Arie Cornelisz
(-)
Aalbertje Dirks
(-)
Gerrit van Dijk
(Circa 1725-1769)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cunera Bosch

Gerrit van Dijk 6,48,68

  • Born: Circa 1725, Ingen 48
  • Marriage: Cunera Bosch 2 may 1751, Doorn 48,68
  • Buried: 31 march 1769, Doorn 6

  General Notes:

Misschien van deze ouders; geen enkel bewijs!

Scheiding - van het erfdeel van hun krankzinnige en reeds 20 jaar vermiste broer respectievelyk oom Georgius Bosch uit de nalatenschap van zyn ouders
Aktenummer: 90
Datum: 22-03-1783
Soort akte: Scheiding
Notaris: W. GEERLING
Samenvatting: van het erfdeel van hun krankzinnige en reeds 20 jaar vermiste broer respectievelyk oom Georgius Bosch uit de nalatenschap van zyn ouders
Personen:
Kinderen en kleinkinderen + Hendricus Bosch en + Pieternella van Nieuwendaal:
Eerste Partij: Cornelis van Cothen
Echtgenoot: x Cornelia Bosch
Woonplaats: Neerlangbroek
Eerste Partij: Cunera Bosch
Echtgenoot: wed. Gerrit van Dyk
Woonplaats: Doorn
Minderjarige kinderen + Maria Bosch:
Eerste Partij: Geertruid van Cothen
Eerste Partij: Willem van Cothen
Voogd: Jan van Cothen, vader
Voogd: Jan Otto van Dugteren
Meerderjarige kinderen + Maria Bosch:
Eerste Partij: Claas van Cothen
Eerste Partij: Antony van Cothen
Eerste Partij: Hendrik van Cothen
Woonplaats: Demmerary
Eerste Partij: Jan Hendrik Stoltenkamp
Echtgenoot: x Petronella van Cothen
Woonplaats: Doorn
Eerste Partij: Coenraad van Gumster
Echtgenoot: x Cornelia van Cothen
Woonplaats: Utrecht
Eerste Partij: Arie Bosch
Woonplaats: Doorn
Eerste Partij: Maria Bosch
Eerste Partij: Antony Bosch
Woonplaats: Doorn
Eerste Partij: Cornelis van Os
Echtgenoot: x Elisabeth Bosch
Woonplaats: Werkhoven
Verwijzingen: testament d.d. ..-..-.. voor notaris mr. A. van Goudoever procuratie d.d. 20-3-1783 voor notaris A. van Geytenbeek te Woudenberg testament d.d. 25-3-1763 voor notaris mr. A. van Goudoever
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U243a005

RA Doorn 1794:
Op conditien en voorwaarden nabeschreven verklaren Cunera Bosch wed van Gerrit van Dijk, Willem van Coten en Anthonij van Coten, verhuurd te hebben aan en ten behoeve van schout en Gerechte van Doorn Huizinge en Erve en grond staande en gelegen in ít midden van den Dorpe van Doorn, laast bewoond geweest bij Willem Appeldoorn de Huurders wel bekend, dit voor den tijd van tien agter een volgende Jaren welke hunne ingang bereids genomen hebben, met den 1e November dezes Jaars 17c vier en negentig en dienvolgends expireeren ultimo October 18 en vier Jaarlijks en ieder Jaar voor en om de somme van dertig guldens a xx stuivers ít stuk eens geld voor de Huurders zulx alle de ongelden uit dit verhuurde gaande bleiven voor rekening en ten lasten van de verhuurders
Te betalen de voorsz: [...] Toirconde zijn hier van twee eens luidende gemaakt en bij de verhuurders als mede door den Secretaris van bovengeme gerechte uit naam van de Huurders in hun qt wederzijds ondertekend binnen Doorn den 5 novembr 1794

RA Doorn 1810:
Wij ondergeteekenden Hendrik van Dijk Woonagtig te Woudenberg, Jan van Doorn als in heuwelijk hebbende Aalbertie van Deijk en de zelve Aalbertje van Dijk woonagtig te Doorn benee Petronella van Dan Dijk wed van Corneeles Blad woonagtig te Utrecht mitsgaaders Arie van Dijk woonagtig aan de Maartensdijk, contractanten ter eenre als meede Willem van Dijk en Drik van Dijk woonagtig te Doorn contractanten ter anderen zijde te zaamen díeenige overgebleevene kinderen van wijlen Cunera Bos aan wijle Gerrit van Dijk jn echt verweckt en also gerechtigd tot de naalatenschap van voornoemde onse ouders van welken onse moeder opgem.de Cunera Bos geweest js zijnde de langsleevende js gebleven jn het volle besit tot op haar overleijde voorgevallen op den 26 Julij 1809 geneegen zijnde om den boedel van voornoemde onse ouders bij forme van uitkoop te schiften scheiden en verdeelen hebben naa van alle het geene tot dien boedel behoorende was deselve opgemaak en op waarde gestelt en voorts het voordeelig saldo met het geneen weegens dezelven moest worden uitbetaald vergeleeken zulx wij daar door met den staat der zaken dien boedel aangaand volkoomen bekend zijnde, gelijk wij onderteekening deeses declareeren met elkanderen in alle min en vrindschap zijn verdraagen en overeengekoomen, dat wij Hendrik van Dijk Jan van Doorn als jn heuwelijk hebbende Aalbertje van Dijk en de zelve Aalbertje van Dijk Arie van Dijk mitsgaaders petronella van Dijk wed van Corneeles Blad contractanten ter eenre aan onse Broeders Willem van Dijk en Dirk van Dijk contractanten ter anderen zijde jegens voldoening van een zomma van veijf honderd veijff en zeventig gulden aan ijder onser zullen afstaan en overgeeven gelijk wij bij onderteekening deeses verclaaren aan deselven in vollen en vreijen eiigendom aftestaan en overgeeven alle de vasten goederen tot den boedel van onse ouders behoort hebbende en bestaande in twee Huijsinge en de helft in twee Huijsinge alle staande en geleegen in den dorpen van Doorn, als meede den geheelen jnboedel en Huijsraad met alle het geenen daar toe behoord voorts de winkel en winkelgoederen in schiulden en jn een woord alles wat door onse ouders met ter dood js ontruijmd en naagelaaten [...]
Des ten oirkonden hebben wij deese onder teekend op deesen den 25 van Grasmaand 1810 68,540

Gerrit married Cunera Bosch, daughter of Hendricus Bosch and Petronella van Nieuwendaal, on 2 may 1751 in Doorn 48.,68 (Cunera Bosch was born circa 1725 in Doorn 48, died on 26 july 1809 in Doorn 540 and was buried on 1 august 1809 in Doorn 6.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.