arrow
Gerrit Cornelisz Elger
(Circa 1520-Before 1563)
Aaltje Schrevels
(Circa 1525-)
Claude Hombruge
(Circa 1540-)
Marrigje Gerrits Elger
(Circa 1548-After 1612)
Aaltje Claudesz Homburg
(Circa 1573-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gijsbert Aarts

Aaltje Claudesz Homburg 476

  • Born: Circa 1573 476
  • Marriage: Gijsbert Aarts 476

  General Notes:

18-6-1605: Gijsbert Aert Gijsbertsz. bekent dat hij met Jan Aertsz. zijn broeder en Heynrick Gerritsz., zijn zwager, gekocht had het vierendeel van 9 mr. eigen land, gelegen op de noordzijde van Benschop. Gijsbert verklaart nu geen rechten meer op het perceel te hebben. Het land behoort aan zijn broer en zijn zwager.

8-9-1605: Heyndrick Gerritsz. heeft beloofd Gijsbert Aertsz., de broeder van Geertgen zijn huisvrouw, te bevrijden en schadeloos te houden van den rentebrief van 600 schilden hoofdsom met rente daar boven toekomende de erfgenamen van Claertgen Aelberts dochter, die te IJsselstein is overleden. De rentebrief is bevestigd op de hofstede van Aert Gijsbertsz. de vader van Gijsbert en de Geertgen voors., zijnde 7 mr. land met huis, berg, bepotinge, op de zuidzijde van Benschop, welke hofstede hij Gijsbert Aertsz. gekocht heeft van Aeltgen zijn moeder bij consent van haar kinderen Jan Aerts ende Heyndrick voors. als man ende voogd van Geertgen Aertsdr.

8-9-1605: Gijsbert Aert Gijsbertsz. verwillecoort Aeltgen Gerritsdr., Aert Gijsbertsz. weduwe, zijn moeder de somme van twaalf honderd carolus gulden, ter cause van koop van zijn ouders hofstede op de zuidzijde van Benschop boven de kerk groot 7 mr. met huis, berg en bepotinge daar op staande tegen een jaarlijkse losrente van honderd zes gulden. Als onderpand stelt hij het voors. land. In de marge: Compareerden Jan Aertsz. voor hem zelven en Hendrick Gerritsz. als man en voogd van Geertgen Aertsdr. zijn huisvr. In die qualite erfgenamen van Aeltgen Gerritsdr. hun moeder en schoonmoeder en bekenden ten vollen voldaan te zijn per handen van Ghijsbert Aertsz. haar mede-erfgenaam van twaalfhonderd gulden in deze willecoir. Actum den 3-6-1617

28-5-1612: Gijsbert Aertsz. als medevoogd van de dochter van Gijsbert Gijsbertsz. (zijn nicht) koopt na het overlijden van Elisabeth Gerrits, haar moeder, een hofstede met huis, berg, schuur, bepotinge en beplantinge met 2 mr. en 1 h. eigen land en de huur van 5 mr. land competerende de 'Heilige Geest' te Benschop, waarvan nog 3 jaar huur resteren. Item nog de huur van 11 hont(1 mr. 5h.) competerende de Heer van IJsselstein, voor nog 2 jaren. Koopsom is twee duizend negen honderd gulden.

31-5-1613: Compareerde Ghijsbert Aert Ghijsbertsz. ende heeft getransporteerd en overgegeven t.b.v. Arien Claesz. een obligatie inhoudende 400 car. gld. hoofdsom met de rente die nu verschijnen zal, tot laste van Jacob ende Franck Gerritsz. gebroeders, zijnde in dato den 10e juni anno 1610 verleden.

31-5-1613: Ghijsbert Aert Ghijsbertsz. verwillecoorde Gerrichgen Ghijsbertsdr., het nagelaten weeskind van Ghijsbert Ghijsbertsz., de som van 1.400 gulden, zijnde de gerechte helft en de rest van de kooppenningen het weeskind competerende voor desselfs portie van de hofstede, eigen en bruikland, aan de comparant onlangs verkocht.

1-7-1617: Gijsbert Aertsz. is voogd over de weeskinderen van Jan Feijsz. [Rietveld]. 2047

Aaltje married Gijsbert Aarts, son of Aart Gijsberts and Aaltje Gerrit Florisdr.476 (Gijsbert Aarts was born circa 1570 477.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.