arrow arrow arrow arrow
Theunis Lubberts
(Circa 1615-)
Stijntje Pieters
(Circa 1615-Between 1667)
Willem Theunisz de Nieuweboer
(Circa 1625-)
Beligje Willems
(Circa 1630-)
Floris Theunisz
(1652-After 1703)
Fijgje Willems de Nieuweboer
(Circa 1660-After 1725)
Handtekening van Beligje 
(Click on Picture to View Full Size)
Beligje Florisdr van Nieuwkerck
(Circa 1690-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Jan Gerrits van Lexmont

2. Cornelis Claasz den Uijl

Beligje Florisdr van Nieuwkerck 101,376,522,855,857

  General Notes:

T. Oskam: "In één van de gerestaureerde delen van de weeskamer van Lopik trof ik een bundel papieren waaruit duidelijk wordt, dat een Beligje Florendr. van Nieuwkerck(en), wonende in Jaarsveld, verwikkeld is in een proces tegen haar schoonvader Gerrit Jansz. (van ) Lexmont te Lopik. Wie is deze Beligje van Nieuwkerk? Zij is circa 1690 geboren op Kortehoeven onder Lexmond, als dochter van Floor Teunisz. (van Nieuwkerck) en Fijgje Willemsdr. de Nieuweboer.
Op 8 oktober 1716 trouwt zij voor het gerecht van Lexmond met de rooms-katholieke Jan Gerritsz. Lexmont. Het echtpaar vestigt zich te Jaarsveld, waar Jan Gerritsz. al enkele maanden na de geboorte van zijn zoon Floris in 1718 overlijdt.
In een akte gedateerd 27 oktober 17188 zet Belichje uiteen waarom zij een klacht heeft over haar schoonvader. Als weduwe wil zij een staat of inventaris van haar boedel laten maken in het belang van haar zoontje Floris van Lexmont. Zij vindt echter, dat haar dit onmogelijk wordt gemaakt door de onduidelijkheid die bestaat over de boedel van haar schoonvader. Deze Gerrit Jansz. van Lexmont was na het overlijden van zijn vrouw Adriaentje Bastiaans Fuijk in het bezit gebleven van de gehele boedel, zonder iets uit te keren aan zijn kinderen of te zeggen waarop zij recht hadden.
Inmiddels waren eveneens Bastiaen Fuijck en Aaltje Bastiaens Fuijck, respectievelijk de grootvader en tante van haar overleden man, gestorven en ook deze nalatenschappen had haar schoonvader 'onder sigh geslagen'. Nu verlangt zij dat 'den eersten exploteur hier toe versoght uijt den naam ende van wegen gemelte Beeldigije Flooren [...] sigh sal vervoegen ten huijsen en bij den persoon vande meer voornoemde Gerrit Jansz. Lexmondt geïnsinueerde en hem gerechtelijk insinueren en aanseggen dat hij binnen den tijdt van veertien dagen van sijnen boedel en nalatenschap van voorschreven Aarijaantje Fuijken sal hebben te maken en leveren behoorlijcken staat en inventaris [...] op dat de insinuante [= Belichje] in staat magh sijn omme oock een behoorlijke staat en inventaris van haren boedel te konnen maken [...]'

Er is nog een punt waarover onenigheid is. Bij het maken van de huwelijksvoorwaarden op 18 september 1716 te Utrecht tussen Beligje en Jan van Lexmont, blijkt Gerrit zijn oudste zoon een extra bedrag toegezegd te hebben, boven de goederen die hij van zijn vader en overleden moeder zou erven. Dit bedrag, het voordeel van de oudste zoon genoemd, is nog niet uitbetaald en Beligje eist de uitbetaling. Zij meent sterk te staan, daar zij samen met haar man, kort voor diens overlijden op 5 april 1718 te Vianen een testament heeft gemaakt, waarbij de huwelijksvoorwaarden teniet gedaan worden en de echtelieden de langstlevende van hen beiden tot universeel erfgenaam benoemen, met de verplichting tot uitkering van de legitieme portie aan hun zoon. Het proces duurt bijna anderhalf jaar en de processtukken bieden interessante leesstof, maar zijn voor dit artikel en voor de stamlijn Den Uijl niet belangrijk. Ik zal me daarom tot de eindconclusie beperken.

Uit de stukken blijkt dat in ieder geval één van Beligjes eisen is ingewilligd. Haar schoonvader heeft een inventaris van de totale boedel van hem, zijn overleden vrouw, zijn schoonvader en schoonzuster laten maken. Meerdere exemplaren van de boedelinventaris bevinden zich in het Dorpsgerecht Lopik. Op één ervan staat voorop de volgende mededeling (beschadigd): “Dubbelt van desen inventaris overgelevert aen Cornelis Claessen den Uijll, in huwelijck hebbende Belichje Flore van Nuekercken, te vorens weduwe van Jan Gerritsen van Lexmont, als bij sijne ondertekeninge achter nevens het....se deser blijct, den 12en feb. 1720” En op een tweede exemplaar staat aan het eind van de inventaris, in de marge: “Copie. ontfangen ende overgenomen een dubbelt van desen voorz.[egde] inventaris bij mijn onderget.[ekend]e Cornelis Claessen den Uijll in huwelijk hebbende Belichje Floren van Nuekerck den 12en feb: 1720 ende was ond[erteken]t met een dusdanich merck gestelt bij Cornelis Claessen den Uijll voorn[oem]t:”.
Kort voor 1720 moet Beligje van Nieuwkerk opnieuw getrouwd zijn en nu met Cornelis Claesz den Uijl, die evenals zij in Jaarsveld woonde. Om die reden zal zij ook de boedelinventaris hebben willen maken. En waarschijnlijk zal dat ook een eis geweest zijn van de weesmeesters in Jaarsveld, hetgeen niet ongebruikelijk was als de langstlevende van een echtpaar besloot een tweede huwelijk aan te gaan. Uit wat hiervoor gezegd is en uit het gebruik van de voornaam Beligje, moet duidelijk zijn, dat het echtpaar Cornelis Claesz. den Uijl en Beligje Floren van Nieuwkerck de ouders zijn van de vier kinderen: Claas, Fijgje, Teunis en Annigje den Uijl."

8-10-1716 trouwen;
Jan Gerritse Lexmond, j.m. won. Lopick ende Beelichje Floren Nieuw­kerk, j.d. won. alhier 603,855

Beligje married Jan Gerrits van Lexmont, son of Gerrit Jans van Lexmont and Adriaantje Bastiaans Vuijck, on 8 october 1716 in Lexmond 101,522,855,856.,857 (Jan Gerrits van Lexmont was christened on 30 november 1694 in IJsselstein 228 and died in 1718 in Jaarsveld 855.)

  Marriage Notes:

RK. Ondertrouw 19-9-1716 te Jaarsveld. Trouwen voor Schout en Schepenen. 376,522,857

Beligje also married Cornelis Claasz den Uijl, son of Claas Cornelisz den Uijl and Ludowie Cornelisdr van Langerak, circa 1719 in Jaarsveld 101,855.,857 (Cornelis Claasz den Uijl was christened on 11 july 1686 in Lopikerkapel 52,101,299,431, died on 14 february 1773 in Utrecht 52,101,857 and was buried on 22 february 1773 in Utrecht 656.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.