Gerrit
(-)
Emmigje Gerrits
(-)
Geertje Gerrits
(Circa 1660-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Paulus Leenderts Duits

Geertje Gerrits 203,376

  • Born: Circa 1660, Benschop 203
  • Marriage: Paulus Leenderts Duits 14 january 1684, Cabauw

  General Notes:

notaris Hugo Pijlle - attestatie Schoonhoven 1687
toegangsnummer ac1060
inventarisnummer 7204
aktenummer 118
datum 09-06-1687
Aaghge Cornelis, geswoore vroetvrouwe binnen dese stede, Willemijntje Aerts, huysvrouwe van Cornelis de Metselair en Geertje Gerrits, huysvrouwe van Poulus Leendertsse Duys, beyde wonende tot Lopik, dewelcke ter requisitie van Lijsbet van Benschop, jegenwoordig woonachtig binnen dese stede, verclaerden getuycht te hebben, dat sij deposanten als vroedvrouw en gebuyren respectievelijk in de maent maert deses jaers sijn versogt geweest omme de requirante in haer barensnood te adsisteren, dat de eerste deposante als vroetvrouwe, alvorens de requirante in haer uytterste behulpsaem te sijn, heeft affgevraecht wie vader van 't kind was, waervan requirante hoopte te verlossen, dat vervolgens deselve daerop tegens de eerste deposante in 't bijwesen van de deposanten gesamentlijck solemneel heeft veclaerd dat niemant anders vader van 't kind was, waervan sij alsdoen stonde te verlossen, als de persoon van Pieter van Asperen, schout van Leckerlant, sonder dat sij, requirante, met yemant anders eenige vleeschelijcke conversatie hade gehat, waerop deselve corten tijd daerna van een jonge soon is verlost, gevende voor redenen van wetenschap bij alle 'tgeene vsz. is present geweest te sijn. Getuigen: Hendrik Hoek en Barnardus van der Burgh, wonende alhier.
plaatsnaamSchoonhoven
instelling Streekarchief Midden-Holland 402

Geertje married Paulus Leenderts Duits, son of Leendert Gerrits Duits and Marrigje Paulusdr, on 14 january 1684 in Cabauw. (Paulus Leenderts Duits was born circa 1655 in Willige Langerak 203.)

  Marriage Notes:

Getuigen: Teunis en Maria Huijbertz. 376

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.