Jan Gerrits Vijfjaar
(Circa 1530-Before 1580)
Aafje
(-)
Gijsbert Jans Vijfjaar
(Circa 1570-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Cunera Jans

2. Marrigje Christiaans

Gijsbert Jans Vijfjaar 284

  • Born: Circa 1570
  • Marriage: (1): Cunera Jans 284
  • Marriage: (2): Marrigje Christiaans 284

  General Notes:

Misschien van deze ouders.

26. d.d. 12-1-1602
Jochem Florisz., schout, Sebastiaen Anthonisz. en Sweer Jansz. burgemeesters, Jen Elbertsz., Jacob Jansz., Cornelis Dirck Ghysbertsz., Huybert Jacobsz. Cornelis Dirck Leenderts. gesworen heemraden voor alle onse ingelanden ende buyren met octrooi van de vrijheer bekennen schuldig te zijn des gemeen lants aan Jan Elbertsz., bestevader ende gerechte bloetvoocht van t nagelaten weeskint van Cunera Jansdr. zalr. sy geprocureert heeft bij Ghysbert Jansz., die somme van 400 car.gld. etc.

52. d.d. 10-5-1608 (!)
Jan Jan Elbersz. als oom ende bloetvoocht van het naegelaeten weeskint van Gysbert Jansz. Vyffjaer geprocureert bij Cunera Jansdr. beyde zalr., is namens het weeskint schuldig aan die vier naegelaeten weeskinderen van Gysbert Jansz. Vyffjaer geprocureert by Annichgen Cristiaensdr. die somme van 550 gulden etc.
In de marge d.d. 31-5-1631: Pieter Dircks Palts man ende voocht van Cunera Ghysbertsdr., Annichgen Ghysbertsdr., geass. met Jan Gerritsz. haer gecoren voocht; deselve Jan Gerritsz. als voocht van Gerritie Gysbertsdr. hebben ontvangen uit handen van Adriaen Gerritsz. als getrouwt hebbende Martijntgen Gysbertsdr.
In de marge d.d. 26-5-1631: Gysbert Gysbertsz. is betaald uit handen van Adriaen Gerritsz.

42. d.d. 28-5-1608
Lenert Dircksz. als man ende voocht van Marichgen Cristiaensdr. syn huysvrouw, die selfs mede present was, ende kynderen by den anderen geprocureert hebbende, voor hen selven voor den helft, ende Jan Gerritsz., Gerrit Willemsz. bloetvoochden van 4 naergelaeten weeskinderen van Ghysbert Jansz. Vyffjaer, geprocureert bij de voorn. Marichgen Cristiaensdr. voor d’ander helfft volgens de approbatie (...) van Ysselsteyn d.d. 14-5-1607 oude styl, tr. aan ‘t naegelaten weeskint van Cunera Jans, geprocureert bij Ghysbert Jansz. voorn. haere erven ende nacomelinghen den vryen eygendom van 7 morgen eygen land met huys, hoff, berch, schuyr etc., gemeen in 14 morgen daer de wederhelft (nu de gehele 14 morgen) toebehoert tweeskint van Cunera Jansdr., streckende van de helft voirwetering tot de halve lantscheydinge, belent boven Claes Adriaensz. ende beneden (de con maj ...) tot Montfoort 284

Gijsbert married Cunera Jans, daughter of Jan Elberts and Neeltje Elberts.284 (Cunera Jans was born circa 1575.)

Gijsbert also married Marrigje Christiaans.284

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.