Aart Florisz
(Circa 1545-After 1605)

 

Family Links

Spouses/Children::
Beatrix Adriaans

Aart Florisz 462

  • Born: Circa 1545
  • Marriage: Beatrix Adriaans 462
  • Died: After 7 january 1605, after age 60 462

  General Notes:

30-5-1591
Erffgen. van Adriaen Frans Harmensz en Teuntgen sijn huysvrouwe (sijn zuster Beatricx Frans Harmensdr getr. met Jan Cornelisz. overleden voor 29-6-1586) Joris Adriaensz. voor hem selve Beatris Adriaens getr. met Aert Flooren, Marrigjen Adriaens overleden, getr. geweest met Gerrit Dirck Aertsz, waeruyt een dr Marichjen. (voochden: Jacob Harmensz. en Gerrit Willems.) alias ....? geven over twee mergen eijgen lant op de zuydzijde van Benscop boven de kerk aen Jannichjen Steven Joestens wede.

Dorpsgerecht Benschop inv. nr. 240 (geen folio)
kwartierstaat nr. 16448/49 + 16504/5
Beatris Aert Floren weduwe geassisteert met Adriaen Aertsen haren zoen haere gecoren voocht ende hant ter eenre ende Catrijn Floor Aerts wede als boedelhoudster ten andere zijden verjegenwoordight ten eersten also Beatris Ernst Florens het weeskijnt van Floor haren zoen ende Catrijn voorss inden cost gehouden heeft, nu vrouwe lichtmisse naestcomende derdalf jaer soe sel sy het
selve weeskijnt noch houden een jaer daer nae als tot ver nae lichtmisse toe anno duijsentses hondert ende seven sonder ijet daer van te genieten des en sal t'selve kijnt geen vordel hebben, noch Beatris en sal ock geen vordel hebben. Ende alsoe Floor Aertsen ten huwelicke gehadt heeft VXll gul (=f62,-) ende noch een koe ende een vaers / ende een half jaer (twasten?) soe is geaccordeert als Beatris van hare kijnderen namelick Adriaen ende Dirck sonen ende Anthonia haer dr comen te huwelick soe sel Beatris voorss die selve een half jaer den cost geven sonder ijet daer ofte geven ende geviel dat Beatris voirs als dan overleden ware ofte het gehu
lickte , tusschen de rest te geven solden feercoopen daertoe verklaringe van buyrmeesters indijen acte wysen ende d'selve kijnderen sullen elcks hebben gelijke VXll gul ende nade doot van Beatris voors sullen haer erfgenamen paert paerts gelijckelijcken den goederen des boedels nae costume van de lande wel versterven of enich van de voorsz kijnderen nijet een waren gehuwelijckt gegeij? ten ... van Beatris voorsz soe selven ... ... ... ... ... ende ... ... vruijchtbruken hebben ende Beatris als moeders goet gelijken als voorsz aldus geaccordeert bij Adriaen Gerressen ... ende Jan Jacobs gesworen heemraden tot Benschop den Vll Januaris anno 1605 stilo ...
462

Aart married Beatrix Adriaans, daughter of Adriaan Fransz and Theuntje.462 (Beatrix Adriaans was born circa 1550 and died after 7 january 1605 462.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.