Margriet Herberts
(Circa 1575-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Cornelisz Prins

Margriet Herberts 601

  • Born: Circa 1575
  • Marriage: Jan Cornelisz Prins 601

  General Notes:

28-3-1608 f38v@#
Vertichtingsakte. Nadien Jan Cornelis Prins alvorens zijne goederen bij behoorlijke staet en inventaris gesteld hadde die Margrieta Herbertsdr zijn zalgr. hvr. metter doot geruijmt heeft is hem Jan Cornelis Prins als vader en voogd van zijne kinderen geprocureert bij de voors Margrieta Herberts 6 kinderen met name; Herbert, Cornelis, Sijken, Claertke, Gijsbertken en Adriaentken Jans.
Verticht aen Tonis Thonisz borger te Utrecht neeff? van de voors kinderen en oversulcx gerechte bloetvoogt van moeders wegen. Ten eerste is bij testament bevonden dat Adriana Gijsbert Aertsdr den voors Jan Cornelis zalgr. moeder ende bestemoeder van de kinderen voors geweest is, Jan Cornelis gelijftocht heeft in alle haeren landen en goederen die sij soude achterlaten, volgens testament voor schout en schepenen van Lexmond gepasseert den 26-9-1590, nl. 4 mrg gelegen aen de noordz van de Heijcopersteech item 2 mrg aldaer naest Justtis Gijsberts werf mitsgaders noch 2 mrg rechtachter de voors werff van Justis Gijsbertsz, item noch 8 mrg gelegen aen de Huijcoppersteech, doe gecoft sijn van de gerede penningen die behouden vuijten boedel na dode van Adriana Gijsbert Aertsdr. Solang de jongste van de 6 kinderen nog geen 20 jaer sal sijn, blijft in't gemeen 4 mrg in de Nes met huijs, item 5 mrg op Cortenoever aen div. percelen gelegen in de hofstede van de voors Jan Cornelis, item noch 4 mrg op Cortenoever boven het olijlant item de van 4 mrg vuijtterweert is genaempt "den Leijnenweert, item noch 2 mrg in scherpenswijck genaempt "de Hoeckcamp" noch de van 2 mrg in Scherpenswijck gemeen met Melis Koenensz en noch 2 mrg gelegen op Laekervelt gemeen met Engbert Aertsz. De roerende goederen werden gewaerdeert op f 2400.-
En soe Jan Cornelis Prins besith 4 mrg erffpacht mit huijs en 3 mrg leengoederen al gelegen op Cortenoever competeert hem 't selve ter lester doot toe vermits hem deselve naer leen en erffpachtsrecht als outste soon aenbestorven is....
...Alsoe hij hem selve weder in echte state heeft begeven met Mariken Jacobsdr.

1-7-1633 f80
Cornelis Jansz Prins, Claertgen Jan Prinsendr. geass. met Adriaen Jansz van Roijen haer swager en gecoeren voogd mitsgaders Adriaen Jansz als man en voogd van Adriaentgen Jan Prinsendr, suster en broeders mede erfgenamen van Grietge Herbertsdr haer zalgr moeder aengegaen erfscheijdinge en lotinge van landerijen goederen aenbestorven door zalgr moeder 4 mrg op Cortenoever gen. "De Vierel:" en 4 mrg in de Nes belender is Aert Goossens, met huijsinge daerop staende sulcx Cornelis Jansz Prins voor sijn loth hebben sal, de voors 4 mrg op Cortenoever doch alles behoudens de kinderen van Cornelis Reijers 5e part (die mede erfgen. was.) Cornelis Jans Prins doet ook weer afstand van sijn deel nu Claertge en Adriaen Jansz etc. 601

Margriet married Jan Cornelisz Prins, son of Cornelis Prins and Adriana Gijsberts.601 (Jan Cornelisz Prins was born circa 1570.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.