Snel
(Circa 1500-)
? ?
(-)
Willem Snels
(Circa 1530-)
? ?
(-)
Herman Willems
(Circa 1570-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Cornelisdr

Herman Willems 617

  • Born: Circa 1570
  • Marriage: Adriaantje Cornelisdr 617

  General Notes:

58) 2-12-1629
Harman Wilmsz, Schout, voor zz, Floris Dircxsz als man en voogd van Merchgen Wilmsdr, en Louris Cornelisz als getrouwd hebbend Beertgen Willems, allen kinderen en erfgenamen van za Willem Snellen, in zijn leven Schout van Ammerstol, hebben in die hoedanigheid overgegeven aan Gerrit Cornelis Arckel, Burger te Schoonhoven, die het op zijn beurt transporteert aan zijn huisvrouw Geertruijt Gerritsdr:
a) Een griend, gelegen in Ammerstol, groot ca 1 h. Str. van de kamp van Merchgen Boelen af Zw tot Waerden land toe. Bel. W(?): Cappelle Laen W(?): de werf' van Jan Leenen Met de last van de halve roe van de dijck daaraan behorende, liggende bij de dijk van Mergchen Boelen.
b) Nog een griendeken, gelegen in de Geer tussen Arien Aertsz en Gerrit Jansz Waert. Met gewone lasten en ongelden.

Copie.
Op huijden zijn Aert Snellen, als oom ende voocht van de twee nagelaten weeskinderen van za. Harmen Willemse, in sijn leven Schout tot Ammerstol, verweckt bij Ariaentgen Cornelis, met consent ende believen van Arien Govertse ende Arien Aertse Burgemeesters, als Oppervoochden van sHeeren wegen haerder jurisdictie ter eenre, ende voorsch. Ariaentgen Cornelis als moeder van de voorsch. twee weeskinderen, geassisteert met Govert Jans Secr. hare gecoren voocht in dese saecke ter andere sijde, met malcander geaccordeert ende over gecomen, beroerende de goederen soo roerende als onroerende bij de voorn. Harmen Willemse metten doodt geruijmt ende agter gelaten, in der voegen als volgt:
Te weten dat de voorn. Ariaentgen Cornelis sal hebben ende behouden alle de voorn. nagalaten goederen, zoo roerende als onroerende ende alle huijsraet van wollen, linnen, cooperwerk. gout, silver, gemunt als ongemunt, daer vooren sij haer voorn. kinderen sal onderhouden, in eeten, drincken, cleeden, laten leeren, voorts in alles te versorgen, van alle nootdruff, gelijk een goede moeder haer kinderen schuldich is ende behoort te doen, tot dat elck kint 20 jaer out geworden sal sijn
Mits dat sij als dan ofte als eenig kint in huijwelijcken staat getreden sal sijn, elcx sal uijtkeeren ter somme van 25 gld, dit alles in plaets van haer vaders besterffenisse, actum ten overstaen van de Burgemeesters dese 22e feb 1632. 617

Herman married Adriaantje Cornelisdr.617

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.