Adriaantje Jan Maartens
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Ocker Hendriks

Adriaantje Jan Maartens 751

  • Marriage: Ocker Hendriks 751

  General Notes:

18. fol. 21v, d.d. 17-6-1581
die gemene erffgenamen van Maerten Jan Maertensz. ende Marrighen Willemsdr. syn geechte huysvrouw zalr., namentlijck Jan Jansz. Snouck, v.h.z. ende als vader ende voecht van syn twee minderjarige kinderen, die hij geprocureert heeft bij Goeltgen Jacobsdr., ende Jan Heydnricksz. v.h.z. ende Pieter Aertsz., als man ende voocht van Anna Hendricksdr., syn geechte huysvrouw, ende Ocker Heyndricksz., v.h.z. ende als vader ende voocht van syn onmondige kinderen die hij geprocureert heeft bij Adriaentgen Jan Maertensdr., syn geechte huysvrouw, ter eenre ende Frederick Claesz. Kaelen, als opdracht hebbende van de erfgenamen van Gerrit Willemsz., ende Adriaen Sebastiaensz., als opdracht hebbende van Grietge Aerts ende Sebastiaen Aerts, ende Ghysbert Jansz., v.h.z. ende als vader ende voocht van Grietgen, syn dochter, die hij geprocureert heeft bij Anthonia Ghysbertsdr. ende noch Ghysbert Jansz. geass. synde met Hendrick Adriaensz. als gerechte bloetvoocht van t naergelaeten weeskint van Claes Heyndricksz., ende Pancraes Heyndricksz. als voocht van Jan Gerritsz. Langes weeskint, dat hy geprocureert heeft bij Neeltgen, syn huysvrouw, ende noch ter selver tyt quam Frederick Claesz. Kalen ende Adriaen Sebastiaensz. als procuratie hebbende van Magdalena Willemsdr., ende Willem Jacobsz., haer soon, ende Lenaert Dircksz. ende Cornelis Dircksz. elcx voir haer selven ende Anna Dircksdr., mit haer weeskint dat sij geprocureert heeft bij Lenaert Jacobsz. zalr., geass. synde met Lenaert Dircksz. ende Cornelis Dircksz. haer broeders ende gecoren voochden in dese saecke daer sy aenquaem alst recht is, Dievertgen Sebastiaensdr. voer haer selve ende haer 5 kinderen, die sy geprocureert heeft bij Ingen Dirricksz., haer man zalr., geass. met Lenaert Dircksz. haer en haer kinderen voocht, Otto Sebastiaensz., als man ende voocht van syn huysvrouw, ende Cornelis Gerritsz. ende Paulus Gerritsz., v.h.z. ende ondervangende haer 3 onmondige suster ende broeders, ende Harmen Geerlofsz., als man ende voecht van Merrichgen Gerritsdr., ondervangende Inge Screvelsz. c.s. ende Lambert Cornelisz. Vuyrens, nom.uxoris v.h.z. ende als procuartie hebbende van Aeltgen Neel Nyssen, syn huysvrouwe moeder ende haer kinderen, ter andere, tr. gemeynder den vrye eygendom van 2 morgen eygen lants, gemeen met noch 4 morgen bruycklants, toebehorende die Heeren van St. Marien te Utrecht, aengecomen deur t overlijdens van Maerten Jan Maertensz. ende Marrichgen Willemsdr., sijn huysvrouw, daerboven naestgelant leyt Adriaen Anthonisz. met 4 morgen ende beneden de erffgenamen van Jan Gerritsz. wedu met haer helpers, streckende van de halve voirwetering tot de halve lantscheyding, aan Adriaen Anthonisz., won. tot Ysselsteyn

69. d.d. 14-6-1586
Ocker Heyndricksz., won. Benschop, voor hem selven ende als vader ende voocht hem sterck maekencde ende vervangende syn soon genaempt Jan Ockersz. die hij geprocureert heeft bij Angen Jan Maertenszdr. sijn overleden huysvrouw, geass. met Huych Jansz. Snouck, als gerechte bloetvoocht van 't voors. weeskind, tr. aan Jan Heyndricksz. Hardenbol, het gerechte 1/4e part in 16 morgen lants te weeten het 1/4e part van 9 morgen 1 hont eygen lants, 1 morgen 5 hont bruyck lants toebheorende 't convent tot Wyck te Duyrstede, daer boven Jan Pietersz. Verhouff c.s. met 12 morgen ende beneden Floris Mertensz. Peck (?) met 12 morgen, streckende vande voirwetering tot de halve lantscheyding toe 751

Adriaantje married Ocker Hendriks.751

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.