arrow arrow arrow
Jan Andriesz
(-Before 1571)
Claasje Claasdr
(Circa 1522-1582)
Laurens Gerrits
(Circa 1530-)
Risje Hendriks
(-)
Andries Jans
(Circa 1549-1610)
Aagje Laurensdr
(Circa 1555-1602)
Jan Andriesz
(Circa 1581-After 1658)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aaltje Aarts de Lange

Jan Andriesz 182,281

  • Born: Circa 1581 281
  • Marriage: Aaltje Aarts de Lange 281
  • Died: After 2 november 1658, after age 77 281

  General Notes:

Heilige Geestmeester van Benschop.

4-3-1610: Willem Glaude heeft geconstitueerd Laurens, Jan en Claes Andriesz. gebroeders, zijn zwagers tezamen, om uit zijn naam te treden in accoorde met de weduwe en voogden van het weeskind van za. Andries Jansz. zijn schoonvader.

31-5-1613: Compareerden Willem Glaudensz van Homburg als man ende voogd van Anneken Andriesdr. zijn huisvr. en Aert Thonisz. ook als man ende voogd van Rijsgen Andriesdr. daar zij elk wettelijke geboorte bij hebben geprocureerd en hebben zij overgegeven t.b.v. Jan Andriesz. haar comparanten zwager de eigendom van één morgen vrij eigen land, gemeen en onverscheiden gelegen met vier mergen erfpachtland, die Jan Andriesz. competeren. Deze ene morgen eigen en vier morgen erfpachtland zijn de comparanten aangeloot en gedeeld bij boedelscheiding van dato den 16 april anno 1610.

11-6-1615
Comp. Laurens, Jan ende Claes Andries Jansz. gebroeders mitsgaders Willem Glaudens als man en voogt van Anna Andriesdr. zijn huysvrouw, daer hij wettelicke geboorte bij geprocreert heeft, te samen erffgen. van haer vader en moeder zalr. ende hebben getransp. aen en t.b.v. Aert Thonisz., als man en voogd van Risgen Andriesdr. zijn huijsvr. haer comp-, swager elcq een gerechte vijffde paert als sij gehad hebben aen anderhalve margen eijgen, van vijfftalve margen landts, daer d'andere drie margen landt hem Aert Thonisz. vrij competeren, in cragte van sekere lotinge van 15-2-1606, gelegen op de Noortsijde van Benscop boven de kerck, actum 11-6-1615. get. als gesworenen Laurens Andriesz. naest anderen......

1126 p.56 1-6-1625
Franck Jansz. als principael en Willem Anthonisz., beyde won. in Benscop als borger en mede als principaal verwillecoirde voor Eechgen Andriesdr., naergelaten weeskindt van zalr. Andries Jansz. geprocheert bij Marichge Willemsdr. f.200, -.
hij Franck Jansz. voorn- uijt handen van Jan en Claes Andries derselfs weeskindts voochden ontvangen...... andere broer Laurens ... en suster Anna getr. met Willem Glaudens..... 182,281

Jan married Aaltje Aarts de Lange, daughter of Aart Jans de Lange and Claasje Arie Daams.281 (Aaltje Aarts de Lange was born circa 1585 and was buried on 5 december 1652 in Benschop 281.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.