten, en pachten tot dato deses aen beijden sijden insgelijx voldaen, ende sal de vordere hure van nu af aen comen te cesseren, ende
den eersten compnt renun[tierende] derhalven vant voorsz dardepart erffenis geheel en al ten behoeve als voren, sonder eenige actie, of pretensie daer op, of aen te behouden Aldus gedaen, en gepasseert voor Adriaen van Ossenbergh schoudt, Jan Aertsen van Hoevelock, en Jacobus Teunisz van Hamersveldt, schepenen op den eersten septemb[er] xvijc en elf

Scheiding - de boedel van Aert Volckertss van Nyckercken en Jannichje Jans van Vulpen
Datering: 11-06-1717
Aktenummer: 8
Soort akte: Scheiding
Notaris: J. A. BECKER
Samenvatting: de boedel van Aert Volckertss van Nyckercken en Jannichje Jans van Vulpen
Personen:
Kinderen Aert Volckertss van Nyckercken en Jannichje Janss van Vulpen:
Eerste Partij: Jan Aertss van Nyckercken
Woonplaats: Neederlanghbroeck
Eerste Partij: Cornelis Aertss van Nyckercken
Woonplaats: Amsterdam
Eerste Partij: Volckert Aertss van Nyckercken
Woonplaats: Hoorn
Eerste Partij: Jacob Smith
Echtgenoot: x Lysbeth Aertss van Nyckercken
Woonplaats: Amsterdam
(achter)kleinkinderen Aert Volckertss van Nyckercken en Lysken Dirckss:
Tweede Partij: Geertruyt Jacobss
Echtgenoot: wed. Dirck Aertss van Nyckercken
Woonplaats: Neederlanghbroeck
Kinderen Dirck Aerts van Nyckercken, zoon van Aert Volckertss van Nyckercken:
Tweede Partij: Thoon Dirckss van Nyckercken, onmondig
Woonplaats: Neederlanghbroeck
Tweede Partij: Gerrit Dirckss van Nyckercken, onmondig
Woonplaats: Neederlanghbroeck
Tweede Partij: Dirck Dirckss van Nyckercken, onmondig
Woonplaats: Neederlanghbroeck
Tweede Partij: Gerrichje Dirckss van Nyckercken, onmondig
Woonplaats: Neederlanghbroeck
Tweede Partij: Tryntie Dirckss van Nyckercken, onmondig
Woonplaats: Neederlanghbroeck
Tweede Partij: Jacob Dirckss van Nyckercken, onmondig
Woonplaats: Neederlanghbroeck
Tweede Partij: Jan Dickss van Nyckercken, onmondig
Woonplaats: Neederlanghbroeck
Tweede Partij: Boudewyn van Vellecamp
Echtgenoot: x Lysbeth Dirckss
Woonplaats: Utrecht
Tweede Partij: Anna Dirckss
Woonplaats: Neerlanghbroeck
Tweede Partij: Aert Janss
Echtgenoot: x Adriaentje Dirckss
Woonplaats: Doorn
Kinderen en kleinkind Gerrichje Aertss by Arien Vernier:
Rol in akte: Kinderen en kleinkind Gerrichje Aertss by Arien Vernier
Tweede Partij: Cornelis Elliss van Nyckercken
Echtgenoot: x Maria Adriaens Vernier
Woonplaats: Neederlanghbroeck
Tweede Partij: Gerrit Adriaenss Vernier
Tweede Partij: Lysbeth Adriaenss Vernier
Tweede Partij: Annichje Adriaenss Vernier
Tweede Partij: Volckert Adriaenss Vernier, onmondig
Tweede Partij: Dirck Adriaenss Vernier, onmondig
Tweede Partij: Helena van Laer
Echtgenoot: wed. Cornelis Aertss Vernier
Woonplaats: Sermont
Tweede Partij: Cornelia Vernier, onmondige dochter Cornelis Aertss Vernier
onroerend goed:
huysinge c.a. - naar Geertruyt Jacobss en haar kinderen -;
Soort object: huysinge c.a. - naar Geertruyt Jacobss en haar kinderen -
Gerecht: Neerderlanghbroeck te Goywaerts
Bijzonderheden: huis staat op grond van de erven Johan Boudaen
Aert Volckertss van Nyckercken, in leven eerst wedr. Lysken Dirckss en laatst geh. met Jannichje Janss van Vulpen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U100a025 128,2155

Aart married Lijsje Dirks.128

Aart also married Jannigje Jans van Vulpen, daughter of Jan Pelgroms van Vulpen and Annigje Jans.128 (Jannigje Jans van Vulpen was born circa 1630.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.