Johan Jan Barends de Jonge
(Circa 1525-)
Geertje Pieter Adriaans
(-)
Barend Jan Barends
(Circa 1570-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Grietje Philips

Barend Jan Barends 856,1891

  • Born: Circa 1570
  • Marriage: Grietje Philips 856

  General Notes:

7-11-1588
Schrevel Herbertsz. contra Berndt Jansz. Eiser vraagt met welk recht gedaagde tarwe van de hofstad, die vroeger van Cornelis Thymansz. was, gehaald heeft.

18-9-1595
De HG-meesters van Meerkerk voor Grietgen Philipsdr., huisvr. van Berndt Jansz , mede-erfgenaam bij representatie van haar moeder van Mergreta Jansdr. haer moije en Berndt Jansz., pp. voor Willem Jansz., won. op de (finert?) en Aert Jansz. zijn broer, erfgenamen van Jan Willemsz. Cuyper, die mede-erfgenaam was van Willem Jansz. Cuyper en bij representatie van deselve erfgenaam van Grietgen Jans, mitsgaders nog Jan Jansz. en Peter Jansz., de drie kinderen en erfgenamen van Jan de Rije, haar zalgr. vader, mitsgaders Herman Willemsz., erfgenaam van Aeltgen Jans, t'samen erfgenamen van Sophia en Aeltgen Jans mede erfgenamen van Mergreta Jans voors., eisers, contra Cors en Peter Dircxsz. en alle anderen die (hier?) die landen inden eysch verhaelt willen verantwoorden, gedaagden, idem 15-10-1595

RA.31 1598-1608
f44 6-8-1599
Bernet Jan Bernetsz. voor zichzelf en pp. voor zijn mede-erfgenamen van
Willemken Jans zijn zuster, Cornelis Lenaersz. Stolckenaer voor zichzelf en
Adriaen Govertsz. als man en voogd van Marichgen Lenaerts Stolkenaersdr.,
als erfgenamen van Neelken, nagelaten weeskind van Jan Jan Corstensz,
transp. aan Jan Hendricksz. de Best de helft van 2 morgen land in Ameide.

14-9-1602 boedelscheiding
Jan Jansz Berents boedelhouder van de nagelaten goederen (zijn hvr. Marrichjen Cornelisdr is ovl.) ter eenre
Claes Jans Berents en Bernet Jansz voogden van vaderszijde, Adriaen Cornelisz van moederszijde van de nagelaten kinderen ter andere kinderen met name Jan, Cornelis, Geertken, Jan en Adriaen.
Jan Jansz Berents houdt de helft van 5 ackeren in de hofstede waar hij op woont in Tienhoven, 3 mrg 3 hont lants wesende de helfte van 7 mrg, eertijts gecomen van Adriaen Schalcken, mede in Tienhoven, westw. van de wederhelft, nu toekomende de kinderen van Dirck Petersen, nog 6 mrg vrijlants gelegen achter Tienhoven onder Ameijde, weleer gecomen van Lambert Petersen Roeck, alias smitken, nog 6 mrg 4 hont in't Hoogeijnd van Middelkoop die vooralsnog gemeen sal blijven, een camp leegh lants daer Jan Berents aen de oostzijde bedeelt sal blijven, nog aen d'enen helft van 3 mrg lants gelegen in't Hoogeijnd van Middelkoop in de hofstede van Thonis Heimansz genaampt de Ossecamp, te weten die oostzijde, bovendien nog gemeen de helft van 2 mrg in't Hoogeijnd van Middelkoop gemeen met Aert Anthonisz Middagh, met oock noch 2 mrg 5 hont land gelegen in Tienhoven op den Hoogenweert.
Hiertegens krijgen de 5 kinderen d'andere helft van de 5 ackeren in Tienhoven achter de hofstede, 4 mrg 4 hont mede in Tienhoven ten westen van de voorz 5 ackeren wesende de helft van 9 mrg 2 hont van outs gemaapt de Cleijne Hofstede, nog 2 mrg lants ter Ameijde op de polder Aextervelt binnen die steege, wesende de helft van 4 mrg van outs genaampt die vernaeltinge, sulcx die gegrondcavelt sijn tegens die wed. van Huijch Dircksz de Ridder, nog 4 mrg lants mede op ten voorsz polder binnen die steege, soe die gecocht sijn van Peter Buijense, timmerman en weleer gecomen van de wed. van Henrick Andriesz en hare kinderen, nog de wederhelft van seecker campgen weijlant in't Hoogeijnde van Middelkoop, bovendien nog de helft van 3 mrg daervan de wederhelft haer vader ten deel gevallen is in't Hoogeijnde van Middelkoop in de hofstede van Tonis Hermansz gen't de Ossecamp.
Jan Jansz Berents moet elk kind nog ? 325,- uitreiken.
Het merk van Adriaen Cornelisz voogt van moederszijde was (zie)

29-7-1605
Berndt Jansz als executeur van het testament van Alphert Anthonisz

2-8-1610
Berrent Jansz. als erfgenaam van Trijntie Eymers legt beslag op de landen Aert Jansz. Cuyper c.s. toegewezen door de kamer van Justitie te Vianen op 27-6-1610. Hij heeft nog van hem te vorderen 1/4 van 40 g. met 16 jaar verlopen rente als 'Trijntien Immers Neeltien Aert Genen ondergedaen heeft'.

18-5-1610
Comp. Jan Woutersz als man en voogd van Marichjen Petersdr sijne hvr., Jacob Petersz Vuijren, Adriaen Willemsz als man en voogd van Cornelia Petersdr, Barent Jansz als oom ende voogd van Marrichgen Peters noch onmondich alle kinderen en erfgen. van salgr. Peter Jan Berents. transport. aan Kuentgen Joosten hare stiefmoeder 2 hont lant gelegen op Langesteijn in een weer van 6 mrg sijnde het leste weer palende aan de lantscheiding met Langerak mitsgaders haer comp. gerechtigheyd in 4 hont lant tandere tyden gecocht van de pastorye van Thienhoven gelegen in weer mede aldaar en bovendien haer gerechtigheyd in de erfenisse van Willemcke Barthen des voors Kuentgens moeder. coop voorwaerden van dd 19-5-1609
Kuentgen Joosten wed. van Peter Jan Berents, Jacob Bastiaens haer jegenw. man bekent ? 30-8-4 schuld als reste van de cooppen. van ca 2 hont lants etc. aen Marrichgen Peters het nagelaten weeskind van Peter Jan Berents met consent van Barent Jan Berents als oom ende bloetvoogt

8-12-1610
Berrent Jansz., won. te Meerkerk, heeft opgedragen aan Jan Rijckensz., gaardermeester van Meerkerksebroek, een obligatie van 15-12-? van f 500.
Bastiaen Sijmens oud 30 jaar en Adriaen Aelberts 20 jaar

9-6-1611
Berrent Jansz., ontvanger van de pastoriegoederen, pandt Mathijs Wouters, korenmolenaar, voor de helft van 19 car. g. landpacht.

24-11-1611
Cornelis Jansz. in de Findert en Floertie zijn huisvrouw dragen over aan Berrent Jansz. het gerechte derde deel van een hennipwerf met griendinge aan de Zouwendijk aan de noordzijde van de wiel en het derde deel van 7 morgen zouwenland in de oude Zouwen, westw de landsheer, oostw Berrent Jansz.

28-1-1612
Berrent Jansz., Aert Jansz. Cuyper en Hendrick Michielsz, verkl. gesamelijk hebben in maart 1609 een hennipwerf gedeeld aan de Zouwendijk genaamd Cornelis Sandersz. werf. Berrent Jansz. heeft geloot het zuideind, zuidw Jeroen Lendersz., noorw de reepalen.

2-8-1612
Merten Crijnen aende Souwendijk schuldig aan Berrent Jans won. mede ald.

2-8-1612
Maerten Crijnen is schuldig aan Berrent Jansz., won. aan de Zouwendijk, 6 car. g. Voldaan 4-9-1614

20-5-1613
Heymen Aelbertsz. (borg Berrent Jansz.) transporteert aan Jan Jan Berrentsz. de jonge te Tienhoven 2 morgen land in Meystervelt, oostw de erfgenamen van Gijsbert Adriaensz. Verduyn en westw de erfgenamen van Cornelis Bijlen.

24-12-1613 $
Jan Willemsz., smid, won. in Meerkerk, is schuldig aan Berrent Jansz. 100 car. g. (30-3-1664 betaald aan de erfgenaam van Berrent Jansz. (Ruylipus Thoonisz)

18-2-1615
Berrent Jans schepen en Aerdt Dirck mede schepen de som van f 563,- ten behoef van Ghijsbert en Seger Jans Verduijn

1-6-1616
Berent Jansz. wil niet, dat er nog meer grond van zijn land gehaald wordt door o.a. schout en heemraden van Giessendam, Giessen-Oudekerk. Hij vraagt schadevergoeding.

13-6-1616
Berrent Jansz., getr. geweest met zalgr. Margriet Philips, bij wie hij vier kinderen had, heeft in de ziekte van zijn vrouw met haar gemaakt voor nu en ten eeuwige dage de gezamelijke kinderen van Aerdt Jansz. Cuyper, die hij heeft bij zijn eerste vrouw Stijntie en zijn tegenwoordige vrouw Hermenti een huis en hofstede, waar hij Cuyper tegenwoordig op woont 'en bij hem Berrent Jansz. bij decreet gecoft heeft'. Deze making is geschied ten aanhoren van Aeltje Heymensdr. hvr. van Gerrit Cornelisz., die ter selver tijt present was.

18-11-1619?
Bernt Jansz. wordt er van beschuldigd, dat hij de heemraad Jan Rijckens uitgescholden heeft

20-9-1624
Berrent Jansz. machtigt zijn zoon Jan Berrentsz. om voor hem te procederen in Willige Langerak. 155,627,856,1891,2138

Barend married Grietje Philips.856 (Grietje Philips died before 13 june 1616 155.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.