arrow
Claas Cornelisz Maat
(Circa 1540-)
? ?
(-)
Jacob Reijers
(Circa 1550-Before 1619)
Lijntje Geerlofs
(Circa 1550-1619)
Arie Claasz Maat
(Circa 1570-Before 1627)
Adriaantje Jacobs
(Circa 1575-Before 1619)
Cornelis Ariens Maat
(1601-After 1672)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Wouters

Cornelis Ariens Maat 148,169,318

  • Born: 1601, Langerak 318,979
  • Marriage: Marrigje Wouters 148,169
  • Died: After 1 december 1672, Langerak, after age 71 318

   Another name for Cornelis was Cornelis Ariens Vinck. 318,979

  General Notes:

21 f10. 9-5-1630
Comp. Claes Adriaensz ende Cornelis Adriaensz, elcx van wegen hare huijsvrouwen, ende hun sterckmakende voor Cornelis Woutersz ende Annitgen Wouters, weduwe, kinderen ende erffgenamen van Belitgen Henricx zalgr., hebben getransporteert ten behoeve van Jan Lenertsz hare oom den eijgendom van 3 quartier honts lants in haer luijder gesaementlick lant achter de Wael alhier

f105 16-5-1644
Comp. Cornelis Ariens VINCK, Herman Bastiaens man en voogd van Geert­gen Adriaens transp. aen Claes Adriaen MAET hun broeder, komende van hun zalgr. ouders, 4 mrg ende half quart in een weer van 12,5 mrg beneden de Wael daar boven Backershouck ende beneden de heer van La.

f139 1-6-1647
Comp. Cornelis Wouters van Achthoven transp. aen Claes en Cornelis Adri­aens MAET 8 hont achter de Wael in de weren daer Tonis Leenderts wed. en kinde­ren en Wouter Leenderts gewoont heeft.

f141 1-6-1647
Comp. Willemtgen Pieters wed. van Philips Dircks VUIJCK geass. met Corne­lis Jans haere voocht de selve en last hebbende van Reijer ende Jan Dircks VUIJCK als voocht van't weeskind van Philips Dircks VUIJCK transp. aen Claes Adriaens MAET half en Cornelis Adriaens MAET de andere helfte van 2 mrg 2 hont.

f34 25-8-1653v
Neeltgen Peters won. Langerak wed. van Thonis Leenerts en Leenert en Ari­aens Thonisse hare zonen met Jacob Ariense Oskamp hare swager ter eenre Cornelis Wouters voor haer selve en als oom en bloetvoocht van 2 weeskind van Anneke Wouters bij Bastiaen Corsse, mitsg. Claes Ariens MAET man ende voocht van Dircken Wouters, Cornelis Adriaens MAET man ende voocht Marrit­gen Wouters ter andere ende inder qualiteijt elck voor haer selven ende Bastiaen Corss als vader ende van wegen sijne wees­kinde­ren gepro­creert bij Anna Wouters met den anderen geloot ende gegrond cavelt te hebben met consent van Marten Pietersz gesub. schout ten over­staen van de selven ende Bastiaen Thonis, Thonis Corss SMITH schepen der vrije­heerlijk­heit van Langerak. Alle alsulcke landerijen, betimmerin­gen ende betelingen, dien annecx als Wouter Leendertsz haer­luijden vader, schoonvader ende grootvader respective ende deselfs huijsvrou hebbende naegelaten, altesamen gelegen inder V.H.v.L. in deze nagenoemde weeren ende dit inder voegen ende oock onder de conditien hier nae volgende te weten dat de voorn. Cornelis Wou­ters, Claes ende Cornelis Adriaens MAET.
Oosterseweer 7 morgen 3 hond met huijs en betimmering ende betelingen gelegen op't schoor, ten oosten sweerlants van Jacob Aerts, ten westen Thonis Leenderts wed. ende kinderen, o.a nog land in t'Wael onder Langerak, ook genoemd Hendrick Morssen weer, etc.
Hieronder de merken van Claes Adriaens MAET, Cornelis Adriaens MAET en Bastiaen Corss.
Neeltje Pieter wed. van Thonis Leenderts met 2 zonen Leendert en Adriaen en swager Jacob Ariens (Oskamp) ter eenre Cornelis Wouters voor hem selve als oom en bloedvoogd van de 2 kindren van Anneke Wouters en Bastiaen Corss, mitsgaders Claes adriaen MAET man en voogd van Dircksken Wouters en Corne­lis Adriaens MAET man en voogd van Maritge Wouters ter andere zijde,
met consent van Meerten Pieters gesub. schout, Bastiaen Thonis, Thonis Corss SMIT schepen.
De twee huisweren van Wouter Leenderts ende Thonis Leenderts.

26 f34v 25-8-1653, verloting
Op huijden de XXV augustus anno XVI drie en vijftich soo hebben ende bekennen Cornelis Wouters, Claes Ariens Maet man ende voocht van Dircken Wouters, Cornelis Adriaens Maet man ende voocht Marritgen Wouters ende inder qualiteijt elck voor haer selven ende Bastiaen Corss als vader ende van wegen sijne weeskinderen geprocreert bij Anna Wouters met den anderen geloot ende gegrond cavelt te hebben met consent van Marten Pietersz gesub. schout ten overstaen van de selven ende Bastiaen Thonis, Thonis Corss Smith
schepen der vrijeheerlijkheit van Langerak.
Alle alsulcke landerijen, betimmeringen ende betelingen, dien annecx als Wouter Leendertsz haerluijden vader, schoonvader ende grootvader respective ende deselfs huijsvrou hebbende naegelaten, altesamen gelegen inder Vrije Heerlijkheid van Langerak in deze nagenoemde weeren ende dit inder voegen ende oock onder de conditien hier nae volgende te weten dat de voorn. Cornelis Wouters, Claes ende Cornelis Adriaens Maet.
stuk land 7 morgen 3 hond met huijs en betimmering ende betelingen gelegen op't schoor, ten oosten sweerlants van Jacob Aerts, ten westen Thonis Leenderts wed. ende kinderen, o.a nog land in t'Wael onder Langerak, ook genoemd Hendrick Morssen weer, etc.
Hieronder de merken van Claes Adriaens Maet, Cornelis Adriaens Maet
en Bastiaen Corss. 3 blz.
?
Neeltje Pieter wed. van Thonis Leenderts met 2 zonen Leendert en Adriaen en swager Jacob Ariens (Oskamp) ter eenre Cornelis Wouters voor hem selve als oom en bloedvoogd van de 2 kinderen van Anneke Wouters en Bastiaen Corss, mitsgaders Claes Adriaen Maet man en voogd van Dircksken Wouters en Cornelis Adriaens Maet man en voogd van Maritge Wouters ter andere zijde, met consent van Meerten Pieters gesub. schout, Bastiaen Thonis, Thonis Corss Smit schepen.
De twee huisweren van Wouter Leenderts ende Thonis Leenderts

8 19-9-1654
Bastiaen Philips eijser van arbeijtsloon
Claes Arien en Cornelis Arien Vinck gedaegde

6-6-1663 f142
Huijbert Cors won. Langerak wedr. van Lijsken Cornelis­se Maet ter eenre en Cornelis Adriaense Maet met zijn zoon Arie Cornelisse Maet, beide won. mede te Langerak, bloedvoog­den van de weeskinderen Wouter 8, Willem 6, Maritgen 4 en Machteltge 1/2 jaar.

Akkoord - over de opvoeding van de kinderen en de moederlyke goederen, waarby is bepaald dat eerste party alle goederen mag behouden met vorderingen en schulden, de opvoeding van de kinderen op zich zal nemen en ieder kind by volwassenheid f 200,- als uitkoopsom zal betalen
Aktenummer: 503
Datum: 10-11-1663
Soort akte: Akkoord
Samenvatting: over de opvoeding van de kinderen en de moederlyke goederen, waarby is bepaald dat eerste party alle goederen mag behouden met vorderingen en schulden, de opvoeding van de kinderen op zich zal nemen en ieder kind by volwassenheid f 200,- als uitkoopsom zal betalen
Notaris: S. VAN DEN AELPOEL
Aktedatum: 10-11-1663
Personen:
Eerste Partij: Huybert Corss
Echtgenoot: laatst wedr. Lysken Cornelis
Woonplaats: Langeraeck over Leck
De vier kinderen van + Lysken Cornelis en Huybert Corss:
Tweede Partij: Wouter Huybertss, 8 jaar
Tweede Partij: Willem Huybertss, 6 jaar
Tweede Partij: Maritgen Huyberts, 4 jaar
Tweede Partij: Machteltgen Huyberts, 1/2 jaar
Voogd: Cornelis Adriaenss Maet, grootvader
Woonplaats: Langeraeck over Leck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U054a001

19-12-1665 f154
comp. huijden Cornelis Adriaens Maet Huijbert Cors ende Adriaen Cornelis Maeth alle inw. van La. betreffende de weeskinderen van Lijsken Cornelis Maet bij Huijbert Cors, de maten zijn bloetvoogden 23-12-1665 f156v
Cors Huijbertse is nagelaten zoon van Huijbert Cors en Mach­teltje Bastiaen­se en sedert het ol. van Bastiaen Cors zijn grootvader, zonder voogd nu Cors Bastiaense als oom en outoom Bastiaen Thonis­se als voogden.

1667/68
Maritje Wouters x Cornelis Adriaens Maat en dr. Annitje

Langerak GA.44 9-8-1668
ten versoecke van den heere Advocaet Allart den Weert, den rentebrief van dato den 13 dec. 1661 gepasseert voor de schout en schepenen van Langerak t.b.v. den heere advocaet Johan Mol en Jacomina Mol, mitsgaders den voocht over Theodorus en Maria Mol en ten laste van Cornelis Adriaenss Maet van 1200-0-0 capitaels en gevesticht op 2 mergen 2 hont ende noch 5 mergen 295 roeden lants gelegen als voren, bij forme van overboeckinge gestelt op den naem van den selven heere Allart den Weert.

Vermeld op brandweerlijst van 31-1-1672

RA.8 8-1674
Cornelis Adriaans Maat eijser, de kinderen van Cornelis Bastiaans den Uijl gedaechde.

Akte inv.nr.U78a3, aktenr. 29, d.d. 02-11-1678
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris H. VYANDT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Adriaen Corneliss Vinck
Woonplaats eerste partij: Langeraeck over de Leck
Naam eerste partij: Cornelis Adriaenss Vinck, vader
Woonplaats eerste partij: Langeraeck
Naam tweede partij: Wessel Wesselss van den Eyckelenboom
Samenvatting inhoud akte: f 200,-
Bijzonderheden: tweede party heeft 't recht op deze obligatie verkregen van Annichjen Bastiaens 318,560,981

Cornelis married Marrigje Wouters, daughter of Wouter Leenderts and Beligje Hendriks 148.,169 (Marrigje Wouters was born in 1599 in Langerak 148,165,318 and died after 1667 318.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.