arrow
Gerrit Cornelisz Elger
(Circa 1520-Before 1563)
Aaltje Schrevels
(Circa 1525-)
Claude Hombruge
(Circa 1540-)
Marrigje Gerrits Elger
(Circa 1548-After 1612)
Jan Claudesz Homburg
(1571-Before 1610)

 

Family Links

Spouses/Children::
Anthonia Theunisdr

Jan Claudesz Homburg 204

  • Born: 1571, Benschop 204
  • Marriage: Anthonia Theunisdr 204
  • Died: Before 20 may 1610, Benschop, before age 39 204

  General Notes:

30-3-1591: Ten verzoeke van de Schout getuigt jan Glaudes zoon van de ouden schout tot Benschop out ontrent 20 jaeren, [...].

21-1-1595: Jan Glaude is ca. 24 jaar oud.

4-8-1605: Teuntje (en haar man jan Glaudesz.) en haar (half)-broers en zusters delen de nalatenschap van Anna Cornelisdr. wed. van Jan Cornelis Dircksz. Teuntje krijgt hier abusievelijk het patroniem J ansdr.

15-6-1606: Jan Glaudesz. verwillecoort Claes Reijersz. de somme van 300 gld. tegen een rente van 6 %. Willem Glaudesz. stelt zich borg voor de schuld van zijn broer. De schuld wordt gelost door Frederick Adriaensz. 25-5-1618.

26-7-1607: Jan Glaudesz. voor hem zeIven en Willem Glaudesz. zijn broeder als borg voor hem beloven Melis Cornelisz. te betalen die resterende termijn van de huys en hofstede van hem gecoft, daar huyden den eersten termijn van betaald is. Voldaan bij Anthonia Thonisdr. nagelaten weduwe van za. Jan Glaudesz. 20-5-1610.

12-6-1608: Jan Glaude van Hombruge verwillecoort Marrichgen Peter Ingensz.dr. de somma van 100 car. gulden, tegen een rente van 5 %.

3-6-1610: Anthonia Thonisdr. nagelaten weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Glaude als principale, mitsgaders Willem Glaude en Jan Aert Ghijsbertsz. als borgen en mede principalen en verwillecoorden voor haar en haar erven de somme van 500 car. gld. t.b.v. Willem Comelisz. backer uit zake van geleende penningen, tegen 4%. Zij verbindt daarvoor het huis, berg, schuur, bepotinge en beplantinge staande op een hoeve land toekomende het convent van Mariendaal buiten Utrecht [...].

21-10-1611: Inventaris van de boedel na het overlijden van Jan Glaude van Hombrugge, gemaakt door Anthonia Thonisdr. en op 2-1-1612: Anthonia Thonisdr., nagelaten weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Glaude van Homburge heeft uitgekocht Willem Glaude van Hombrugge en Gerrit Hendricxz Coen als geordonneerde voogden over haar vier onmondige kinderen en dat van alle goederen die de kinderen in eniger manier zouden zijn aangekomen door het overlijden van Jan Glaude van Homborge hun vader. Zij belooft de voogden haar kinderen te betalen de som van 600 gulden, zodra zij mondig zijn geworden. En tot die tijd is de weduwe gehouden de kinderen op haar kosten op te voeden. Bij de scheiding zijn aanwezig o.a. Gijsbert Aertsz. en Marritgen Glaudes de grootmoeder.
Marge: Anthonis, Gerrit en Hermen Jansz. verklaren van hun stiefvader hun deel in de nalatenschap van hun overleden zuster Jannichgen Jansdr. onrvangen te hebben. 1-1-1640.

11-1-1635: Na het overlijden van Theuntje Thonisdr. vindt uitkoop plaats door Frederik Adriaensz. Amersfoorder van de drie voorkinderen van zijn overleden vrouw en van zijn twee kinderen, waarvan de jongste in 'zijn achttiende jaar ging'. De kinderen krijgen 2.500 gld, of ieder kind 500 gulden. Jacob en Cornelis
Adriaensz. Amersfoorder stellen zich borg. De kinderen worden gesterkt door Gijsbrecht Aertsz. (Verburgh), als naaste bloedvoogd. In de marge bekennen Gerrit, Thonisen Harmen Jansz. van Homburg hun moederlijk erfdeel ontvangen te hebben.
204

Jan married Anthonia Theunisdr, daughter of Theunis Corsz and Anna Cornelisdr.204 (Anthonia Theunisdr died before 11 january 1635 in Benschop 179.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.