Jan Gijsberts Erkel
(-)
Adriaantje Gijsberts
(-)
Marrigje Jans Erkel
(Circa 1590-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Dirk Cornelisz

Marrigje Jans Erkel 742,1317

  • Born: Circa 1590
  • Marriage: Dirk Cornelisz 1317

  General Notes:

241 47v --- (niet gedateerd [ca 1624] en niet ondertekend) (de acte is doorgestreept).
voor de heemraden stelt jan dirksz (won. in sevender) voor hem zelf en procuratie hebbende van jacob cornelisz crul, cornelis ghijsbertsz woel als man van jacobgen cornelisdr., jan hendricxsz getrouwd hebbende aeltgen cornelisdr (voor hen zelve en van wegen zijn kinderen) en van merrichge cornelisdr. met haar gekozen voogd. Item van aert jansz cuijper getrouwd hebbende neeltgen huijgen, mitsgr's van ghijsbert jansz, lenert jansz en jacob jan sz erckel en dirck cornelisz als man van merrichg en jans voor hem zelven en heur te samen sterkmakende voor meeus jansz, aert cornelisz gehuwd met trijntje jans mitsgr's voor ariaentgen en aeltge jansdr, heurlieden resp. broeder, zwager en zusters. [de pro-curatie is gepasseerd voor govert aerstsz bullick (notr.) en dd 18-2-1624 en ons schout en heemraden vertoont] verkocht te hebben aan jan jan elberden (onze inwonende buurman) 4/5de parten in een hof-stede van omtrent 20m land met gelijk gedeelte in een huis, berg en schuur, waarvan de koper met zijn broers en zusters het resterende 1/5de part is toebehorende. Gelegen ten oosten van de vlist. Belend ten zuiden wouter neel meess weduwe en ten noorden de elstviertel. Strekt uit de vlist tot de gemene-
landskade van polsbroek. De acte werd door de schout bezegeld en ondertekend. Hier breekt de acte af. In de marge staat: vide fo 67 seijt de impost aan de overleden secr. betaald te hebben.

319 134 31-3-1635
voor hugo rutgersz blomvliet* (tek)(schout), jacob lenertsz (merk) en jacob woutersz vlist (tek)(heemraden) stellen ghijsbert lenert mees en jacob jansz erckel, aert cornelisz man van trijntje jans erckel, jan jansz vuren(?) man van aeltgen jans erckel, mitsgr's ariaentgen- en merrichgen jans erckel, geass. met haar voorscr. broeders, als mede erfgn. van ariaentgen gijsberts zalr. verkocht te hebben aan gijsbert jacobsz ridder (mede erfgn.) 1/6de part in een hofstede van omtrent 12m land, met het gelijke portie in het huis en timmerage, gemeen met het andere gedeelte van thonis cornelisz wittenhoet en de verdere erfgn. van voorn. adriaantge gijsberts. Gelegen aan de oostzijde van de vlist. Strekt uit de vlist tot de halve schutterskade sloot. Belend ten noorden arijen ewoutsz en ten zuiden de koper zelf. Is belast met 1/6de part van 45 stv./jaar renten. In de marge staat: de 40ste penn. is verantwoord in de staat van 1-10-1634 fo 3v.

108. d.d. 15-5-1637
Sijmon Cornelisz., won. aen de Lange Linschoten, als man ende voocht van Annichgen Cornelisdr., tr. aan Marrichgen Jansdr. van Arckel, wedu van Dirck Cornelisz., sijns comparants huysvrouwe broeder zalr., de gerechte helft van 6 morgen landts, leggende metter wederhelft vandien, competerende des voorn. Merrichgen Jans kinderen bijden voors. Dirck Cornelisz. verwect, gemeen ende onverdeijlt, streckende vuytte voorweteringe ter halve landscheydinge toe, daer oostwaerts Dirck Thijmansz. Verharst met 4 morgen ende westwaerts Adriaen Dircksz. Compeer met 10 morgen naestgelandt ende gelegen sijn

166. d.d. 29-5-1662
Commertge Dircxdr., wedu van wijlen Cornelis Heijdrick Saars, voor haer selven ende gesterckt sijnde met Leendert Cornelisse, als haaren gekoren voogd, ende de rato caverende voor Willem Cornelisse, sijnen broeder, dewelcke uijt craghte van accoord bij den vcoors. Commertge Diricx ter eenre, ende Willem Jansen Jan Broer ter andere seijde, als erffgenamen van salr. Mariggie Jans d’Arckele wedu van zalr. Dirck Cornelisse ende de daerop gevolgde approbatie van schout ende burgemeesters van Noort-Polsbroek als opper-voogden van alle onmondige weesen haars bedrijf in dato den 18e maert 1662, tr. aan Willem Jansen Jan Broer, een seeckere hoffstede, bergh, schuijr, etc. mitsgaders 6 morgen eygen lants gemeen leggende met 2 morgen toebehoerende sijne Hoogheyt heere Prince van Orangie, streckende vuytte Polsbroeker voorwetering ter halve oude lantsscheydinge, tusschen Noortpolsbroek ende Hoincop toe, daer oostwaerts de voors. comparante met haare landen, ende westwaerts Jorden Mathijsse Vrije-wael met 4 morgen naest gelandt ende gelegen sijn; noch 3 morgen gemeen leggende met gelijcke 3 morgen, mede streckende ende gelegen als vooren, daer oostwaerts Sijmon Cornelisse als bruycker slants met 4 morgen ende westwaerts de kinderen ende erffgenamen van Arien Dircx Compeer, mede naestgelandt ende gelegen sijn; door dode van haar moeder aengecomen

474 125 29-5-1663 (zie ook # 467)
voor hugo blomvliet (schout), jan huijgensz streeflandt en arien jansz (heemraden) stellen leendert jansz erckel, aeltgen jans erckel weduwe van jan jansz wieren, item commert geenen en willem jansz janbreur getrouwd hebbende grietgen dircx, kinderen van merriggen jans erckel mitsgr's arien ariensz van steijn getrouwd met stijntgen aerts en gerrit cornelisz van eersen als voogd van aert cornelisz, die een zoon is van cornelis aartsz, kinderen van trijntje jans erckel, alle erfgenamen van ghijsbert jansz erckel zalr. Bekenden dat de hofstede en 28m land, met de huizinge ende timmeragie daar op staande, gelegen op de westzijde van de vlist bij de vern. ghijsbert jansz erckel is nagelaten. Strekkende uit de diepte van de vlist tot de halve kadesloot. Belend ten zuiden de kinderen van cornelis jansz noteman en ten noorden cornelis erckel, of nu gerridt dirksz, in vrijen eigendom is aangekomen
aan jan leendertsz erckel vlg's het codeciel door vern. ghijsbert jansz erckel op 6-9-1659 gepasseerd voor notr. arnoldt bullick te schoonhoven en het daarop gevolgd accoord tussen de partijen. In die voege, dat zij comparanten op de verscr. hofstede en 28m land geen rechte meer hebben en dit afstaan aan gemelde jan leendertsz erckel. Is mede getekend door a.g.bullick secr. 742,1317

Marrigje married Dirk Cornelisz, son of Cornelis and Commertje?.1317 (Dirk Cornelisz was born circa 1590.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.