Willem Dirks Stoof
(Circa 1590-)
? ?
(-)
Leendert Cornelisz
(-)
? ?
(-)
Bastiaan Willems Stoof
(Circa 1620-)
Marrigje Leenderts
(Circa 1625-)
Willem Bastiaans Stoof
(1646-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Ingetje Jans de Reus

Willem Bastiaans Stoof 201

  • Christened: 11 october 1646, Polsbroek 201
  • Marriage: Ingetje Jans de Reus 1321

  General Notes:

Lidmaat 20-7-1694 noord Polsbroek en ouderling 2-2-1698.

571 277 24-5-1680
voor rutgerus van arckel *(tek)(schout), cornelis ariensz verham (tek) en willem cornelisz bouff (tek) (heemraden) compareerden leendert gerridtsz (man van merrigje jans), jan cornelisz den oudsten, jan cornelisz de jonghste en gerridt cornelisz (man van neeltge corneliss), van merrichje woutters de oudste (uit willigheid van haar zelve en haar sterkmakende voor de verdere descendenten van de zelve merrichge woutters). Item wouter jansz de reus , pieter jansz de reus, willem bastiaensz stooff (man van ingen jans de reus) en leendert van oosten (man van claasje jans de reus) voor hun zelven en de vern. wouter jansz de reus nog als voogd over de kinderen van jan jansz de reus en van neeltje jans de reus (present met goris claasz borst[?] de vader van de zelve kinderen van neeltge jans de reus). Te samen kinderen en klein kinderen en descendenten van swaentge woutters in bonrepas. Dirk bouwensz, woutere bouwensz, jan gorisz (zijnde een zoon van merrigje), voor haar zelven en de vern. dirk bouwensz nog als oom en voogd van claas gorisz, meester gorisz en woutter gorisz, mede kinderen van de vern. merrichge bouwens. Te samen kinderen en kindskinderen van merrichge wouters de jongste uit sevender. Cornelis pietersz als voogd van de kinderen van jan cornelisz koijman en van aefge corneliss coijman en jan corsz als oom en voogd van de kinderen van fijtgen cornelisz koijman (zijnde rechtelijke voogden) in dezen geass. met de schout en gerechte van de vlist en bonrepas. Kindskinderen van cornelis wouttersz koijman (in zuid polsbroek), alle erfgn. van gerridt wouttersz in leven burgemeester van bonrepas) hun zalr. oom en oud oom resp. Verklaarden verkocht te hebben aan jan ghijssen (anders genaamd jan thomasz) een hofstedeland groot 10 m te bonrepas met de huizinge en timmeragie daarop staande. Strekt uit t waterschap van de vlist tot de lopikse vliet. Belend ten zuiden jacob blonck en ten noorden het gasthuis te schoonhoven. De koopsom is 2100 gl. en is betaald. Is mede ondertekend door a.g. bullick.

13. d.d. 17-11-1684
De gesamentlijcke kinderen van zalr. Bastiaen Willems Stoff, in syn leven schepen van Noordtpolsbroek, ende oock in de plaetse overleden, met name Willem Bastiaens Stooff, Jan Bastiaen Stooff, Ballichje Bastiaens Stooff, Huybert Bastiaens Stooff, Pieter Bastiaens Stooff, Maria Bastiaense Stooff, ende Cornelis Jansse Schijff, als vooght in desen over het onmondige naergelaten weeskindt van mede carl. Cornelis Bastiaens Stooff, geproc. bij Maria Jacobs Kruyck, scheydinghe en deling van de goederen.

607 334 4-5-1685 de acte is doorgestreept.
voor mr. cornelis van straelen *(tek)(schout), pleun jansz ouwerkerck (tek) en otte hendricx van oosten (tek)(heemraden) stelt willem bastiaensz stooft (won. op de noordzijde van polsbroek) schuldig te zijn aan leendert jansz (nagelaten weeszoon van jan hermansz) 250 gl ivm. geleend geld, ontvangen uit handen van claas hermensz en pieter jansz de reus (vern. kind omen). De rente is 4% en t eerste jaar verschijnt heden over een jaar. Stelt als onderpand zijn 1/4de part van 4m land gelegen in bonrepas, gemeen met goris claasz boest en het verscr. weeskind. Belend ten noorden de heer advocaat swanenborg qualitate qua en ten noorden hendrik theunisz teckop. Idem nog op zekere vierdepart van 5,5 m land met de huizinge en timmeragie daarop staande, nagelaten bij jan jansz de reus, mede gemeen met de vern. gooris claesz boest en het vern. weeskind. Is mede ondertekend door a.g. bullick secr.
In de marge staat: compareerde alhier willem stooft en exhibeerde de orginele schuldbrief. welke gecancelleerd en doorsneden is, waar onder stond: dat ik ondergeschrevene bekend ! voldaan te zijn en was ondertekend met: leendert jansz de reus. Verzoek de brief alhier te roijeren, wat gedaan is dd 3-10-1708 door mij secr. g. bullick.

15. d.d. 30-11-1695
Wouter Dircx van Leliensteyn, won. tot Ysselsteyn, als vader en voocht over Adriana van Leliensteyn, ende Theodoris van Leliensteyn, zyn twee onmondige kinderen verwekt bij zalr Annichje Louweris van der Houdyck, tr. aan Willem Bastiaensz. Stooff, oudt borgemeester op de Noordzijde van Polsbroek, als voogt ter andere zijde, 2 morgen in een stuck van 8 morgen op de Noordzijde van Polsbroek, strekkende van de halve Polsbroekse wetering aff tot achter aan de halve landscheydinghe van Noortpolsbroek voor en Hoeincoop toe, belend ten oosten Aelbert Jansz. (...) met 4 morgen land, en ten westen Theunis Claesz. Cats met 12 morgen lans, als oock 1/4e part in de huysinge daerop staende ende welck voors. vercochte Annichje Louris is aangekomen van zalr. haer moeder Elisabeth Anthonis, voor 1.200 gld. (twee maal dezelfde acte).

7. d.d. 10-8-1725
Comp. de Drost van IJsselsteyn, en Bastiaen Anthonisse Verhooff, tesamen executeurs van de nalatenschap van Willem Stooff, alhier in Noordpolsbroek overleden, als voogden van desselfs onmondige erffgenaam met name Bastiaen Huyberts, Dirck Huyberts, en Huybert Huyberts Stooff, volgens testament d.d. 27-2-1712 alhier geexhibeert Jan Teunisse Verhoeff, Bastiaen Teunisse Verhoeff, Reyer Theunis Verhoeff, Adriaan Goudriaan, getr. met Myntje Teunisse Verhoeff, tesamen meerderjarige erfgenamen van gemelde Willem Stooff. 201,755,1321

Willem married Ingetje Jans de Reus, daughter of Jan Jans de Reus and Zwaantje Wouters.1321 (Ingetje Jans de Reus was born circa 1640.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.