Geerlof?
(Circa 1530-)
? ?
(-)
Adriaan
(Circa 1575-)
? ?
(-)
Geerlof Adriaans
(Circa 1620-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Maaike Leenderts

Geerlof Adriaans 78

  • Born: Circa 1620
  • Marriage: Maaike Leenderts 3 may 1646, Meerkerk 78

  General Notes:

9-11-1655 f113
Geertien Jacobs wedu van zalr. Leendert Thonissen geass. met Hendrick van Stockum haren gecoren voogd in desen mitsgaders mede als voogd van de 4 nagelaten kinderen van de voorn. Leendert Thonissen geprocureert bij de voors. Geertien Jacobs ter eenre en Herberen Leendertsz, Geerlof Ariensen als man en voogd van Maaycken Leenderts, Thonis Maertens als man en voogd van Gaugien Leenders, Thonis - en Claas Leenderts ter andere zijde, - verdelen - de wedu en de vier weeskinderen krijgen het huijs, waar zij nu wonen, ende de werf besijden het huijs aan de Oosterzijde gelegen op Loosdorp, met nog een campken lant gelegen aande hofstede streckende achter den 1e dwarssloot toe, hiertegens is den voors. Herberen Leenderts cum sius ten deel gevallen een 1/2 mergen lants sijnde griendinge gelegen in de Meijnt met noch de werf van de voors. Hofstede van de westzijde van de voors. huisinge tot de scheijsloot toe met de nog twee campken lant gelegen sijn op de voors. polder streckende voor van de voors. dwarssloot af achterwaarts tot Jan Gerritsen,

9-11-1655 f115
Herberen, Tonis ende Claas Leendersen mitsg. Geerlof Ariensen als man ende voogd van Maayken Leenders en Tonis Meertens als man ende voogd van Gouken Leenderts alle kinderen ende erfgenamen van zalr. Leendert Tonisse gaven over aan Sr. Cornelis Beeck sekere hennipwerf groot 2 hond lant gelegen op Loosdorp, streckende voor van de bovenstezijde van de voorn. weteringe af achterwaarts zo het hofken van de wedu van Leendert Tonissen voorn. voor haar huis beheint staat wederom naast het huis toe, met nog een campken lants gelegen over den 2e dwarssloot groot 4 hond lants gelegen op de voors. polder streckende voor van de halve dwarssloot van de wedu achterwaarts tot de griendinge van Antonij en Cornelis Beeck, boven naast geland Sr. de With en beneden Tonis Gerritsen Verhups,

fol 64/64v 1-7-1660
Peter Gelofs DONCK proc hebb van Willem Peters, Henrick Goossens mede-erfegenaam van Cornelis Jans COEL za, Herbert Leenders, Tonis Leenders, Tonis Maertens, Schalck Gijsberts BRAKEL, Geloff Aelberts, Jan Henricks DICKENS, nog dezelfde Schalck Gijsberts BRAKEL en Geloff Aelberts als vgdn over de kinderen van Herbert Aelberts, Elias Adriaens en Herbert Leenders als vgdn over de onm kinderen van Geloff Adriaens DICKENS X Maijke Leenders tesamen en ieder erfgenaam van Neeltge Herberte za in haar leven wde van Cornels Jansen COEL (schep Meerkerk 9-6-1660); compareerde tevens Floris VAN OIJ schout te Meerkerk proc hebb van Peter Willems won te Almkerk als vader en vgd van zijn kinderen geprocur bij Hilleke Jans en Huich Cornelis smit won te Gorcum vzz en als vgd v/d voorn kinderen van Peter Willems tesamen erfgenaaen v/d voorn Cornelis Jansen COEL (schep Meerkerk 21-1-1658), en tr aan Sander Gijsberts BRAKEL 7 h te Leerbroek, nw Schalck Gijsberts BRAKEL en zw Willem Dircks, strekk v/d halve dijksloot af achter t/d halve sloot van Jan VAN NES. 98,237

Geerlof married Maaike Leenderts, daughter of Leendert Theunisz and ? Herberts, on 3 may 1646 in Meerkerk.78 (Maaike Leenderts was born circa 1620 in Loosdorp 78.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.