arrow arrow arrow
Jan Jans van Tienhoven
(Circa 1570-1632)
Marrigje Cornelisdr
(-Before 1602)
Dirk Pieters Sterk
(-)
Sijgje Claasdr
(-1632)
Jan Jans van Tienhoven
(-Before 1633)
Neeltje Dirks Sterk
(-)
Marrigje Jans van Tienhoven
(-)

 

Family Links

Marrigje Jans van Tienhoven 628

  General Notes:

18-1-1633
volgt een acte van accoord, waarin verwezen wordt naar een acte van uijtcoop dd. 28-12-1632, zodat op deze laatste datum Jan Janz Berents ovl. moet zijn.

"Alsoe Jan Jansz Berents ten eersten echten houwelijck gehadt heeft wijlen Maria Cornelisdr en daerbij geproc. heeft 5 kinderen met namen; Jan Jansz zalgr. heeft nagelaten 1 dr. genaampt Marichgen Jans, Cornelis Jansz, Jan Jansz, Geertken x Dirck Aertsz Pijnssen ende Adriaen Jansz. deselve ten 2e huw. met Aertke Adriaens daerbij hij oock verweckt heeft 4 kinderen te weten; Adriaen Jansz, Peter Jansz, Marrichjen Jansz ende Swaentken Jans Berents.
Ende dat de goederen nagelaten bij den voorn. Jan Berents zalgr. tussen de voorn Aertken Adriaensdr zijn wed. ende zijn voors voor- als nae kinderen noch onverscheijden waren. Ende willende de voors Aertken Adriaensdr als boedelhoudster deselve kinderen soe van't eerste als tweede bedde bewijzen haere vaderlijke erffenisse soe ist dat de voors Aertke Adriaensdr nae voorg geleverde staat en inventaris van alle de goederen met haere kinderen van haere vaderl. successie is geaccordeerd als volgt;
De wed. sal behouden voor soeveel die 5 voorkinderen haer contigent belanckt alle die goederen bij Jan Berents achtergelaten, behalve dat Cornelis, Jans Berents oudsten zoon salhebben alle sijns vaders cleederen en zijn seegel. De wed. moet elck van de 5 kinderen ? 1540,- betalen in 3 jaar tijds.
Zij bewijst voorts aan Adriaen Jansz haeren oudste gehouwel. soon seecker 14 hont lants op de polder Aexsterveld over die stege onder Ameijde, soo als hij ten houwelijck genoten heeft ende bij sijnen vader gegeven sijn volgens huw.voorw. van 25-2-1628.
Aan haer 3 andere kinderen Marichjen, Peter en Swaentke bewijst zij de helft van huijs en hofstede, groot . mrg 2 hont in Tienhoven, gemeen nu met hare moeder.
Voogden van de kinderen zijn Jan Berents haeren neeff van vaderszijde, Herbert Adriaensz haer oom en Cornelis Bastiaensz Neck als aengehuwde oom van moederswegen.
(De neef is ws. Jan Claes Jan Berents zijn nakomelingen noemen zich ook van Tienhoven, evenals Adriaen Jan Jans Berents, zijn halfbroer Adriaen Jan Berents de jonge uit zijn 2e huw. kinderen noemen zich Hooglander Herbert Adriaensz de oom woonde te Langerak)
Aertken Adriaensdr heeft volgens testament van 6-3-1628 nog een schuld aan haer dochter Marrichgen Jans, waarvan de rente op 12-10-1632 is ingegaan ten welcke tijde Jan Berents is ovl. 628

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.